Dodatek węglowy bez deklaracji CEEB, a nawet wniosku! Zmiany w dodatku węglowym

2022-11-21 16:35

W dodatku węglowym duże zmiany! Może być teraz przyznany na źródło ciepła, co zmienia, że na jeden adres można otrzymać kilka dodatków. Aby dostać 3000 zł, nie trzeba mieć złożonej deklaracji CEEB - do tej pory było to warunkiem otrzymania świadczenia. Dodatek węglowy może być przyznany także bez złożonego wniosku. Nowe zasady przyznawania dodatku węglowego obowiązują od 3 listopada 2022.

Spis treści

 1. Jakie zmiany w dodatku węglowym?
 2. Dodatek węglowy na źródło ciepła - co to zmienia?
 3. Dodatek węglowy bez deklaracji CEEB, a nawet wniosku!
 4. Od kiedy dodatek węglowy na nowych zasadach?
 5. Dla kogo obecnie dodatek węglowy?
 6. Gdzie i do kiedy można składać wnioski?
 7. Wniosek o dodatek węglowy - jakie dane są wymagane?
 8. Kto pierwszy dostanie 3000 zł?
 9. Kto na dodatek węglowy musi poczekać dłużej?

Rząd wprowadził kolejne zmiany w zasadach przyznawania dodatku węglowego. Początkowo dofinansowanie do węgla było przyznawane na gospodarstwo domowe (ustawa z 5 sierpnia 2022), następnie na adres (nowelizacja z 15 września 2022), aby wykluczyć sztuczne tworzenie gospodarstw domowych, co prowadziło do nadużyć.

Jakie zmiany w dodatku węglowym?

 • Dodatek węglowy można otrzymać na źródło ciepła, co daje możliwość przyznawania kilku dodatków na jeden adres i jeden współdzielony piec. 
 • Dodatek węglowy może zostać przyznany, jeśli źródło ciepła nie zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB.
 • Dodatek węglowy można otrzymać, jeśli nie został złożony wniosek.
 • Ustawa zwiększyła też budżet na wypłaty dodatku węglowego – z 11,5 mld zł do 13,5 mld zł.

Czytaj też:

Dodatek węglowy na źródło ciepła - co to zmienia?

Zmiana ta wprowadza możliwość przyznawania kilku dodatków węglowych na jeden adres zamieszkania. Do tej pory, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożyło więcej niż jedno gospodarstwo domowe mieszkające pod tym samym adresem, dodatek węglowy przysługiwał wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.

Okazuje się, że są gospodarstwa domowe mieszkające pod jednym adresem, a korzystające nie z jednego, a dwóch, trzech czy więcej źródeł ciepła na węgiel. W myśl nowych przepisów dodatek węglowy w wysokości 3000 zł przysługuje każdej rodzinie, jeżeli:

 • pod jednym adresem mieszka kilka rodzin tworzących odrębne gospodarstwa domowe,
 • każda rodzina mieszka w osobnym lokalu,
 • każda z rodzin ma osobny piec węglowy albo jest jeden piec współdzielony przez gospodarstwa domowe.

Dodatek węglowy bez deklaracji CEEB, a nawet wniosku!

Nowelizacja ustawy wprowadza zmiany w przepisach, które polegają na możliwości przyznania dodatku węglowego przez gminy tym gospodarstwom domowym, które nie złożyły deklaracji CEEB czy nawet wniosku o dodatek, a są do tego uprawnione.

Jak czytamy w ustawie (Art. 32a. ), w przypadku posiadania informacji wskazujących, że osoba, która nie złożyła wniosku o wypłatę dodatku węglowego, spełnia warunki jego przyznania wynikające z ustawy, wójt, burmistrz albo prezydent może przeprowadzić wywiad środowiskowy w celu ustalenia prawa do tego dodatku. W takim przypadku organ ten przyznaje dodatek w drodze decyzji administracyjnej z urzędu, bez konieczności składania wniosku oraz bez składania odpowiedniej deklaracji, dokonuje wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji.

Dotychczas dodatek węglowy był przyznawany wyłącznie na podstawie wniosku o jego wypłatę składanego do gminy. Decyzja administracyjna była wydawana tylko w przypadku odmowy jego przyznania.

Od kiedy dodatek węglowy na nowych zasadach?

2 listopada prezydent podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w przyznawaniu dodatku węglowego. Nowe przepisy obowiązują od 3 listopada.

Zmiany wprowadzone do ustawy wskazują, że do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy, stosowane będą przepisy znowelizowane. Ci zaś, którzy otrzymali decyzje odmowne mogą ponownie złożyć wniosek o wypłatę tego dodatku.

Dla kogo obecnie dodatek węglowy?

Dodatek węglowy to wsparcie dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel.

 • Dodatek węglowy przysługuje tym, którzy węgiel spalają w kotle, kominku, kozie, ogrzewaczu powietrza, trzonie kuchennym, piecokuchni, kuchni węglowej lub piecu kaflowym. Urządzenia te muszą być zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego,
 • Nie ma kryterium dochodowego.
 • W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany będzie pierwszemu z wnioskodawców.
 • Dodatek węglowy przyznawany jest na zasadzie: jeden dodatek na jeden adres. To rozwiązanie ma przeciwdziałać sztucznemu dzieleniu gospodarstw domowych.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożyło więcej niż jedno gospodarstwo domowe mieszkające pod tym samym adresem, dodatek węglowy jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawiało się bez rozpoznania. Teraz gmina zweryfikuje, czy pod jednym adresem jest więcej niż jeden piec opalany węglem.

Gdzie i do kiedy można składać wnioski?

Wnioski można składać osobiście w gminach do 30 listopada 2022, za pomocą poczty lub przez internet (e-PUAP). 

Jak złożyć wniosek przez e-PUAP? Należy zalogować się do portalu e-PUAP, następnie wybrać z katalogu spraw: „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”. Wybrać adres odpowiedniego urzędu, rodzaj pisma, załączyć wniosek, podpisać go elektronicznie i wysłać.

Dodatek węglowy jest wyłączony spod egzekucji i zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie trzeba go także uwzględniać przy obliczaniu wysokości osiągniętego dochodu.

Wniosek o dodatek węglowy - jakie dane są wymagane?

Na stronie rządu pojawił się już wzór wniosku o dopłatę do węgla. Jest on bardzo łatwy do wypełnienia. Co trzeba wpisać:

 • organ, do którego składany jest wniosek o dodatek węglowy,
 • imię, nazwisko,
 • PESEL,
 • obywatelstwo,
 • numer i seria dowodu osobistego,
 • adres zamieszkania,
 • numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazana kwota dodatku węglowego,
 • dane osobowe (także numery PESEL) wszystkich osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego.

Wnioskodawca musi też zaznaczyć z listy główne źródło ogrzewania.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Dzięki tej klauzuli organy mają uprawnienie do podjęcia odpowiednich czynności w przypadku próby wyłudzenia świadczenia. Za fałszywe oświadczenie grozi mandat w wysokości nawet kilku tysięcy złotych.

Wzór wniosku o dodatek węglowy

Kto pierwszy dostanie 3000 zł?

Pieniądze w ramach dodatku węglowego w pierwszej kolejności będą wypłacane tym, którzy złożyli wniosek w pierwszym terminie, czyli 17 sierpnia i zaraz po tej dacie. Warunkiem otrzymania 3000 zł jest również poprawnie złożony wniosek, bez żadnych zastrzeżeń formalnych, czyli:

 • jeden wniosek złożony przez przedstawiciela gospodarstwa domowego,
 • zgłoszone właściwe źródło ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Wnioskodawca zresztą o przyznaniu dodatku węglowego zostaje poinformowany (przez wójta, burmistrza czy prezydenta miasta) drogą mailową, o ile  adres poczty elektronicznej podał we wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Kto na dodatek węglowy musi poczekać dłużej?

Pamiętajmy, że 20 września w życie weszły znowelizowane przepisy dotyczące dodatku węglowego. Najważniejsze z nich to zasada przyznawania wsparcia: jeden dodatek na jeden adres, a także wydłużenie czasu na realizację wypłaty z 30 do 60 dni, dające urzędnikom więcej czasu na weryfikację wniosków. Wszystkie nierozpatrzone do tej pory wnioski będą rozliczane według nowych zasad.

Tym samym na 3000 zł poczekają dłużej (do 60 dni od dnia zleżenia wniosku) ci wszyscy, których wniosek budzi jakiekolwiek zastrzeżenia, co do zgodności ze stanem faktycznym. W tym kontekście gminy dostały wyraźne instrukcje, jak mają prowadzić kontrole i jakich narzędzi do weryfikacji użyć.

Pamiętajmy też, że wnioskodawcom, którzy składają wnioski o dodatek węglowy, przedstawiając w nich nieprawdziwe informacje, grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

"W razie wątpliwości w zakresie prawdziwości informacji przedstawionych przez wnioskodawcę we wniosku, gmina zobowiązana jest do wyjaśnienia stanu faktycznego. W przypadku stwierdzenia przez gminę, że wnioskodawca zamieścił we wniosku informacje niezgodne z tym stanem faktycznym, niezbędne jest zawiadomienie organów ścigania oraz odmowa wypłaty dodatku węglowego" - wyjaśnia resort.

Marta Balcerowska, źródło: Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku

Ludzie rozbierają stodoły, żeby mieć drewno na opał?

Posłuchaj, jak do zimy szykują się mieszkańcy najbiedniejszej polskiej gminy!

Listen to "ZAMARZNIEMY i będzie spokój z nami! Polacy z NAJBIEDNIEJSZEJ GMINY szykują się do ZIMY." on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej