Stały zasiłek bezrobotnych po 50. roku życia - ile wynosi? Jak długo przysługuje?

2024-07-03 16:30
Bezrobotni 50+ - na co mogą liczyć?
Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Stały zasiłek dla bezrobotnych 50 plus - jak dostać?

Osobom po 50. roku życia, które utraciły pracę trudniej jest wrócić na stałe zatrudnienie. Stąd zachęcające pracodawców preferencje do zatrudniania osób 50+, czy pierwszeństwo w urzędzie pracy przy skierowania do programów aktywizujących zawodowo. Dłużej także mogą pobierać zasiłek dla bezrobotnych. Na co mogą liczyć bezrobotni, którzy ukończyli 50 lat?

Spis treści

 1. Zatrudnienie osoby 50+ - jakie preferencje dla przedsiębiorców?
 2. Zasiłek dla bezrobotnych 50 plus - jak długo można pobierać?
 3. Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych po 55. roku życia?
 4. Świadczenia przedemerytalne ZUS - jakie warunki?
 5. Kto jeszcze może ubiegać się o świadczenia przedemerytalne ZUS?

Zatrudnienie osoby 50+ - jakie preferencje dla przedsiębiorców?

Przedsiębiorcy zatrudniający osoby 50+ mogą liczyć na dofinansowanie ich wynagrodzenia a także zwolnienie z opłat składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego 50+ skierowanego przez urząd pracy przysługuje odpowiednio przez okres:

 • 12 miesięcy – jeśli zatrudnia bezrobotnego, który ukończył 50 lat
 • 24 miesiące – jeżeli zatrudnią bezrobotnego który ukończył 60 lat.

Wysokość dofinansowania wynosi miesięcznie maksymalnie do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Po ustaniu dofinansowania pracodawca jest zobowiązany do dalszego zatrudniania bezrobotnego przez okres równy przynajmniej połowie okresu dofinansowania, czyli:

 • 6 miesięcy przy 12-miesięcznym dofinansowaniu osób w wieku 50 – 60 lat,
 • 12 miesięcy przy 24-miesięcznym dofinansowaniu osób 60+

Zwolnienie z opłacania składek Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:

 • przez okres 12 miesięcy pracowników 50+, którzy 30 dni przed zatrudnieniem byli zarejestrowani w urzędzie pracy,
 • mężczyzn, którzy skończyli 60 lat i kobiety, które skończyły 55 lat.

Zasiłek dla bezrobotnych 50 plus - jak długo można pobierać?

Osoby bezrobotne, które ukończyły 50 lat mogą korzystać z zasiłku dla bezrobotnych przez 365 dni, ale tylko w przypadku udokumentowania co najmniej 20-letniego stażu pracy uprawniającego do zasiłku.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych po 55. roku życia?

Osobom, które skończyły 55 lat przysługuje zasiłek dla bezrobotnych w takiej samej wysokości jak dla innych grup wiekowych. Zasiłek wynosi:

 • 100% stawki podstawowej dla osób, które mają 5 – 20 lat udokumentowanego stażu pracy i odprowadzania składek ZUS,
 • 80% stawki podstawowej dla osób, które mają do 5 lat udokumentowanego stażu pracy i odprowadzania składek ZUS,
 • 120% stawki podstawowej dla osób, które mają ponad 20 lat udokumentowanego stażu pracy i odprowadzania składek ZUS.

Świadczenia przedemerytalne ZUS - jakie warunki?

Osoby bezrobotne w wieku 50+ w zależności od sposobu rozwiązania umowy o pracę, wieku i stażu pracy mogą ubiegać się o świadczenia emerytalne. Wszyscy ubiegający się o to świadczenie muszą spełnić następujące warunki:

 • w okresie ubiegania się o świadczenie trzeba być zarejestrowanym jako bezrobotny,
 • pobierać zasiłek dla bezrobotnych przez co najmniej 180 dni,
 • wykazać się brakiem odmowy bez przyczyny proponowanego w urzędzie zatrudnienia lub innej pracy,
 • złożyć wniosek o świadczenie przedemerytalne w terminie 30 dni od dnia wydania zaświadczenia z urzędu pracy o pobieraniu przynajmniej 180 dni zasiłku dla bezrobotnych.

Warunki indywidualne wynikają ze sposobu rozwiązania umowy o pracę, stażu i wieku, ale wspólnym mianownikiem jest rozwiązanie umowy o pracy, którego przyczyna leży po stronie pracodawcy.

Świadczenie emerytalne przysługuje gdy:

 • do dnia rozwiązania umowy o pracę spowodowaną likwidacją lub niewypłacalnością pracodawcy, u którego osoba przepracowała co najmniej 6 miesięcy oraz ukończyła 56 lat i ma 20 lat stażu pracy w przypadku kobiet lub 61 lat i 25 lat pracy w przypadku mężczyzn,
 • do dnia rozwiązania umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy u którego osoba przepracowała co najmniej 6 miesięcy oraz ukończyła 55 lat i ma 30 lat stażu pracy w przypadku kobiet lub ukończone 60 lat i 35 lat pracy w przypadku mężczyzn,
 • do dnia rozwiązania umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy, u którego osoba przepracowała co najmniej 6 miesięcy i udowodni okres uprawniający do emerytury, co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn,
 • do 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie umowy o pracę lub stosunku służbowego z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy, u którego osoba przepracowała przynajmniej 6 miesięcy oraz udowodni okres uprawniający do emerytury co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn,
 • do dnia rozwiązania umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy osoba posiada okres uprawniający do emerytury – 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn i wykaże, że przez co najmniej 10 lat pracowała w pełnym wymiarze pracy w zakładach produkujących azbest lub które zaprzestały jego produkcji oraz pracowała w nich we wrześniu 1997 r.

Kto jeszcze może ubiegać się o świadczenia przedemerytalne ZUS?

Świadczenia przedemerytalne mogą uzyskać także:

 • osoby prowadzące pozarolniczą działalność ogłaszające upadłość (postanowienie sądu o upadłości) w wieku 56 lat dla kobiet i 61 dla mężczyzn posiadające wymagany okres uprawniający do emerytury odpowiednio 20 lat i 25 lat,
 • osoby, którym ustało prawo do świadczeń opiekuńczych z powodu śmierci osoby, nad którą sprawowały opiekę, a świadczenia pobierały przez co najmniej 365 dni i do dnia ustania prawa do nich ukończyły 55 lat (kobiety), 60 lat (mężczyźni) i mają wymagany okres uprawniający do emerytury 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn; potrzeba rejestracji w urzędzie pracy w ciągu 60 dni od dnia ustania prawa do świadczenia,
 • osoby, którym ustało prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, które zarejestrowały się w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa, zgodnie z którym renta była pobierana przez co najmniej 5 lat i jednocześnie mają ukończone 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni) oraz mają okres uprawniający do emerytury 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje osobie, która prowadząc działalność gospodarczą, opłacała preferencyjne składki ZUS, gdyż podstawa wymiaru składek preferencyjnych jest niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Najpiękniejsze stacje metra w Warszawie. Zobacz subiektywny przegląd

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej