Ulga termomodernizacyjna 2023 - tylko do 2 maja! Jak odliczyć 53 tys. zł lub nawet 2 razy tyle?

2023-04-26 12:17
dom w trakcje termomodernizacji
Autor: Piotr Mastalerz Ulga termomodernizacyjna 2023 tylko do 2 maja

Ulga termomodernizacyjna jest ulgą podatkową, dzięki której możesz odliczyć wydatki na remont swojego domu. Pamiętaj, ze możesz to zrobić tylko do 2 maja! W ramach ulgi na termomodernizację przysługuje limit odliczenia - 53 tys. zł, ale może to być również aż 106 tys. zł. W jakim przypadku? Jak rozliczyć ulgę termomodernizacyjną? Co można odliczyć?

Spis treści

 1. Do kiedy można rozliczyć ulgę termomodernizacyjną?
 2. Ulga termomodernizacyjna - co to jest? Dla kogo?
 3. Ile można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?
 4. Kiedy można odliczyć w ramach ulgi nawet 106 tys. zł?
 5. Przez ile lat można odliczać ulgę termomodernizacyjną?
 6. Ulga termomodernizacyjna 2023 - jakie dokumenty?
 7. Ulga termomodernizacyjna - jak rozliczyć?
 8. Ulga termomodernizacyjna tylko dla domów wybudowanych
 9. Co można odliczyć?
 10. Jakie usługi można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?
 11. Ulga termomodernizacyjna a program Czyste Powietrze

Do kiedy można rozliczyć ulgę termomodernizacyjną?

Przypominamy, że zbliża się ostateczny termin rozliczenia rocznego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Co oznacza także ostateczny termin rozliczenia w 2023 ulgi termomodernizacyjnej. Zeznania podatkowe PIT za rok 2022 należy składać w okresie od 15 lutego do 2 maja 2023.

Ulga termomodernizacyjna - co to jest? Dla kogo?

Ulga termomodernizacyjna w obecnym kształcie obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku. Dodajmy, że ulga termomodernizacyjna obejmuje wyłącznie termomodernizację budynku jednorodzinnego.

Ulga termomodernizacyjna jest ulgą podatkową, która daje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania (od dochodu w PIT albo od przychodu w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych) wydatków poniesionych na realizację tzw. przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Efektem tego odliczenia jest zmniejszenie dochodu lub przychodu podlegającego opodatkowaniu, a w konsekwencji mniejszy podatek do zapłaty.

Przepisy regulujące ulgę termomodernizacyjną w art. 26h ust. 1 ustawy o PIT podają, że z ulgi może skorzystać podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Posiadaczom nieruchomości na podstawie np. umowy najmu, użyczenia, czy dzierżawy nie przysługuje ulga termomodernizacyjna.

Ile można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć od dochodu (w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT) lub przychodu (w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych) do 53 000 zł rocznie.

Kiedy można odliczyć w ramach ulgi nawet 106 tys. zł?

Taka kwota do odliczenia przysługuje współmałżonkom, którzy są współwłaścicielami domu jednorodzinnego i wspólnie ponoszą wydatki objęte ulgą termomodernizacyjną. Każdemu z małżonków przysługuje prawo do odliczenia do 53 000 zł (łącznie 106 tys. zł) od dochodu przed opodatkowaniem.

Odliczenie może być zastosowane w dowolnej proporcji (nie więcej niż kwota wspólnie poniesionego wydatku i limitu na każdego 53 000 zł).

Przez ile lat można odliczać ulgę termomodernizacyjną?

Ulga termomodernizacyjna dotyczy wydatków poniesionych przez podatnika jeśli, prace remontowe zostaną zakończone w okresie 3 lat od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

UWAGA! Jeśli termin nie zostanie dotrzymany, podatnik musi zwrócić ulgę, doliczając kwoty poprzednio odliczone od dochodu za rok, w którym upłynął termin na zakończenie przedsięwzięcia.

Ulga termomodernizacyjna 2023 - jakie dokumenty?

Aby skorzystać z ulgi, wydatki na przedsięwzięcia termomodernizacyjne muszą być udokumentowane. Wymagane są wyłącznie faktury VAT, na których podana jest informacja na temat tego, czego dotyczyły wydatki, a także imię i nazwisko podatnika, który ma skorzystać z ulgi. Faktury muszą być wystawione przez czynnego podatnika VAT.

Co ważne, w przypadku rozliczenia dotyczącego współmałżonków, faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki nie muszą być wystawione na oboje małżonków - nie ma znaczenia na kogo została wystawiona faktura.

Ulga termomodernizacyjna - jak rozliczyć?

Ulgę termomodernizacyjną odlicza się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek (art. 26h ust. 6-7 ustawy o PIT).

Ulgę termomodernizacyjną można rozliczyć w jednym w: PIT-36, PIT-36L, PIT- 37 lub PIT-28, do którego trzeba dołączyć załącznik PIT/O, czyli informację o odliczeniach.

Ulga termomodernizacyjna tylko dla domów wybudowanych

Trzeba pamiętać, że odliczenie ulgi termomodernizacyjnej dotyczy wyłącznie budynków wybudowanych.

Przepisy regulujące zasady odliczania ulgi termomodernizacyjnej, nie odwołują się do budynków w budowie, w tym do nowo budowanych budynków jednorodzinnych. Podatnik, który poniósł wydatki na zakup materiałów budowlanych, a także zakup urządzeń i usług, które służyły realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku będącym w budowie – nie może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Aby skorzystać z ulgi, budynek, w którym były prowadzone ww. prace musi być kompletny i ukończony.

Ważne

Od 1 stycznia 2022 roku nie można już skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na inwestycje w kotły węglowe.

Co można odliczyć?

W ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczeniu podlegają wydatki na materiały budowlane i urządzenia. Są to:

 • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 • kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
 • kocioł przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a lit. c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2021 r. poz. 133, 694, 1093 i 1642), spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015,str. 100, z późn. zm.) – jeżeli eksploatacji takiego kotła nie zakazuje uchwała przyjęta na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 i 2127);
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 • pompa ciepła wraz z osprzętem;
 • kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 • ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 • stolarka okienna i drzwiowa;
 • materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Jakie usługi można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

 • wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 • wykonanie analizy termograficznej budynku;
 • wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
 • wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
 • docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
 • wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych;
 • wymiana elementów istniejącej instalacji grzewczej;
 • montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
 • montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
 • montaż pompy ciepła;
 • montaż kolektora słonecznego;
 • montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 • montaż instalacji fotowoltaicznej;
 • uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
 • regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Ulga termomodernizacyjna a program Czyste Powietrze

Podatnicy, którzy otrzymali dotację z programu Czyste Powietrze mogą skorzystać również z ulgi termomodernizacyjnej. W takiej sytuacji można odliczyć wkład własny poniesiony na przeprowadzenie inwestycji, ale nie można odliczyć wydatków sfinansowanych przez państwo w ramach ww. programu.

Dotacja w ramach programu Czyste Powietrze oraz ulga termomodernizacyjna są instrumentami niezależnymi od siebie, wspierającymi przedsięwzięcia termomodernizacyjne.

Katalog kosztów kwalifikowanych programu Czyste Powietrze określony został odrębnie od katalogu kosztów odliczanych w ramach ulgi termomodernizacyjnej, wskazanego w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489).

W przypadku uzyskiwania korzyści łącznie z programu Czyste Powietrze i ulgi termomodernizacyjnej:

 • odliczeniu w ramach ulgi nie podlegają wydatki sfinansowane lub dofinansowane z dotacji lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie ze środków publicznych, a jedynie ta ich część która nie została dofinansowana,
 • w przypadku gdy, po wcześniejszym dokonaniu odliczeń wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej, beneficjent otrzymał zwrot odliczonych wydatków w formie dotacji, jest zobowiązany zgodnie z przepisami podatkowymi doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone od dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

Źródło: podatki.gov.pl

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej