Szansa na drugą młodość

2007-10-18 14:15
Kamienica
Autor: Baumit

Projekt ustawy o wspieraniu remontów i termomodernizacji oraz o zmianie innych ustaw został skierowany na Radę Ministrów. Ta ustawa to szansa na drugą młodość dla prawie miliona mieszkań. W ciągu 5 lat rząd przekaże 706 mln zł prywatnym właścicielom na remont budynków. Państwo zwróci 20 proc. kosztów inwestycji ograniczających zużycie energii. Premie będą wypłacane przez BGK od stycznia przyszłego roku.

Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych. Fundusz termomodernizacyjny działa w Polsce od kilku lat i w ubiegłym roku blisko 2 tysiące podmiotów otrzymało od niego dotacje w wysokości ponad 106mln zł.

-W Polsce jest około miliona mieszkań wymagających natychmiastowego remontu, ustawa daje szansę, aby w kolejnych latach spróbować nadgonić wieloletnie zaniedbania i uratować wiele obiektów - mówi Maciej Iwaniec Product Manager ds. renowacji w firmie Baumit.

Z pomocy państwa będą mogły skorzystać wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem osób fizycznych, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego oraz osoby fizyczne.

Projekt ustawy określa zasady finansowania ze środków Funduszu Remontów i Termomodernizacji części kosztów przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych.

Termin "przedsięwzięcie remontowe" obejmuje: remont budynku, wymianę okien lub remont balkonów (nawet jeśli służą one do wyłącznego użytku właścicieli lokali), przebudowę powodującą trwałe ulepszenie lub unowocześnienie budynku lub wyposażenie budynku w instalacje i urządzenia wymagane dla nowych budynków w obowiązujących przepisach techniczno-budowlanych. W odróżnieniu od definicji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, proponowana definicja przedsięwzięcia remontowego obejmuje swym zakresem wyłącznie inwestycje dotyczące budynków wielorodzinnych - w których występują więcej niż dwa lokale mieszkalne. Jest to jedno z istotnych ograniczeń programu remontowego.

Przedmiotem przedsięwzięcia remontowego, uprawniającego do ubiegania się o premię remontową, może być wyłącznie budynek wielorodzinny, którego użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 r. Wysokość premii remontowej stanowi 20% wykorzystanej kwoty kredytu, nie więcej jednak niż 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego.

Przedsięwzięcia termomodernizacyjne - przedsięwzięcia, których przedmiotem jest m.in. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła (też: podgrzewania wody użytkowej) dostarczanego do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych; zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków; całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego inwestorowi przysługuje premia na spłatę części kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, tzw. "premia termomodernizacyjna", jeżeli z audytu energetycznego wynika, że w wyniku przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nastąpi zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zgodnie z wytycznymi ustawy (rozdz. 2., art.3.); zmniejszenie rocznych strat energii co najmniej o 25% lub zmniejszenie rocznych kosztów pozyskania ciepła - co najmniej o 20%; zamiana źródła energii na źródło odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Kredyt, o którym mowa, w przypadku ubiegania się o premię termomodernizacyjną, nie może być przeznaczony na sfinansowanie prac, na które: zaciągnięto inny kredyt - do którego przyznana została premia termomodernizacyjna lub remontowa; uzyskano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Premie przyznaje Bank Gospodarstwa Krajowego w granicach wolnych środków Funduszu Remontów i Termomodernizacji. BGK rozpatruje wnioski o premie według kolejności, w jakiej do niego wpłynęły.

Program remontów i termomodernizacji budynków mieszkalnych ma na celu poprawę stanu technicznego istniejącego zasobu mieszkaniowego, w szczególności zaś części wspólnych budynków wielorodzinnych. Wieloletnie zaniedbania w zakresie remontów budynków mieszkalnych doprowadziły do stanu, w którym w ciągu nadchodzących 8 lat trzeba będzie wyburzyć 40 tys. budynków mieszczących ok. 200 tys. mieszkań, zlokalizowanych głównie w starych kamienicach prywatnych, komunalnych lub należących do wspólnot mieszkaniowych. Państwowy program pozwoli utrzymać część zagrożonej, często zabytkowej, substancji mieszkaniowej.

Na podstawie Projektu ustawy o wspieraniu i termomodernizacji oraz o zmianie innych ustaw wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji - Ministerstwo Budownictwa.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej