Rezygnacja z funkcji kierownika budowy – czy trzeba informować PINB? Co mówią przepisy?

2023-03-21 6:04
Rezygnacja z funkcji kierownika budowy
Autor: Getty Images Rezygnacja z funkcji kierownika budowy - co zrobić, aby zgodnie z prawem powołać nowego kierownika budowy lub kierownika robót?

Rezygnacja z pełnienia funkcji kierownika budowy lub robót może budzić bardziej lub mniej uzasadnione wątpliwości interpretacyjne. Co w przypadku, gdy kierownik budowy chce zrezygnować ze swojej funkcji? Jak powołać nowego kierownika budowy? Jakie przepisy regulują kwestię rezygnacji z pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót?

Spis treści

  1. Rezygnacja z pełnienia funkcji kierownika budowy - przepisy
  2. Co należy zrobić, aby powołać nowego kierownika budowy?
  3. Czy należy zgłosić taką zmianę do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego?

W sprawie rezygnacji z funkcji kierownika budowy lub kierownika robót należy odnieść się do obowiązujących przepisów ustawy z dnia 27 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) – dalej „pr. bud.”.

Rezygnacja z pełnienia funkcji kierownika budowy - przepisy

W tym miejscu należy wskazać na regulację wynikającą z art. 44 pkt 1 pr. bud. Zgodnie z jego brzmieniem w przypadku zmiany kierownika budowy lub kierownika robót inwestor dołącza do dokumentacji budowy oświadczenia o przejęciu obowiązków przez kierownika budowy lub kierownika robót.

Co należy zrobić, aby powołać nowego kierownika budowy?

O aktualnym stanie prawnym należy przedłożyć do dokumentacji budowy oświadczenie nowego kierownika budowy lub kierownika robót o przejęciu obowiązków kierownika budowy lub kierownika robót. Takie oświadczenie powinno zostać w dokumentacji budowy. Inwestor powinien dopilnować dołączenie przedmiotowego oświadczenia do dokumentacji. Przez dokumentację budowy należy natomiast rozumieć m.in. dokumentację projektową, dziennik budowy, niezbędne pozwolenia, uzgodnienia, opinie, protokoły, sprawdzenia etc.

Czy należy zgłosić taką zmianę do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego?

Okoliczność ta budziła i w dalszym ciągu budzi wiele kontrowersji. W poprzednim stanie prawnym niezbędne było niezwłoczne zawiadomienie właściwego organu (PINB). Do czerwca 2015 r. wymagane było, żeby inwestor bezzwłocznie zawiadomił właściwy organ o zmianie kierownika budowy lub kierownika robót, podając dodatkowo od kiedy nastąpiła zmiana (określając konkretną datę).

Jednoznacznie należy wskazać, że obowiązujące przepisy nie ustanawiają obowiązku zgłoszenia przedmiotowej okoliczności do PINB. Wyjaśnić należy, że ustawodawca w aktualnym stanie prawnym, zrezygnował z dotychczasowego obowiązku bezzwłocznego zawiadomienia przez inwestora organu administracji architektoniczno-budowlanej o każdej zmianie osoby pełniącej funkcję kierownika budowy lub kierownika robót. Powyższe wynika wprost z brzmienia art. 44 pkt 1 pr. bud. Celem powyższej regulacji jest zapewnienie nieprzerwanej kontroli procesu budowlanego przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej