Prezydent RP podpisał nowelizację Prawa budowlanego

2015-03-17 12:45
Prezydent RP
Autor: Prezydent.pl Prezydent RP podpisał 16 marca 2015 ustawę o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Prezydent RP podpisał 16 marca 2015 ustawę o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Prawdopodobnie już od lipca dom jednorodzinny będzie można wybudować bez pozwolenia na budowę, chociaż nie każdy będzie mógł skorzystać z krótszej ścieżki.

Najważniejszą intencją twórców tej nowelizacji było usprawnienia procesu budowlanego poprzez zniesienie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w stosunku do niektórych obiektów budowlanych, dla których wymóg taki przewidziany jest w dotychczasowym stanie prawnym.
Uproszczeniu i skróceniu procedury budowlanej służyć ma również m.in. rezygnacja z obowiązku załączania do projektu budowlanego oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz o możliwości dostępu do drogi publicznej. Przewiduje się również ograniczenie zasady, zgodnie z którą roboty budowlane można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Bez pozwolenia na budowę

W nowych przepisach znajduje się rozszerzony katalog obiektów budowlanych, których budowa wymagać będzie zgłoszenia, a nie jak dotychczas pozwolenia na budowę. Wśród takich obiektów wymienia się m.in.:
- wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,
- wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, w tym garaże, altany oraz przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki,
- wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jeden na każde 500 m2 powierzchni działki,
- wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2
Zwiększono też do 50 m2 powierzchnię zabudowy wiat, których budowę wystarczy zgłosić. Dzięki tej zmianie nie trzeba będzie ponosić kosztu projektów budowlanych tych obiektów, bo do ich zgłoszenia wystarczy dołączyć zwykłe szkice.
Do zgłoszenia budowy trzeba będzie dołączyć m. in. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi (zgłoszenie z projektem).
Urząd będzie miał 30 dni na wydanie sprzeciwu do zgłoszenia, jeśli na przykład uzna, że w danym wypadku konieczne jest jednak pozwolenie na budowę. Jego brak uznaje się za tak zwaną milczącą zgodę na budowę. Oznacza to, że w tych regionach kraju, gdzie na pozwolenie na budowę czeka się znacznie dłużej niż miesiąc, procedura faktycznie się skróci. Są jednak starostwa, które wydają decyzje sprawnie i szybko. Tam inwestorzy niewiele zyskają.

Niższe opłaty legalizacyjne

Sprawcom samowoli budowlanych będzie je łatwiej zalegalizować. Dotyczy to jednak tylko niewielkich obiektów, będących elementami zagospodarowania działki. Na przykład opłata za wiatę do 50 m2 wybudowaną bez zgłoszenia wyniesie 5 tys. zł (dotychczas 125 tys. zł), za domek letniskowy albo garaż do 35 m2 – 5 tys. zł (zamiast 25 tys. zł), za dobudowę ganku do domu – 5 tys. zł (a nie 50 tys. zł). Samowolna budowa domu jednorodzinnego nadal będzie podlegać opłacie legalizacyjnej w wysokości 50 tys. zł.
Do opłat legalizacyjnych będą stosowane przepisy ordynacji podatkowej. A to oznacza, że wojewoda będzie miał prawo – na wniosek zainteresowanego – rozłożyć opłatę na raty, odroczyć albo nawet umorzyć w całości lub części.
Informacja w internecie
Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego starostwa powiatowego każdy będzie mógł zajrzeć do rejestru wydanych pozwoleń na budowę i zgłoszeń budowy z projektem. Będą w nim dostępne informacje m.in. o rodzaju zamierzenia budowlanego, dacie złożenia wniosku, nazwisku inwestora oraz projektanta.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem art. 1 pkt 34, który wejdzie w życie 1 stycznia 2016.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej