Odległość garażu wolno stojącego od granicy działki. Usytuowanie garażu zgodnie z przepisami

2022-06-23 16:52
Garaż usytuowanie
Autor: Getty Images Budowa garażu, jego usytuowanie nie zależy tylko od inwestora, ale od wymagań prawnych oraz planu miejscowego w zakresie zabudowy działek

Usytuowanie garażu na działce podlega przepisom lokalnym, czyli miejscowemu planowi zagospodarowania przestrzennego, jeśli uchwalono go dla danego terenu. Wymagania dla garaży podają też znowelizowane warunki techniczne (§ 12). Jakie są zatem przepisowe odległości garażu od granicy działki?

Wymagane odległości garażu od granicy działki

Co do zasady, garaż na działce budowlanej należy sytuować w odległości nie mniejszej niż:

 • 4 metry od granicy sąsiadującej działki – w przypadku, gdy garaż zwrócony jest ścianą z oknami lub drzwiami w stronę granicy,
 • 3 metry od granicy sąsiadującej działki – w przypadku, gdy garaż zwrócony ścianą do granicy nie posiada okien i drzwi.

Wyjątkiem od generalnej zasady, jest sytuacja, w której plan miejscowy dopuszcza usytuowanie garażu w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy dla garażu zwróconego ścianą do sąsiadującej granicy bez okien i drzwi.

Należy wskazać, że § 12 ust. 4 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (dalej: „Rozporządzenie”), dopuszcza lokalizację w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej garażu bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez okien lub drzwi – w przypadku garażu o długości nie większej niż 6,5 m (przed 2018 r.: 5,5 m) i wysokości nie większej niż 3 m. Wydaje się, że powyższa regulacja obowiązuje jedynie wówczas, gdy dla danej działki nie obowiązuje plan miejscowy, a w przypadku, gdy taki plan uchwalono, jego zapisy w tym zakresie są wiążące. Zgodnie z orzecznictwem, ustalenia uchwalonego przez gminę planu zagospodarowania przestrzennego stanowią prawo miejscowe obowiązujące na danym terenie i mają charakter wiążący (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 stycznia 2019 r. II OSK 560/17).

W ocenie skutków regulacji zawartych w projekcie nowelizacji rozporządzenia sporządzonej przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, czytamy, że wydłużenie w ww. przepisie garażu do 6,5 metrów nastąpiło z uwagi na fakt, iż garaż powinien być wykonany zgodnie z zasadami sztuki projektowej oraz z uwagi na konieczność stosowania grubszych ścian zewnętrznych.

Należy pamiętać, że usytuowanie garażu w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy niej, powoduje objęcie sąsiedniej działki obszarem oddziaływania obiektu, a zachowanie odległości o których mowa powyżej, nie jest wymagane w sytuacji, gdy działka graniczy z drogą publiczną. Wówczas o minimalnych odległościach garażu czy innego budynku od drogi decydują przepisy art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych.

Garaż wolno stojący obok domu - wymagania

Garaż w zabudowie jednorodzinnej, stanowiący samodzielny obiekt budowlany lub część innego obiektu, powinien mieć:

 • wysokość w świetle konstrukcji – minimum 2,2 m i do spodu przewodów i urządzeń instalacyjnych – co najmniej 2 m,
 • wysokość wjazdu – minimum 2,3 m szerokości i 2 m wysokości w świetle,
 • elektryczną instalację oświetleniową,
 • wentylację, która powinna odpowiadać warunkom określonym w § 108 Rozporządzenia,
 • posadzkę ze spadkami do wpustu kanalizacyjnego, przy czym w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej spadki mogą być skierowane bezpośrednio na nieutwardzony teren działki,
 • ścianę oddzielenia przeciwpożarowego, jeżeli garaż stoi w granicy działki.

Szerokość dojazdu do stanowisk znajdujących się w garażu powinna być dostosowana do warunków ruchu pojazdów, jakie mają być parkowane oraz sposobu ich usytuowania w stosunku do osi drogi, ale nie mniej niż:

 • 5 m – przy usytuowaniu prostopadłym,
 • 4 m – przy usytuowaniu pod kątem 60 stopni,
 • 3,5 m – przy usytuowaniu pod kątem 45 stopni,
 • 3m – przy usytuowaniu równoległym.

Odległość między dłuższą krawędzią stanowiska postojowego, a ścianą powinna wynosić co najmniej 0,3 m, a w przypadku samochodów osobowych, szerokość stanowisk postojowych powinny mieć szerokość wynoszącą co najmniej 2,5 m i długość 5 m (zmiana szerokości stanowiska postojowego nastąpiła nowelizacją Rozporządzenia ze względu na dużą ilość samochodów o większej szerokości). Powyższe oznacza w praktyce, że minimalna szerokość garażu dla 1 pojazdu wynosi 3,1 m.

Czy budowa garażu wolno stojącego wymaga pozwolenia na budowę?

Budowa wolno stojących garaży o powierzchni zabudowy do 35 m2 (przy czym łączna liczba takich obiektów nie może przekroczyć dwóch na każde 500m2 powierzchni działki) nie wymaga pozwolenia na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia.

Zgodnie z orzecznictwem, budynek wolno stojący to budynek stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość. W obiekcie tego typu, pomiędzy poszczególnymi elementami budynku, takimi jak fundament, ściany nośne więźba dachowa, istnieje wolna przestrzeń i żaden z tych elementów nie jest konstrukcyjnie ani funkcjonalnie powiązany z drugim obiektem budowlanym. (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 20 stycznia 2022 r. II SA/Kr 1204/21).

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20),
 2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 tj. z dnia 2021.07.29),
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.09).

Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Zabrocki specjalizuje się w zakresie prawa budowlanego oraz odszkodowań. Pełny zakres działalności na stronie www.prawnikgdansk.com

Kontakt z autorem: kontakt@prawnikgdansk.com

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej