Pomoc dla gmin dotkniętych powodzią z 2010 r.: nowelizacja rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych i mieszkań

2010-08-16 10:20

6 sierpnia br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych (Dz. U. Nr 141, poz. 949).

Zobacz koniecznie: Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych

Nowelizacja rozporządzenia związana jest z wejściem w życie ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 835). Ustawa ta przewiduje szczególne rozwiązania w odniesieniu do przedsięwzięć związanych z tworzeniem zasobu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych, jeżeli lokale te zostaną przeznaczone do wynajęcia osobom, które na skutek powodzi utraciły lokal lub budynek mieszkalny. W szczególności:

  • w stosunku do tego typu przedsięwzięć wyłączony został obowiązek równoległego wydzielenia z mieszkaniowego zasobu gminy odpowiedniego zasobu lokali socjalnych;
  •  ustawa przewiduje także podwyższenie o 10 pkt. procentowych maksymalnego poziomu finansowego wsparcia w przypadku, gdy utworzone lokale zostaną przeznaczone dla osób, które w wyniku powodzi utraciły dach nad głową (podwyższenie w tym przypadku kwoty dofinansowania z 30-40% kosztów przedsięwzięcia do odpowiednio 40-50%);

W przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844, z późn. zm.) wprowadzono jednocześnie rozwiązania przewidujące dodatkowe kryteria oceny wniosków o finansowe wsparcie, w celu zapewnienia preferencji dla aplikacji składanych przez gminy dotknięte skutkami powodzi. Nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury jest wynikiem tego ostatniego punktu zmian wprowadzonych ustawą powodziową. Powyższe szczególne rozwiązania mają zastosowanie do wniosków o finansowe wsparcie składnych przez gminy w Banku Gospodarstwa Krajowego w II półroczu 2010 r. oraz w 2011 r.

W związku ze szczególnymi rozwiązaniami odnoszącymi się do gmin dotkniętych skutkami powodzi, w rozporządzeniu w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych przewidziano przede wszystkim dodanie załącznika nr 2a, określającego dodatkowe kryteria oceny wniosków o udzielenie finansowego wsparcia. Kryteria te powinny zapewnić znaczną preferencję dla przedsięwzięć realizowanych przez gminy dotknięte skutkami powodzi. W przypadku pierwszego kryterium, maksymalną liczbę punktów za to kryterium otrzyma wniosek na realizację przedsięwzięcia, w wyniku którego wszystkie powstałe lokale zostaną przeznaczone dla osób, które utraciły lokal lub budynek mieszkalny w wyniku powodzi. W przypadku mniejszego udziału takich lokali w całości przedsięwzięcia, dodatkowa punktacja będzie ustalona na proporcjonalnie niższym poziomie. W przypadku drugiego kryterium, o wysokości punktacji decydować będą rozmiary zniszczeń zasobu mieszkaniowego, określone jako relacja liczby zniszczonych lub uszkodzonych lokali mieszkalnych do wszystkich lokali mieszkalnych istniejących na terenie gminy.

Pozostałe zmiany mają charakter dostosowujący do rozwiązań przewidzianych w ustawie z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r., umożliwiających uzyskanie finansowego wsparcia na zasadach tam określonych przez gminy dotknięte skutkami powodzi.

Wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy, związanej z wystąpieniem w sierpniu br. kolejnych zniszczeń powodziowych, zawarte w ustawie formy wsparcia – w tym również specjalny tryb wsparcia gmin dotkniętych skutkami powodzi w budowie mieszkań komunalnych dla poszkodowanych mieszkańców pozbawionych dachu nad głową – będą miały zastosowanie do wszystkich gmin dotkniętych zniszczeniami żywiołu w 2010 roku. Po niniejszej nowelizacji z dnia 4 sierpnia 2010 r. rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych nie wymaga w tym zakresie zmian dostosowujących.

W ramach najbliższej edycji programu gminy dotknięte skutkami powodzi z 2010 roku, planujące realizację przedsięwzięć budownictwa komunalnego dla pozbawionych mieszkania powodzian, będą mogły składać wnioski o finansowe wsparcie w Banku Gospodarstwa Krajowego w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września br.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej