Ponad tysiąc złotych grzywny i odsetki karne za spóźnienie z opłatą podatku od nieruchomości. A za niepłacenie - nawet komornik!

2023-06-29 14:21
Spóźnienie podatku od nieruchomości - karne odsetki i grzywna
Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator Podatek od nieruchomości mieszkalnych wciąż jest niewielki, za to nawet drobne zaległości powodują niewspółmierne sankcje, czego nie zawsze jesteśmy świadomi

Gminy ostro biorą się za osoby spóźniające się z zapłatą podatku od nieruchomości. Odwlekanie zapłaty nawet niewielkiej kwoty na pewno zakończy się wysokimi odsetkami. To jednak nie wszystko. Nawet gdy kwota niezapłaconego podatku jet niewielka, to grzywna od 1 lipca wzrośnie do 1 200 zł.

Spis treści

 1. Podatek od nieruchomości: terminy do zapłaty
 2. Zapłata podatku od nieruchomości po terminie: co grozi?
 3. Podatek od nieruchomości: jaka kara poza odsetkami?
 4. Zaległy podatek od nieruchomości: jak wyegzekwują

Podatek od nieruchomości jest dość prosty w ustalaniu wysokości kwoty do zapłaty, zwłaszcza dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Także oraz pod względem terminów do jego regulowania. Jednak uchylanie się od jego zapłaty, a nawet opóźnienia mogą sprowadzić wręcz trudne do wyobrażenia konsekwencje.

Podatek ten stanowi dochód gmin, które przez lata dość liberalnie podchodziły do jego egzekucji. Teraz jednak, gdy gminy mają coraz większe problemy finansowe, zamierzają korzystać ze swoich praw organu podatkowego w całej rozciągłości. Ułatwiają im to zmiany w prawie podatkowym, wysokie stopy procentowe oraz dynamicznie rosnąca płaca minimalna, od której zależy wysokość kar finansowych.

Podatek od nieruchomości: terminy do zapłaty

W przypadku firm, osób prawnych podatek od nieruchomości płacić trzeba co miesiąc. Osoby fizyczne, zwłaszcza nie prowadzące działalności gospodarczej, płacą ten podatek w ratach kwartalnych. Gdy np. powstanie nowy dom lub kupimy działkę lub zajdzie inna okoliczność, która nakłada na nas obowiązek płacenia podatku od nieruchomości, powinniśmy zawiadomić o tym gminę, składając druk IN-1. Mamy na to 14 dni. Potem czekamy na decyzję gminy o wysokości podatku, który mamy do zapłacenia.

Choć ustawa określa maksymalne wysokości tego podatku, to ostateczny jego wymiar zależy od decyzji wójta gminy lub burmistrza albo prezydenta miasta. Dla przykładu dla nieruchomości mieszkalnych maksymalna stawka za metr kwadratowy wynosi w tym roku 1 zł.

Po decyzji, którą otrzymamy z gminy mamy czas - 14 dni do zapłaty podatku lub pierwszej jego raty.

Osoby fizyczne płacą bowiem podatek rozłożony na części: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Tylko gdy podatek za cały rok wynosi do 100 zł, w całości trzeba go zapłacić jednorazowo.

Zapłata podatku od nieruchomości po terminie: co grozi?

Absolutnie nieuchronną konsekwencją spóźnienia się z zapłatą podatku od nieruchomości jest konieczność zapłaty odsetek za zwłokę za zaległości podatkowe. Zgodnie z Ordynacją podatkową są one w wysokości 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim i 2%, jednak stawka ta nie może być niższa niż 8%.

Od 8 września 2022 r. stopa lombardowa wynosi 7,25 % w skali roku, w związku z czym stawka odsetek za zwłokę w 2023 r. wynosi 16,5%.

Odsetki liczy się od pierwszego dnia po terminie do dnia gdy pieniądze wpłyną na konto gminy. By nie popełnić błędu można skorzystać ze specjalnego kalkulatora dostępnego online na rządowej stronie internetowej - podatki.gov

Podatek od nieruchomości: jaka kara poza odsetkami?

Na tym jednak nie koniec, zwłaszcza jeśli organ podatkowy – w tym przypadku gmina - uzna, że doszło do uszczuplenia podatkowego, nie mówiąc już o uchylaniu się od podatku. W takim przypadku bowiem w grę dodatkowo wchodzą przepisy kodeksu karnego skarbowego. Zgodnie z nimi, podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Jeżeli kwota niezapłaconego podatku jest małej wartości, to wówczas sprawca czynu zabronionego podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Stawki dzienne wyliczane są indywidualnie, adekwatnie do sytuacji materialnej podatnika, choć ich wysokość wzrasta proporcjonalnie do wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Najniższa grzywna w tym systemie od 1 lipca nie może jednak wynosić mniej niż 1 200 zł; maksymalna zaś to prawie 35 mln zł.

Z kolei grzywny za wykroczenia skarbowe ściśle zależą od płacy minimalnej i wahają się od jej 1/10 do 20-krotności. Od 1 lipca minimalna grzywna to 360 zł, a maksymalna 72 000 zł.

Zaległy podatek od nieruchomości: jak wyegzekwują

Fiskus ma praktycznie nieograniczone możliwości wyegzekwowania zaległego podatku od nieruchomości – od zajęcia konta bankowego po licytację nieruchomości.

Zgodnie z prawem środkami egzekucji administracyjnej należności pieniężnych są:

 • egzekucja z pieniędzy,
 • egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego, a także z renty socjalnej,
 • egzekucja z wynagrodzenia za pracę,
 • egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych,
 • egzekucja z rachunków bankowych
 • egzekucja z wszelkich instrumentów finansowych i praw majątkowych, których tu szczegółowo nie wymieniamy,
 • egzekucja z nieruchomości.

Zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji organem egzekucyjnym w prawach podatku od nieruchomości jest naczelnik urzędu skarbowego lub prezydent miasta.

W praktyce oznacza to, że przez niewielką zaległość w podatku od nieruchomości mogą nas spotkać sankcje dokuczliwe – blokada konta bankowego i egzekucja i kosztowne – odsetki za zaległości podatkowe i wysoka grzywna.

Zobacz też: Patodeweloperka Warszawa. I tak niestety buduje się w Warszawie

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej