Świadectwo energetyczne - najczęściej zadawane pytania

2010-01-01 11:17

Czy dla lokali niemieszkalnych istnieje obowiązek sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej? Czy brak świadectwa charakterystyki energetycznej uniemożliwia podpisanie umowy najmu lub sprzedaży budynku wybudowanego przed wejściem w życie ustawy?

 • Czy absolwenci właściwych studiów podyplomowych, muszą być wpisani do rejestru, aby móc sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków?
  Dla absolwentów studiów podyplomowych wpis do rejestru nie jest obowiązkowy. Prawo do sporządzania świadectw uzyskują z chwilą otrzymania świadectwa ukończenia właściwych studiów podyplomowych, o ile spełniają pozostałe wymagania określone w art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)
 • Jakie kierunki studiów są kwalifikowane jako pokrewne do kierunków architektura, budownictwo, inżynieria środowiska i energetyka w rozumieniu art. 5 ust. 8 pkt 2 lit. b i ust. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.)?
  Za kierunki pokrewne do kierunków architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji i oceny energetycznej budynków należy uznać te kierunki studiów, które w grupie treści podstawowych zawierają treści kształcenia w zakresie matematyki i fizyki oraz w grupie treści kierunkowych zawierają, co najmniej jedną z treści kształcenia obejmującą kierunki architektura i urbanistyka, budownictwo, inżynieria środowiska i energetyka. Przy czym warunek ten dla każdego kierunku musi być spełniony łącznie. Na dzień dzisiejszy kryteria te spełniają kierunki studiów: - inżynieria materiałowa, - mechanika i budowa maszyn, - technika rolnicza i leśna.
 • Czy osoba posiadająca uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków z tytułu posiadanych uprawnień budowlanych musi być członkiem izby inżynierów budownictwa?
  Nie, nie musi. Ustawa nie określa obowiązku członkostwa w izbie inżynierów budownictwa. Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej nie jest wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
 • Kto może być wpisany do rejestru osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej?
  Rejestr osób posiadających uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej obejmuje osoby, które odbyły szkolenie i złożyły egzamin z wynikiem pozytywnym przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz osoby, które ukończyły studia podyplomowe o programie zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego zaopiniowanym przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Natomiast do rejestru nie są wpisywane osoby posiadające uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej z mocy ustawy. Osoby te posługują się posiadanymi uprawnieniami budowlanymi przy sporządzaniu świadectw charakterystyki energetycznej budynków.
 • Czy istnieje lista firm szkolących osoby ubiegające się o uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków?
  Wykaz prowadzonych studiów zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i zaopiniowanych przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, pozwalających na zdobycie uprawnień, znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury. Drugi sposób to odbycie szkolenia oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Zarówno program studiów podyplomowych uprawniających do sporządzania świadectw oraz program szkolenia, powinien uwzględniać problematykę określoną, w drodze rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz. U. z 2008 r., Nr 17, poz. 104).
  Natomiast firmy prowadzące szkolenia nie podlegają akredytacji, dlatego przy wyborze konkretnej oferty należy kierować się zgodnością programu szkolenia z ww. rozporządzeniem.
 • Gdzie znajdę wykaz uczelni z zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego programem studiów podyplomowych uprawniających do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej zgodnie z art. 5 ust. 11 ustawy Prawo Budowlane?
  Wykaz jest publikowany na stronie Ministerstwa Infrastruktury pod adresem: www.mi.gov.pl
 • Czy dla lokali niemieszkalnych typu (lokal użytkowy, garaż, itp.) istnieje obowiązek sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej?
  Dla lokali niemieszkalnych (użytkowych, garaży, itp.) nie ma potrzeby sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, ani też uwzględniania ich w świadectwach charakterystyki energetycznej budynku, w przypadku gdy pomieszczenia te nie są ogrzewane i wentylowane mechanicznie.
 • Czy brak świadectwa charakterystyki energetycznej uniemożliwia podpisanie umowy najmu lub sprzedaży budynku wybudowanego przed wejściem w życie ustawy?
  Przepisy ustawy - Prawo budowlane nie uzależniają podpisania umowy najmu lub sprzedaży lokalu lub budynku mieszkalnego od przedstawienia świadectwa charakterystyki energetycznej.
 • Jak należy rozumieć pojęcie powierzchni użytkowej Af?
  Za powierzchnię użytkową Af w myśl § 2 pkt 4 i 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz. 1240) należy przyjąć powierzchnię pomieszczeń, znajdujących się w budynku, lokalu mieszkalnym lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, o regpowanej temperaturze powietrza, czyli przez Af należy rozumieć powierzchnię pomieszczeń, które ze względu na swoją funkcję powinny być ogrzewane lub chłodzone.
 • Czy artykuł był przydatny?
  Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
  Czytaj więcej