Senat przyjął nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych

2012-10-05 16:28
Zamówienia publiczne
Autor: M.Maszner

Już dawno nie było takiego poruszenia firm budowlanych, jak przy ostatniej nowelizacji Prawa zamówień publicznych (Pzp) oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Chodziło przede wszystkim o uchwaloną przez Sejm 14 września 2012 treść art. 24 ust. 1a i 1b, na podstawie którego zamawiający mógłby wykluczać firmy budowlane z udziału w przetargach. Środowisko budowlane sprzeciwiało się takim zapisom i liczyło w tej materii na "mądrość" Senatu. W Senacie nowelizacja Pzp przeszła z 30 poprawkami.

Czy nowelizacja Pzp trafi do TK?

Co prawda nie został wykreślony sporny artykuł ze znowelizowanego Pzp, ale zagwarantowano w nim, że wykonawca wykluczony z przetargu będzie mógł się odwołać do Krajowej Izby Odwoławczej lub do sądu. Wcześniejsze zapisy tego nie uwzględniały i o wykluczeniu firmy, bez narzędzi odwoławczych mógł zadecydować urzędnik. I niekonstytucyjność takiego rozwiązania zarzucały firmy budowlane. Nie ma jeszcze komentarzy czy przyjęta przez Senat treść art. 24 jest dla nich satysfakcjonująca, a środowisko budowlane zapowiadało nawet wniesienie o weto Prezydenta RP i przesłanie nowelizacji do Trybunału Konstytucyjnego.

Firmy budowlane z UE na równych prawach

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane uchwalona przez Sejm i przyjęta z poprawkami przez Senat, wdraża m.in. do prawa polskiego przepisy tzw. dyrektywy obronnej, która reguluje procedury udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty realizujące zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Nowelizacja wprowadza obowiązek publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo Biuletynie Zamówień Publicznych, by umożliwić udział w przetargach na równych prawach wszystkim firmom z Unii Europejskiej.
Wprowadzono zapisy umożliwiające zamawiającemu weryfikację zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia i chodzi np. o sprawdzenie jego rzetelności, deklarowanych kwalifikacji oraz doświadczenia.

Zamawiający zweryfikuje wykonawcę

Przejętą przez Senat nowelizację szerzej skomentował Urząd Zamówień Publicznych, szczególnie w odniesieniu do treści art. 22 Pzp, który zmienia obecnie stosowaną ocenę zdolności wykonawcy (teraz ocena jest dokonywana wyłącznie na podstawie należycie wykonanych robót, potwierdzonych referencjami). Zmiana polega na tym, że firma która będzie chciała wziąć udział w postępowaniu przetargowym o zamówienie publiczne będzie musiała legitymować się uprawnieniami, wiedzą, doświadczeniem, zatrudnianiem odpowiednich osób, posiadaniem potencjału technicznego adekwatnego do wykonania zadania. Będzie też weryfikowana zdolność ekonomiczna i finansowa firmy. Zamawiający będzie mógł zażądać od wykonawcy wykazu robót budowlanych, dostaw lub usług wraz z zaznaczeniem, czy zostały one wykonane należycie. Art. 22 ust. 5 będąc wiernym odzwierciedleniem norm zawartych w prawie unijnym (art. 48 ust. 5 dyrektywy 2004/18/WE) zapewnia zgodność prowadzonych postępowań o zamówienie publiczne z prawem UE.

Głosowanie w Senacie nad nowelizacją nie było jednomyślne – za przyjęciem poprawek do tego co uchwalił Sejm zagłosowało 58 senatorów, a 27 wstrzymało się od głosu.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej