ZUS od kwietnia wypłaca Polakom ponad 1400 zł! Trzeba złożyć wniosek. Decyzja w 14 dni

2024-04-22 7:58
Wypadek na budowie
Autor: Thinkstock Z każdym rokiem zmniejsza sią liczba wypadków na polskich budowach

Od kwietnia 2024 obowiązują nowe stawki odszkodowania ZUS za wypadek przy pracy. Kwota wzrosła z 1269 zł do 1431 zł za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem. Kwota zmienia się co roku i wynosi 20% przeciętnego wynagrodzenia. Jak można otrzymać odszkodowanie?

Spis treści

 1. Czym jest wypadek przy pracy?
 2. Jakie są rodzaje wypadków przy pracy?
 3. Komu należy się odszkodowanie za wypadek przy pracy?
 4. Ile trzeba być na zwolnieniu, aby dostać odszkodowanie z ZUS?
 5. Jak ubiegać się o odszkodowanie po wypadku w pracy?
 6. Jakie kwoty jednorazowych odszkodowań od 1 kwietnia 2024?
Szkoła Budowania: Otoczenie Domu

Czym jest wypadek przy pracy?

Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, podczas którego wykonujący obowiązki pracownik lub pracownicy doznają urazu lub ponoszą śmierć. Aby zdarzenie było zakwalifikowane jako wypadek przy pracy muszą zaistnieć równocześnie cztery czynniki:

 • nagłość zdarzenia
 • przyczyna zewnętrzna
 • związek z pracą
 • uraz lub śmierć

Za wypadek przy pracy uznawane są wydarzenia, które zaistniały zarówno w czasie wykonywania zadań pracowników zatrudnionych na etat, jak również na umowy zlecenia, umowy agencyjnej, umowy o świadczenia usług. W przypadku zatrudnienia poszkodowanego na umowę o pracę ustalenia dotyczące wypadku przy pracy pracownika dokumentowane są w protokole ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 2019 r. Jeśli poszkodowany był zatrudniony na umowy agencyjne i cywilnoprawne dokumentowanie tego rodzaju wypadku odbywa się w karcie wypadku przez podmiot związany z poszkodowanym (lub poszkodowanymi) zgodnie z ustawą i rozporządzeniem w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy

O wypadku powinien być natychmiast powiadomiony pracodawca, na którym spoczywa szereg obowiązków w tym zawiadomieniu o zdarzeniu i jego skutkach Okręgowego Inspektora Pracy. Po wypadku w zakładzie pracy musi być powołany dwuosobowy zespół powypadkowy, w którego składzie musi być specjalista z dziedziny bhp. Zespół powypadkowy musi w terminie nie dłuższym od 14 dni od zawiadomienia o wypadku protokół powypadkowy.

Jakie są rodzaje wypadków przy pracy?

 • śmiertelny wypadek przy pracy, to nie tylko wypadek ze skutkiem śmiertelnym na miejscu wypadku, ale kiedy śmierć w jego wyniku następuje w okresie do 6 miesięcy od daty wypadku,
 • ciężki wypadek przy pracy, który powoduje ciężkie uszkodzenie ciała np. utratę wzroku, słuchu, mowy lub inne uszkodzenia ciała albo narusza podstawowe funkcje organizmu. Powoduje całkowitą lub częściową niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała,
 • lekki wypadek przy pracy powodujący czasową niezdolność do pracy - każdy inny wypadek niewyczerpujący znamion wypadku śmiertelnego i ciężkiego,
 • wypadek zbiorowy, w wyniku którego poszkodowane są co najmniej 2 osoby,

Komu należy się odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Za wypadek przy pracy w wyniku którego poszkodowana osoba stała się długotrwale lub stale niezdolna do pracy przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Warunkiem ubiegania się o nie jest opłacanie składek ubezpieczenia wypadkowego. Długotrwały uszczerbek na zdrowiu to takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu przez ponad 6 miesięcy, ale jest możliwa poprawa stanu zdrowia. Stały uszczerbek na zdrowiu to takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu i nie rokuje poprawy.

Ile trzeba być na zwolnieniu, aby dostać odszkodowanie z ZUS?

W przypadku stwierdzenia długotrwałego uszczerbku na zdrowiu jednorazowe odszkodowanie można uzyskać jeśli po wypadku przy pracy przebywa się na zwolnieniu dłużej niż 6 miesięcy. Jeśli w następstwie wypadku nastąpił trwały uszczerbek na zdrowiu powodujący trwałą niezdolność do pracy to okres zwolnienia nie ma znaczenia dla przyznania odszkodowania.

Jak ubiegać się o odszkodowanie po wypadku w pracy?

Spełniając warunki do ubiegania się o odszkodowanie z powodu wypadku przy pracy należy złożyć wniosek w oddziale ZUS. Do wniosku trzeba dołączyć:

 • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy lub kartę wypadku,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9.

W przypadku niezakwalifikowania zdarzenia przez zespół powypadkowy lub ZUS pracownikowi przysługuje odwołanie do sądu. W przypadku gdy sąd wyda wyrok o kwalifikacji wydarzenia jako wypadku przy pracy, to do dokumentacji trzeba dołączyć również prawomocny wyrok.

Wniosek i dokumentację do odszkodowania dostarcza się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji spowodowanej wypadkiem. Druk OL-9 wypełnia lekarz prowadzący leczenie. Może to być:

 • lekarz POZ
 • lekarz w szpitalu
 • lekarz specjalista

Druk OL-9 powinien być wystawiony przez lekarza nie wcześniej niż miesiąc przed datą złożenia wniosku o odszkodowanie.

Stopień uszczerbku na zdrowiu ocenia w ZUS lekarz orzecznik lub komisja lekarska. Decyzja o przyznaniu odszkodowania jest wydawana w ciągu 14 dni od dnia uprawomocnienia orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej. Po decyzji w ciągu 30 dni ZUS wypłaca odszkodowanie.

Jakie kwoty jednorazowych odszkodowań od 1 kwietnia 2024?

Jeszcze do 31 marca 2024 r. obowiązują zeszłoroczne kwoty odszkodowań, ale od 1 kwietnia będą nowe stawki, które obowiązywać będą do 31 marca 2025 r. Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wzrastają:

 • z 1269 zł do 1431 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • 1269 zł do 1431 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych,
 • z 22 212 zł do 25 044 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego,
 • z 22 212 zł do 25 044 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty,
 • ze 114 231 zł do 128 799 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
 • z 57 115 zł do 64 399 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko,
 • ze 114 231 zł do 128 799 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz z 22 212zł do 25 044 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci,
 • ze 114 231 zł do 128 799 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz z 22 212 zł do 25 044 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko,
 • z 22 212 zł do 25 044 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom,
 • z 57 115 zł do 64 399 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz z 22 212 zł do 25 044 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

Źródło: pip.gov.pl, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ZUS

Warszawa pięknieje na naszych oczach. Co warto zobaczyć w stolicy?

Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej