Odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych (cz. I)

2007-11-27 12:39

W myśl art. 5 Prawa budowlanego, obiekt wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto, na podstawie art. 6, ww. wymogom podporządkowane musi być również zagospodarowanie terenu.

Zgodnie z art. 7 Prawa budowlanego, przepisy techniczno-budowlane obejmują dwie kategorie, do których należą:

1)     warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie;
2)     warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.

Ww. przepisy zostały określone w rozporządzeniach wykonawczych do Prawa budowlanego, w tym w szczególności w:

1)     rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 243 poz. 2063);
2)     rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 Nr 219 poz. 1864);
3)     rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm.);
4)     rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63 poz. 735);
5)     rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 74 poz. 836);
6)     rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430);
7)     rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. Nr 151 poz. 987);
8)     rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. Nr 101 poz. 645);
9)     rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 1997 r. Nr 132 poz. 877);
10)     rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. z 1997 r. Nr 21 poz. 111);
11)     rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie (Dz. U. z 1996 r. Nr 103 poz. 477 ze zm.);
12)     rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. z 996 r. Nr 33 poz. 144 ze zm.);
13)     rozporządzeniu Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności (Dz. U. z 1995 r. Nr 50 poz. 271).

Przepisy techniczno-budowlane mają charakter przepisów powszechnych, bezwzględnie obowiązujących, których stosowanie jest niezależne od woli stron. Jednakże z uwagi na fakt, iż ww. regulacje wpływają znacząco na sposób korzystania z nieruchomości, w szczególności w zakresie wykonywania prawa zabudowy, ustawodawca w art. 9 Prawa budowlanego przewidział możliwość zastosowania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w ściśle określonych warunkach.

Przesłanki odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych
Na podstawie art. 9 ust. 1 Prawa budowlanego, w przypadkach szczególnie uzasadnionych, dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Sytuację taką mogą tłumaczyć szczególne przypadki [tak: wyrok NSA z dnia 18 stycznia 2000 r., sygn. akt IV SA 1756/98 OSP 2002/9/117], do których zaliczyć można przede wszystkim:

  • stan zagospodarowania nieruchomości i terenów sąsiadujących,
  • kształt i wymiary nieruchomości,
  • ukształtowanie terenu,
  • warunki hydrogeologiczne terenu,
  • położenie względem nieruchomości sąsiadujących.

Należy mieć na uwadze, że w każdej konkretnej sprawie trzeba dokładnie rozważyć, czy celowe jest zastosowanie odstępstwa, mając na uwadze treść danego przepisu techniczno-budowlanego, którego ma ono dotyczyć oraz odnoszące się do danej nieruchomości warunki lokalne uzasadniające wyjątek.

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego - ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych. Ponadto, odstępstwo nie powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej