Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

2014-07-28 15:33
Umowa o roboty budowlane
Autor: Mariusz Maszner

Sejm uchwalił 25 lipca kolejną nowelizację Prawa zamówień publicznych. Nowe zapisy dotyczą m.in. wykluczania nierzetelnych wykonawców, zatrzymania wadium, a także ograniczenia stosowania w przetargach jako wyłącznego kryterium cenowego w ofertach. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych została przekazana do Senatu.

W odniesieniu do najniższej ceny posłowie zdecydowali, że tylko w jednym przypadku może ona być wyłącznym kryterium – gdy przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe. W pozostałych sytuacjach zamawiający ma się kierować w wyborze oferty ceną i innymi kryteriami, w szczególności jakością, funkcjonalnością, parametrami technicznymi, aspektami środowiskowymi, społecznymi, innowacyjnością, serwisem, terminem wykonania zamówienia oraz kosztami eksploatacji.

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych ma też na celu zrobienie porządku na rynku pracy. Pojawił się bowiem przepis, który zamawiającemu daje  możliwość określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań wobec wykonawcy stosowania przez niego umów o pracę dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia.
- Do tej pory było tak, że o zwycięstwie w przetargu decydowała wyłącznie najniższa cena. Wymuszało to na oferentach maksymalne cięcie kosztów. Jednym ze sposobów było stosowanie umów cywilnoprawnych, w których stawkę za godzinę pracy kalkulowano nawet poniżej połowy płacy minimalnej. Ci, którzy chcieli zatrudniać na umowę o pracę nie mieli szans na zdobycie kontraktu – komentuje zmiany w Prawie zamówień publicznych dr Grzegorz Baczewski, dyrektor departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji Lewiatan.
Uchwalone zmiany mają sprzyjać efektywniejszemu wydawaniu publicznych pieniędzy, powinny zmniejszyć szarą strefę w zatrudnieniu i wspierać stabilne zatrudnienie, mają wyeliminować praktyki szkodzące uczciwej konkurencji.

Nowelizacja wprowadza ponadto fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania poważnie naruszył obowiązki zawodowe, a szczególnie wykazał się niedbalstwem i nienależycie wykonał powierzone mu zadanie.
Mają zostać ukrócone praktyki wykonawców powoływania się na potencjał innego podmiotu oraz przewidzenie odpowiedzialności solidarnej wykonawcy oraz podmiotu udostępniającego zasoby w przypadku wystąpienia szkody zamawiającego z przyczyny zawinionego nieudostępnienia zasobów przez ten podmiot.
Wadium będzie mogło być zatrzymane tylko w przypadku wykonawców, którzy nie uzupełnili dokumentów w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, co przyczyniło się do braku możliwości wybrania oferty.
Wprowadzono też uregulowanie dotyczące korzystania przez zamawiających w czasie przygotowywania i przeprowadzania postępowań z przykładowych wzorów umów (szczególnie na roboty budowlane i usługi), regulaminów oraz innych dokumentów, przygotowanych i upowszechnionych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Wejście w życie nowych przepisów zależy od kolejnych szczebli legislacji, po Senacie potrzebny będzie jeszcze podpis Prezydenta RP.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej