Podatek rolny 2023 wyższy! Ile wynosi stawka? Kto i do kiedy musi go zapłacić? Kto zwolniony z podatku rolnego?

2023-01-20 18:51
Podatek rolny w 2023
Autor: Getty Images Podatek rolny 2023

Podatek rolny w 2023 roku będzie wyższy o ponad 20% w porównaniu do roku 2022. Oczywistą przyczyną jest wzrost ceny żyta, na podstawie której obliczana jest stawka podatku. Jakie zwolnienia i ulgi przysługują rolnikom w 2023 roku? Kto i ile podatku rolnego musi zapłacić w 2023 roku?

Spis treści

 1. Cena żyta na podstawie której ustalony został podatek rolny 2023
 2. Podatek rolny 2023 - jakie stawki podatku?
 3. Podatek rolny w 2023 - ile wyniesie?
 4. Stawki podatku rolnego w latach 2019 - 2022
 5. Do kiedy trzeba zapłacić podatek rolny 2023?
 6. Za co płacimy podatek rolny 2023?
 7. Kto musi płacić podatek rolny?
 8. Kto nie płaci podatku rolnego?
 9. Ulgi i zwolnienia w podatku rolnym w 2023 roku

Cena żyta na podstawie której ustalony został podatek rolny 2023

19 października 2022 roku Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że "Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) ogłasza się, że "średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 wyniosła 74,05 zł za 1 dt."

Podsumowanie i porównanie do lat ubiegłych:

 • 74,05 zł za 1 dt. - 2023 rok
 • 61,48 zł za 1 dt. - 2022 rok
 • 58,55 zł za 1 dt. - 2021 rok
 • 58,46 zł za 1 dt. - 2020 rok
 • 52,36 zł za 1 dt. - 2019 rok
 • 52,49 zł za 1 dt. - 2018 rok
 • 52,44 zł za 1 dt. - 2017 rok

Czytaj też:

Podatek rolny 2023 - jakie stawki podatku?

Podatek rolny ma dwie stawki:

 • dla gruntów gospodarstwa rolnego - równowartość pieniężna 2,5 q żyta (od 1 ha przeliczeniowego),
 • dla pozostałych gruntów rolnych, które podlegają podatkowi rolnemu - równowartość pieniężna 5 q żyta (od 1 ha fizycznego),

Stawki powyższe zależą od średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Rada gminy może, w drodze uchwały, obniżyć cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.

Gospodarstwo rolnee - to obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, które stanowią własność lub znajdują się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Przeliczniki powierzchni użytków rolnych zostały określone w ustawie o podatku rolnym. Jeżeli nie można ustalić przelicznika powierzchni użytków rolnych, przyjmuje się, że 1ha fizyczny odpowiada 1ha przeliczeniowemu.

Podatek rolny obliczamy mnożąc aktualną cenę żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy przez odpowiednią stawkę 2,5 q żyta lub 5 q żyta.

Podatek rolny w 2023 - ile wyniesie?

Podstawowa stawka podatku rolnego w 2023 roku wyniesie:

 • 74,05 zł za 1 dt. - cena żyta 2023
 1. dla gruntów gospodarstwa rolnego - 74,05 zł za 1 dt. x 2,5 q żyta = 185,12 zł/ha
 2. dla pozostałych gruntów rolnych - 74,05 zł za 1 dt. x 5 q żyta = 370,25 zł/ha

Stawki podatku rolnego w latach 2019 - 2022

2022

 • 153,7000 zł - za 1 ha przeliczeniowy
 • 307,4000 zł - za 1 ha fizyczny

2021

 • 146,375 zł - za 1 ha przeliczeniowy
 • 292,75 zł - za 1 ha fizyczny

2020

 • 146,15 zł - za 1 ha przeliczeniowy
 • 292,30 zł - za 1 ha fizyczny

2019

 • 135,90 zł - za 1 ha przeliczeniowy
 • 271,80 zł - za 1 ha fizyczny

Do kiedy trzeba zapłacić podatek rolny 2023?

Podatek rolny płaci się w 4 terminach i w 4 ratach:

 • do 15 marca,
 • do 15 maja,
 • do 15 września,
 • do 15 listopada.

Ważne! Podatek o wartości niższej niż 100 zł, należy zapłać jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Za co płacimy podatek rolny 2023?

Za użytki rolne, tj. grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako:

 • R – orne,
 • S – sady,
 • Ł – łąki,
 • Ps – pastwiska,
 • Br – rolne zabudowane,
 • Wsr – pod stawami,
 • W – pod rowami.

Kto musi płacić podatek rolny?

 • właściciel gruntu,
 • posiadacz samoistny, czyli ten, kto używa gruntów jak właściciel, choć nim nie jest,
 • użytkownik wieczysty gruntów,
 • posiadacze gruntów, które są własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
 • dzierżawcy gruntów gospodarstwa rolnego, które zostały w całości lub części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.

Kto nie płaci podatku rolnego?

Nie trzeba płacić podatku rolnego jeśli grunty to:

 • użytki rolne klasy V, VI i VIz albo zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,
 • użytki ekologiczne, które mają symbol z literą „E”, na przykład E-N, E-PS, E-R,
 • grunty w międzywałach i pod wałami przeciwpowodziowymi,
 • grunty, które są wpisane do rejestru zabytków, jeśli zagospodarowujesz je i utrzymujesz zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • grunty, które jako działkowiec masz na terenie rodzinnych ogrodów działkowych,
 • działki przyzagrodowe, jeśli należysz do rolniczej spółdzielni produkcyjnej oraz jesteś (wystarczy, że spełniasz tylko JEDEN z tych warunków):w wieku emerytalnym, inwalidą I albo II grupy, osobą z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,osobą całkowicie niezdolną do pracy w gospodarstwie albo niezdolną do samodzielnej egzystencji.

Ulgi i zwolnienia w podatku rolnym w 2023 roku

 • Zwolnienie z tytułu utworzenia nowego lub powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego

Zwalnia się od podatku rolnego, na okres 5 lat, grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:

 • będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,
 • będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
 • wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie

Okres zwolnienia liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania bądź objęto grunty w trwałe zagospodarowanie.

Po upływie okresu zwolnienia stosuje się ulgę w podatku rolnym polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim o 50%.

W przypadku nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.

Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w drodze umowy sprzedaży nie stosuje się, jeżeli przedmiotem nabycia są grunty objęte uprzednio przez nabywcę w trwałe zagospodarowanie. Za trwałe zagospodarowanie - uważa się objęcie gruntów w dzierżawę lub użytkowanie na okres nie krótszy niż 10 lat.

Powyższe zwolnienie i ulgi stosuje się na podstawie decyzji wydanej na wniosek podatnika. Zwolnienia i ulgi udzielone na wniosek podatnika stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek. Pięcioletni okres zwolnienia jest nieprzekraczalny i biegnie bez względu na to czy wniosek wpłynie.

 • Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Zgodnie z art. 13 ustawy o podatku rolnym - Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

 • budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
 • zakup i zainstalowanie: deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód) jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż 15 lat. Podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego niewykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ulga lub przeznaczenia ich na cele inne niż wskazano wyżej.

Powyższą ulgę stosuje się na podstawie decyzji wydanej na wniosek podatnika, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

 • Ulga w podatku rolnym z tytułu wprowadzenia stanu klęski żywiołowej.

W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, o którym mowa w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, organ podatkowy może przyznać podatnikowi ulgę w podatku rolnym przez zaniechanie jego ustalenia albo poboru w całości lub w części, w wysokości zależnej od rozmiarów strat spowodowanych klęską w gospodarstwie rolnym.

Przy przyznawaniu ulg i ustalaniu ich wysokości uwzględnia się wysokość otrzymanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia ustawowego.

Ulgę przyznaje się za ten rok podatkowy, w którym został wprowadzony stan klęski żywiołowej. Jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzony został po zapłaceniu podatku za dany rok, ulgę stosuje się w następnym roku podatkowym

Źródło: gov.pl, um.wroc.pl

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Czytaj więcej