Powódź: ustawy dla poszkodowanych

2010-08-20 14:46
Powódź w Polsce
Autor: se.pl

Dla usprawnienia i przyspieszenia odbudowy i likwidacji zniszczeń spowodowanych przez tegoroczne powodzie potrzebna była nowelizacja przepisów prawnych. Właśnie opublikowano dwa Dzienniki Ustaw z kluczowymi w tej kwestii zapisami.  

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowane zostały następujące akty prawne:

 • z dnia 13 sierpnia 2010 r. Nr 148:

  Ustawa z dnia 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. (Dz. U. Nr 148, poz. 992). Ustawa weszła w życie z dniem 13 sierpnia 2010 r.,

  Ustawa z dnia 12 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 148, poz. 993). Ustawa weszła w życie z dniem 13 sierpnia 2010 r.,

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie okresów i terminów określonych w niektórych przepisach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. (Dz. U. Nr 148, poz. 994). Rozporządzenie weszło w życie z dniem 13 sierpnia 2010 r.,

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności lub istotnie ograniczył jej prowadzenie (Dz. U. Nr 148, poz. 995). Rozporządzenie weszło w życie z dniem 13 sierpnia 2010 r.;

 • z dnia 16 sierpnia 2010 r. Nr 149:

  Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 149, poz. 996). Ustawa weszła w życie z dniem 16 sierpnia 2010 r.


Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906) wprowadziła specjalny tryb dla odbudowy zniszczonych obiektów w tym samym miejscu i o tych samych gabarytach. Tymczasem, jak wskazują doświadczenia, często odbudowa zniszczonych budynków i siedlisk w tym samym miejscu powoduje kolejne ich zniszczenia i kolejne straty. Dlatego też ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmianę w tym zakresie, która ma na celu umożliwienie odbudowy, w trybie określonym ustawą, zniszczonych obiektów budowlanych o takich samych lub innych wymiarach, w innym niż dotychczas miejscu.

Przedmiotowa ustawa nałożyła obowiązek na radę gminy wyznaczenia, w drodze aktu prawa miejscowego, obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywała się na specjalnych warunkach, w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Ponadto ustawa dała radzie gminy możliwość wyznaczenia, w drodze aktu prawa miejscowego, obszarów, na którym obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, odbudowy oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków, kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia. Wyznaczenie tego obszaru odbywa się na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, a sam obszar musi być wpisany do rejestru prowadzonego przez starostę na podstawie art. 110a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.).

Zmiany wprowadzone powyższą ustawą dają radzie gminy możliwość uchwalenia miejscowego plan odbudowy, który jest aktem prawa miejscowego, w celu umożliwienia odbudowy na obszarach, na których nie występują zagrożenia osunięcia ziemi. Należy podkreślić, że zgodnie z art. 10 przedmiotowej ustawy, ilekroć w przepisach odrębnych jest mowa o uwzględnieniu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, należy przez to rozumieć również uwzględnienie ustaleń miejscowego planu odbudowy obiektów budowlanych, a także uwzględnienie innych ustaleń ww. aktów prawa miejscowego.

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej