Ulga termomodernizacyjna 2024 tylko do 30 kwietnia! Jak skorzystać? Co można odliczyć?

2024-04-28 10:27
Ulga termomodernizacyjna
Autor: Gustawo Fring/Pexels W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć także montaż instalacji fotowoltaicznej połączonej np. z pompą ciepła

Ulga termomodernizacyjna jest ulgą podatkową, dzięki której możesz odliczyć wydatki na remont swojego domu. Pamiętaj, że możesz to zrobić tylko do 30 kwietnia! W ramach ulgi na termomodernizację przysługuje limit odliczenia - 53 tys. zł, ale może to być również aż 106 tys. zł. W jakim przypadku? Jak rozliczyć ulgę termomodernizacyjną? Co można odliczyć?

Spis treści

 1. Do kiedy można rozliczyć ulgę termomodernizacyjną?
 2. Ulga termomodernizacyjna - co to jest? Dla kogo?
 3. Ile można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?
 4. Kiedy można odliczyć w ramach ulgi nawet 106 tys. zł?
 5. Przez ile lat można odliczać ulgę termomodernizacyjną?
 6. Ulga termomodernizacyjna 2024 - jakie dokumenty?
 7. Ulga termomodernizacyjna - jak rozliczyć?
 8. Ulga termomodernizacyjna tylko dla domów wybudowanych
 9. Co można odliczyć?
 10. Jakie usługi można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?
 11. Ulga termomodernizacyjna a program Czyste Powietrze
Szkoła Budowania: Instalacja grzewcza

Do kiedy można rozliczyć ulgę termomodernizacyjną?

Przypominamy, że zbliża się ostateczny termin rozliczenia rocznego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Co oznacza także ostateczny termin rozliczenia w 2024 ulgi termomodernizacyjnej. Zeznania podatkowe PIT za rok 2023 należy składać w okresie od 15 lutego do 30 kwietnia 2024.

Ulga termomodernizacyjna - co to jest? Dla kogo?

Ulga termomodernizacyjna w obecnym kształcie obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku. Dodajmy, że ulga termomodernizacyjna obejmuje wyłącznie termomodernizację budynku jednorodzinnego.

Ulga termomodernizacyjna jest ulgą podatkową, która daje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania (od dochodu w PIT albo od przychodu w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych) wydatków poniesionych na realizację tzw. przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Efektem tego odliczenia jest zmniejszenie dochodu lub przychodu podlegającego opodatkowaniu, a w konsekwencji mniejszy podatek do zapłaty.

Przepisy regulujące ulgę termomodernizacyjną w art. 26h ust. 1 ustawy o PIT podają, że z ulgi może skorzystać podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Posiadaczom nieruchomości na podstawie np. umowy najmu, użyczenia, czy dzierżawy nie przysługuje ulga termomodernizacyjna.

Ile można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć od dochodu (w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT) lub przychodu (w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych) do 53 000 zł rocznie.

Kiedy można odliczyć w ramach ulgi nawet 106 tys. zł?

Taka kwota do odliczenia przysługuje współmałżonkom, którzy są współwłaścicielami domu jednorodzinnego i wspólnie ponoszą wydatki objęte ulgą termomodernizacyjną. Każdemu z małżonków przysługuje prawo do odliczenia do 53 000 zł (łącznie 106 tys. zł) od dochodu przed opodatkowaniem.

Odliczenie może być zastosowane w dowolnej proporcji (nie więcej niż kwota wspólnie poniesionego wydatku i limitu na każdego 53 000 zł).

 • Ulga termomodernizacyjna 2024 - tylko do 30 kwietnia!

Przez ile lat można odliczać ulgę termomodernizacyjną?

Ulga termomodernizacyjna dotyczy wydatków poniesionych przez podatnika jeśli, prace remontowe zostaną zakończone w okresie 3 lat od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

UWAGA! Jeśli termin nie zostanie dotrzymany, podatnik musi zwrócić ulgę, doliczając kwoty poprzednio odliczone od dochodu za rok, w którym upłynął termin na zakończenie przedsięwzięcia.

Ulga termomodernizacyjna 2024 - jakie dokumenty?

Aby skorzystać z ulgi, wydatki na przedsięwzięcia termomodernizacyjne muszą być udokumentowane. Wymagane są wyłącznie faktury VAT, na których podana jest informacja na temat tego, czego dotyczyły wydatki, a także imię i nazwisko podatnika, który ma skorzystać z ulgi. Faktury muszą być wystawione przez czynnego podatnika VAT.

Co ważne, w przypadku rozliczenia dotyczącego współmałżonków, faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki nie muszą być wystawione na oboje małżonków - nie ma znaczenia na kogo została wystawiona faktura.

Ulga termomodernizacyjna - jak rozliczyć?

Ulgę termomodernizacyjną odlicza się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek (art. 26h ust. 6-7 ustawy o PIT).

Ulgę termomodernizacyjną można rozliczyć w jednym w: PIT-36, PIT-36L, PIT- 37 lub PIT-28, do którego trzeba dołączyć załącznik PIT/O, czyli informację o odliczeniach.

Ulga termomodernizacyjna tylko dla domów wybudowanych

Trzeba pamiętać, że odliczenie ulgi termomodernizacyjnej dotyczy wyłącznie budynków wybudowanych.

Przepisy regulujące zasady odliczania ulgi termomodernizacyjnej, nie odwołują się do budynków w budowie, w tym do nowo budowanych budynków jednorodzinnych. Podatnik, który poniósł wydatki na zakup materiałów budowlanych, a także zakup urządzeń i usług, które służyły realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku będącym w budowie – nie może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Aby skorzystać z ulgi, budynek, w którym były prowadzone ww. prace musi być kompletny i ukończony.

Ważne

Od 1 stycznia 2022 roku nie można już skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na inwestycje w kotły węglowe. Od 2025 roku jest planowane zakazanie dotowania inwestycji w kotły gazowe.

Co można odliczyć?

W ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczeniu podlegają wydatki na materiały budowlane i urządzenia. Są to:

 • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 • kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
 • kocioł przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a lit. c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2021 r. poz. 133, 694, 1093 i 1642), spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015,str. 100, z późn. zm.) – jeżeli eksploatacji takiego kotła nie zakazuje uchwała przyjęta na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 i 2127);
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 • pompa ciepła wraz z osprzętem;
 • kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 • ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 • stolarka okienna i drzwiowa;
 • materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Jakie usługi można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

 • wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 • wykonanie analizy termograficznej budynku;
 • wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
 • wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
 • docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
 • wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych;
 • wymiana elementów istniejącej instalacji grzewczej;
 • montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
 • montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
 • montaż pompy ciepła;
 • montaż kolektora słonecznego;
 • montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 • montaż instalacji fotowoltaicznej;
 • uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
 • regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Ulga termomodernizacyjna a program Czyste Powietrze

Podatnicy, którzy otrzymali dotację z programu Czyste Powietrze mogą skorzystać również z ulgi termomodernizacyjnej. W takiej sytuacji można odliczyć wkład własny poniesiony na przeprowadzenie inwestycji, ale nie można odliczyć wydatków sfinansowanych przez państwo w ramach ww. programu.

Dotacja w ramach programu Czyste Powietrze oraz ulga termomodernizacyjna są instrumentami niezależnymi od siebie, wspierającymi przedsięwzięcia termomodernizacyjne.

Katalog kosztów kwalifikowanych programu Czyste Powietrze określony został odrębnie od katalogu kosztów odliczanych w ramach ulgi termomodernizacyjnej, wskazanego w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489).

W przypadku uzyskiwania korzyści łącznie z programu Czyste Powietrze i ulgi termomodernizacyjnej:

 • odliczeniu w ramach ulgi nie podlegają wydatki sfinansowane lub dofinansowane z dotacji lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie ze środków publicznych, a jedynie ta ich część która nie została dofinansowana,
 • w przypadku gdy, po wcześniejszym dokonaniu odliczeń wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej, beneficjent otrzymał zwrot odliczonych wydatków w formie dotacji, jest zobowiązany zgodnie z przepisami podatkowymi doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone od dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

Źródło: podatki.gov.pl

Listen on Spreaker.
Ulga termomodernizacyjna
Autor: Baumit Ulga termomodernizacyjna - w PIT za 2023 po raz kolejny można odliczyć wydatki poniesione na termomodernizację
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej