Kodeks budowlany. Założenia nowego prawa budowlanego w publicznej konsultacji

2013-10-18 17:18
Prawo_budowlane
Autor: MMaszner Nowe warunki techniczne od 2021. To duże zmiany dla projektantów, wykonawców, inwestorów, także producentów materiałów budowlanych

Na stronie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej pojawiły się tezy do nowego Kodeksu budowlanego. Plan ministra Sławomira Nowaka jest taki, że Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego zakończy prace nad gotowym dokumentem jesienią 2015. Tworzony kodeks urbanistyczno-budowlany zastąpi kilka obecnie obowiązujących ustaw, w tym Prawo budowlane i ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym.

Kodeks urbaniztyczno-budowlany ma to uporządkować i uprościć proces prowadzenia inwestycji budowlanych. Regulacje kodeksu budowlanego będą oparte „na zasadach wolności i odpowiedzialności”. Wszystko co nie będzie ograniczone jego zapisami , będzie dozwolone, będzie obowiązywało domniemanie legalności działań inwestora, będzie prowadzona następcza, a nie prewencyjna, kontrola inwestycji.
Tezy nowego Kodeksu urbanistyczno-budowlanego (zaimplementuje Prawo budowlane), opracowane przez specjalnie do tego powołaną Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego, zostały zawarte na 108. stronach. Poszczególne segmenty procesu budowlanego zostały przypisane do 12. działów. 
Kodeks będzie regulował m.in. zadania i kompetencje organów administracji publicznej w procesie inwestycyjno-budowlanym, zasady odpowiedzialności prawno - administracyjnej uczestników procesu inwestycyjnego, system aktów planowania przestrzennego gminy, przeznaczanie terenu na określone cele, w szczególności budowlane, zasady oraz warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, przygotowywanie terenów pod inwestycje, zasady projektowania obiektów budowlanych, warunki rozpoczęcia i zasady prowadzenia robót budowlanych, oddawanie do użytkowania, zmianę sposobu użytkowania i utrzymywanie obiektów budowlanych, zasady rewitalizacji obszarów zdegradowanych, współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w odniesieniu do realizacji inwestycji oraz tryb postępowania w sprawach rozstrzygnięć administracyjnych związanych z procesem budowlanym.
Tak samo ważne co Kodeks urbanistyczno-budowlany będzie regulował, jest również to, czego nie będzie dotyczył. Otóż nie będzie on regulował m.in. ponadlokalnego planowania przestrzennego (również na obszarach metropolitalnych), charakterystyki energetycznej budynków, przyznawania uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w procesie inwestycyjno-budowlanym, nie będzie też regulował procesu budowlanego na terenach objętych odrębnymi ustawami (np. wyrobiska górnicze, obszary morskie, urządzenia wodne nie będące obiektami budowlanymi, których wykonanie wymaga pozwolenia wodnoprawnego). 

W dziale I znalazły się m.in. uporządkowane definicje pojęć, zapisy dotyczące ochrony wartości wysoko cenionych, wymogi ekonomiczne procesu inwestycyjno-budowlanego, zasady społecznej kontroli inwestycji budowlanej.

 • Dział II opisuje podmioty procesu inwestycyjno-budowlanego: inwestora, gminę, organy administracji architektoniczno-budowlanej, organy nadzoru budowlanego i innych uczestników procesu inwestycyjnego.
 • Dział III zawiera zapisy związane z planowym gospodarowaniem przestrzenią, czyli jest tu mowa o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, procedurach uchwalania i zmiany aktów planowania przestrzennego, skutkach wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nadzorze nad działalnością planistyczną gminy i jej sądowa kontrola.
 • Dział IV opisuje mechanizmy inwestowania na obszarach, na których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
 • Dział V reguluje sposób przygotowania terenów pod inwestycje i warunki przyłączania obiektów budowlanych do sieci infrastruktury technicznej.
 • Dział VI to realizacja inwestycji. Realizacja inwestycji polegających na budowie obiektu budowlanego wymaga uzyskania zgody budowlanej, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Kodeksie. Roboty budowlane inne niż budowa nie wymagają zgody budowlanej, poza przypadkami określonymi w Kodeksie. Zgoda budowlana udzielana będzie w formie decyzji administracyjnej lub milczącej zgody (braku sprzeciwu do zgłoszenia w terminie określonym w Kodeksie). W celu zróżnicowania wymagań proceduralnych udzielania zgody budowlanej oraz warunków prowadzenia robót budowlanych, obiekty budowlane zostały podzielone na cztery klasy.
  Budowa obiektu budowlanego wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi powinien być projektowany, budowany i użytkowany zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i najlepszymi praktykami.
 • Dział VII zawiera szczególne zasady realizacji inwestycji celu publicznego, zaś dział VIII szczególne zasady inwestowania na obszarach zdegradowanych.
 • Dział IX dotyczy współdziałania inwestora z partnerem publicznym w procesie inwestycyjno-budowlanym (z koncesją na roboty budowlane włącznie).
 • Dział X opisuje obowiązki wynikające z utrzymania obiektów budowlanych i odpowiedzialność za katastrofę budowlaną.
 • Dział XI dotyczy skutków prawnych nielegalnych działań inwestycyjnych.
 • Dział XII wyjaśnia czym jest rejestr budowlany.

Ostatni punkt projektu (tez) nowego kodeksu budowlanego ma numer 814 i brzmi: Kodeks wchodzi w życie na zasadach określonych w ustawie – Przepisy wprowadzające Kodeks urbanistyczno-budowlany.

Przeczytaj założenia Kodeksu urbanistyczno-budowlanego w całości >>
 
Skoro Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego (KKPB) upubliczniła tezy Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, znaczy, liczy na ocenę tego dokumentu, opinie i komentarze. Można je nadsyłać mailem: [email protected] lub drogą pocztową: Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego, ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, z dopiskiem "Konsultacje społeczne projektu tez" w terminie do 14 listopada 2013 włącznie.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej