Zmiany w Ustawie o odpadach od stycznia 2022. Zmiany dotyczą m.in. odpadów budowlanych

2022-01-14 16:43
Gruz budowlany rozbiorka remont
Autor: Gettyimages Nowelizacja wprowadziła do Ustawy rozdział dotyczący odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz definicję tego pojęcia, wskazując, że są to odpady powstałe podczas robót budowlanych. Zgodnie z nowymi przepisami odpady te nie będą już zaliczane do odpadów komunalnych

1 stycznia 2022 weszła w życie Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2151). Zgodnie z nowymi przepisami odpady powstałe podczas robót budowlanych nie będą już zaliczane do odpadów komunalnych.

Zmiany które wprowadza nowelizacja Ustawy o odpadach mają na celu dokonania całkowitej transpozycji przepisów unijnych dyrektyw pakietu odpadowego i ma przyczyniać się do budowania gospodarki o obiegu zamkniętym. Przepisy Unii Europejskiej zobowiązują państwa członkowskie do osiągnięcia do 2035 roku 65% poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.

Zmiany dotyczą również odpadów budowlanych. W art. 3 Dz. I Ustawy o odpadach wprowadzono definicję odpadów budowlanych i rozbiórkowych.  Przez odpady budowlane i rozbiórkowe rozumie się odpady powstałe podczas robót budowlanych. Zgodnie z nowymi przepisami odpady te nie będą już zaliczane do odpadów komunalnych. 

W Ustawie o odpadach dodano wpis o Zapobieganiu powstaniu odpadów, polegające m.in. na zachęcaniu do ponownego używania produktów i tworzenia systemów promujących ich naprawę i ponowne użycie, w szczególności w odniesieniu do sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tekstyliów, mebli, opakowań oraz materiałów i produktów budowlanych.

Ponadto nowelizacja Ustawy o odpadach zobowiązuje ministrów właściwych (w tym minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa) do opracowania Krajowego programu zapobiegania powstawaniu odpadów.

Zgodnie z nowymi przepisami obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie będzie dotyczył odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z robót budowlanych prowadzonych przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami.

Znowelizowane przepisy nakazują selektywne zbieranie oraz odbieranie ww. odpadów, z podziałem co najmniej na: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie. Obowiązek ten nie będzie dotyczył gospodarstw domowych. Odpady budowlane i rozbiórkowe, które nie zostały zebrane i odebrane w sposób selektywny, podlegają sortowaniu co najmniej na: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie.

Za nieprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów budowlanych zgodnie z znowelizowanymi przepisami grożą administracyjne kary pieniężne.  Administracyjna kara pieniężna wynosi nie mniej niż 1000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł.

W przepisach końcowych maksymalny budżet państwa podzielono na maksymalny limit wydatków ministrów właściwych. W latach 2022–2030 maksymalny limit wydatków ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy wynosi 122 tys. zł/rok.

Tekst znowelizowanej Ustawy o odpadach do pobrania Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Pomimo wyłączenia odpadów budowlanych spod definicji odpadów komunalnych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) określono, że postępowanie z tymi odpadami będzie analogiczne do postępowania z odpadami komunalnymi, z wyłączeniem wymagań związanych ze sprawozdawczością.

Pozostałe, wybrane zmiany, które wprowadza nowelizacja:

 • modyfikacja lub dodanie nowych definicji m.in.: bioodpadów, odpadów komunalnych,
 • zostały usunięte wszelkie odniesienia do „odzysku odpadów opakowaniowych”, tym samym nie będzie już obowiązku zapewniania „odzysku opakowań razem”,
 • konieczność określenia rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych w poszczególnych latach do 2030 roku,
 • wprowadzono zapisy dookreślające zasadę i działanie systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP),
 • dodanie rozdziału 2a do ustawy o odpadach – Zapobieganie powstawaniu odpadów,
 • dodanie warunku dla procedury uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny,
 • zmiany w procedurze wniosków o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Nowelizacja wprowadza zmiany do następujących ustaw:

 • ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784 i 1648) (dalej ustawa o odpadach),
 • ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 i 1648),
 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1850),
 • ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2289),
 • ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114),
 • ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1893),
 • ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1403 oraz z 2020 r. poz. 2361),
 • ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579 oraz z 2020 r. poz. 568, 695, 875 i 2361).
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej