Zmiany w Ustawie o odpadach od stycznia 2022. Zmiany dotyczą m.in. odpadów budowlanych

2022-01-14 16:43
Gruz budowlany rozbiorka remont
Autor: Gettyimages Nowelizacja wprowadziła do Ustawy rozdział dotyczący odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz definicję tego pojęcia, wskazując, że są to odpady powstałe podczas robót budowlanych. Zgodnie z nowymi przepisami odpady te nie będą już zaliczane do odpadów komunalnych

1 stycznia 2022 weszła w życie Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2151). Zgodnie z nowymi przepisami odpady powstałe podczas robót budowlanych nie będą już zaliczane do odpadów komunalnych.

Zmiany które wprowadza nowelizacja Ustawy o odpadach mają na celu dokonania całkowitej transpozycji przepisów unijnych dyrektyw pakietu odpadowego i ma przyczyniać się do budowania gospodarki o obiegu zamkniętym. Przepisy Unii Europejskiej zobowiązują państwa członkowskie do osiągnięcia do 2035 roku 65% poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.

Zmiany dotyczą również odpadów budowlanych. W art. 3 Dz. I Ustawy o odpadach wprowadzono definicję odpadów budowlanych i rozbiórkowych.  Przez odpady budowlane i rozbiórkowe rozumie się odpady powstałe podczas robót budowlanych. Zgodnie z nowymi przepisami odpady te nie będą już zaliczane do odpadów komunalnych. 

W Ustawie o odpadach dodano wpis o Zapobieganiu powstaniu odpadów, polegające m.in. na zachęcaniu do ponownego używania produktów i tworzenia systemów promujących ich naprawę i ponowne użycie, w szczególności w odniesieniu do sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tekstyliów, mebli, opakowań oraz materiałów i produktów budowlanych.

Ponadto nowelizacja Ustawy o odpadach zobowiązuje ministrów właściwych (w tym minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa) do opracowania Krajowego programu zapobiegania powstawaniu odpadów.

Zgodnie z nowymi przepisami obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie będzie dotyczył odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z robót budowlanych prowadzonych przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami.

Znowelizowane przepisy nakazują selektywne zbieranie oraz odbieranie ww. odpadów, z podziałem co najmniej na: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie. Obowiązek ten nie będzie dotyczył gospodarstw domowych. Odpady budowlane i rozbiórkowe, które nie zostały zebrane i odebrane w sposób selektywny, podlegają sortowaniu co najmniej na: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie.

Za nieprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów budowlanych zgodnie z znowelizowanymi przepisami grożą administracyjne kary pieniężne.  Administracyjna kara pieniężna wynosi nie mniej niż 1000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł.

W przepisach końcowych maksymalny budżet państwa podzielono na maksymalny limit wydatków ministrów właściwych. W latach 2022–2030 maksymalny limit wydatków ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy wynosi 122 tys. zł/rok.

Tekst znowelizowanej Ustawy o odpadach do pobrania Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Pomimo wyłączenia odpadów budowlanych spod definicji odpadów komunalnych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) określono, że postępowanie z tymi odpadami będzie analogiczne do postępowania z odpadami komunalnymi, z wyłączeniem wymagań związanych ze sprawozdawczością.

Pozostałe, wybrane zmiany, które wprowadza nowelizacja:

 • modyfikacja lub dodanie nowych definicji m.in.: bioodpadów, odpadów komunalnych,
 • zostały usunięte wszelkie odniesienia do „odzysku odpadów opakowaniowych”, tym samym nie będzie już obowiązku zapewniania „odzysku opakowań razem”,
 • konieczność określenia rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych w poszczególnych latach do 2030 roku,
 • wprowadzono zapisy dookreślające zasadę i działanie systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP),
 • dodanie rozdziału 2a do ustawy o odpadach – Zapobieganie powstawaniu odpadów,
 • dodanie warunku dla procedury uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny,
 • zmiany w procedurze wniosków o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Nowelizacja wprowadza zmiany do następujących ustaw:

 • ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784 i 1648) (dalej ustawa o odpadach),
 • ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 i 1648),
 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1850),
 • ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2289),
 • ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114),
 • ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1893),
 • ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1403 oraz z 2020 r. poz. 2361),
 • ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579 oraz z 2020 r. poz. 568, 695, 875 i 2361).
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej