Kto nie musi mieć świadectwa energetycznego? Wyjaśniamy

2023-03-29 8:00
świadedectwo energetyczne budynku
Autor: gettyimages Kto nie musi mieć świadectwa energetycznego od kwietnia 2023? Jest kilka przypadków

Kto nie musi mieć świadectwa energetycznego budynku? Trzeba to wiedzieć, bo nie jest to obowiązek dla wszystkich właścicieli nieruchomości. Są przypadki, w których wcale nie trzeba mieć dokumentu, nawet jeśli sprzedaje się czy wynajmuje dom lub mieszkanie. Kto zatem nie musi mieć świadectwa energetycznego i jest zwolniony z załatwiania formalności i dodatkowych kosztów?

Obowiązek dołączania świadectwa charakterystyki energetycznej do umowy sprzedaży czy najmu mieszkania lub domu przewidziany jest  po 28 kwietnia 2023. Mając jednak w bliskiej perspektywie sprzedaż lub wynajem mieszkania albo domu, warto takie świadectwo załatwić już teraz. Po tej dacie do audytorów energetycznych wystawiających świadectwa mogą być kolejki, a i ceny świadectw energetycznych najpewniej pójdą w górę. Są jednak sytuacje, w których taki certyfikat nie będzie wymagany – kiedy?

Kto nie musi mieć świadectwa energetycznego?

Wchodzące 28 kwietnia 2023 w życie przepisy ustawy z dnia 7 października 2022 w sprawie zmiany ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i ustawy ustanawiają m.in. wymóg posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej przy sprzedaży lub najmie mieszkania. Ponieważ jest to dodatkowy wydatek rzędu kilkuset złotych, rozpoczęło się poszukiwanie luk w przepisach w celu uniknięcia go. Nie zawsze jest to konieczne, bo przepisy przewidują wyjątki.

Kto nie musi mieć świadectwa energetycznego, kiedy nie trzeba dołączyć do umowy? Co do zasady świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest wymagane, kiedy wykorzystujemy istniejący budynek (lub lokal) na własny użytek, tj. nie zamierzamy go sprzedawać lub wynajmować.

Dla jakich budynków świadectwo energetyczne nie jest wymagane? 3 przypadki

Zwolnienia z obowiązku posiadania takiego świadectwa – określanego też często mianem certyfikatu czy paszportu energetycznego – dotyczą trzech grup budynków:

  • budynków gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m²·rok),
  • budynków podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  • budynków przemysłowych oraz gospodarczych, niewyposażonych w instalacje zużywające energię – z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego.

Kto nie musi mieć świadectwa energetycznego? Wyjątki

Są też inne wyjątki, ale nie mają one tak dużego zasięgu jak wspomniane. Do nich należą między innymi miejsca kultu religijnego. Pojawiły się sugestie, że wystarczy w budynku urządzić kapliczkę, aby zostać zwolnionym z obowiązku posiadania świadectwa, ale prawnicy ostrzegają przed taką nadinterpretacją przepisów.

Ponadto nie ma obowiązku sporządzania certyfikatu energetycznego dla budynków mieszkalnych, przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku – a więc np. domów letniskowych, niezależnie od ich powierzchni. Inny wyjątek obejmuje całoroczne budynki wolnostojące, ale o powierzchni użytkowej poniżej 50 m².

Po co jest w ogóle świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia.

Obowiązek posiadania w określonych sytuacjach świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku wynika z prawa europejskiego. Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach.

Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik budynku może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany ze zużyciem energii.

Jak wygląda świadectwo charakterystyki energetycznej?

Od 28 kwietnia świadectwo energetyczne może być zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

  • W wersji papierowej musi być opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osobistym osoby uprawnionej.
  • W wersji elektronicznej powinno być opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej.

Fakt przekazania świadectwa, zostanie odnotowany w akcie notarialnym, natomiast w przypadku braku jego przekazania – notariusz pouczy zobowiązanego do przekazania świadectwa o karze grzywny za niewywiązanie się z tego obowiązku.

Certyfikat ważny 10 lat lub krócej

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Świadectwa przekazane przed dniem wejścia w życie ustawy (28 kwietnia 2023) zachowają ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone.

Trzeba też pamiętać, że świadectwo straci ważność przed upływem tego terminu (trzeba będzie wystawić nowe), jeżeli zostaną przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, w wyniku których zmianie ulegnie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku).

Do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej uprawniona jest osoba wpisana do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej