Czy 14. emerytura wlicza się do dochodu w przypadku pomocy społecznej, czy do dodatku mieszkaniowego?

2023-10-20 16:08
Czternasta emerytura - wlicza do dochodu zasiłek dodatek świadczenia rodzinne mieszkaniowy pomoc społeczna
Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator Czy czternastą emeryturę trzeba dodawać do dochodu, od którego zależy prawo do innych świadczeń społecznych, w tym zasiłków i dodatków?

Czy czternasta emerytura wlicza się do dochodu, od którego zależą różnego rodzaju dodatki, zasiłki i inne świadczenia, które można utracić gdy przekroczy się określony przepisami próg dochodowy? W Polsce wysokość dochodów ma znaczenie nie tylko przy ubieganiu się o kredyt czy pożyczkę, ale przede wszystkim przy tak zwanych transferach społecznych.

Spis treści

  1. Czternasta emerytura 2023: jaki to dochód
  2. Czternasta emerytura a dodatek mieszkaniowy
  3. Czternasta emerytura: czy pozbawi świadczenia uzupełniającego
  4. Czy czternastka pozbawi świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
  5. Dochód z czternastki: co ze świadczeniami rodzinnymi

Zasady wypłacania i rozliczania dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów – popularnie zwanego czternastą emeryturą określa specjalna ustawa. Część jej przepisów odnosi się też wprost do kwestii dochodu jakim jest to świadczenie. Czy więc trzeba czternastą emeryturę doliczać do dochodu i kiedy.

Czternasta emerytura 2023: jaki to dochód

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, dodatkowe świadczenie stanowi świadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Sięgnijmy więc po ten przepis. Brzmi on następująco. Przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych.

Oznacza to, że czternastka jest takim samym dochodem jak wypłacana co miesiąc stała emerytura. I tak też jest traktowana jako źródło dochodu dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT. Oznacza to, że czternastkę ZUS doliczy do kwoty „zwykłej” emerytury i pobierze zaliczkę na podatek, a następnie trzeba będzie dochód z czternastki uwzględnić w rozliczeniu rocznym PIT za 2023 r.

Ten sam art. 11 ustawy przesądza również o składce na ubezpieczenie zdrowotne – nakazując ZUS zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych pobrać 9-procentową składkę na to ubezpieczenie.

Z kolei art. 10 ustawy stanowi, iż z kwoty dodatkowego świadczenia nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.

A co z doliczaniem do dochodu, od którego zależą dodatki i świadczenia w przypadku których o przyznaniu decyduje m.in. próg dochodowy?

Ustawa określa, w przypadku których świadczeń czternastej emerytury nie wylicza się do dochodu. Oznacza to, że w przypadku innych, w ustawie specjalnie nie uregulowanych, czternastka do dochodu wliczana być powinna.

Czternasta emerytura a dodatek mieszkaniowy

Zgodnie z art. 8 ustawy kwoty dodatkowego świadczenia nie wlicza się do dochodu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Oznacza to, że otrzymana w 2023 r. czternasta emerytura, niezależnie od jej wysokości nie pozbawi prawa do dodatku mieszkaniowego, ani nie zmniejszy jego wysokości oraz nie ograniczy prawa do ponownego ubiegania się o taki dodatek.

Wspomniany art. 3 określa bowiem kryteria przyznania dodatku mieszkaniowego, stanowiąc, iż dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie jednoosobowym – 40%, a wieloosobowym – 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Czternasta emerytura: czy pozbawi świadczenia uzupełniającego

Zgodnie z art. 8 ustawy kwoty dodatkowego świadczenia jakim jest czternasta emerytura nie wlicza się do dochodu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Zgodnie z tym przepisem takie świadczenie otrzymują osoby, które nie posiadają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych albo suma tych świadczeń o charakterze innym niż jednorazowe, wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, z wyłączeniem:

  • renty rodzinnej przyznanej dzieciom bez względu na ich wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie do ukończenia 16 lat albo do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia,
  • zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z tymi świadczeniami na podstawie odrębnych przepisów nie przekracza kwoty . 2 157,80 zł miesięcznie.

Oznacza to, że kwota czternastej emerytury nie powinna być doliczana do dochodów uprawniających do świadczenia uzupełniającego nie przekracza kwoty 2 157,80 zł miesięcznie.

Czy czternastka pozbawi świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Ponadto zgodnie z art. 8 ustawy kwoty dodatkowego świadczenia nie wlicza się do dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Chodzi tu o wszystkie świadczenia pieniężne z pomocy społecznej. Zgodnie bowiem z tym przepisem, za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o zaliczkę na podatek, składki na ubezpieczenie zdrowotne i ewentualnie alimenty.

Przypomnijmy, że świadczenia pieniężne z pomocy społecznej to: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, pomoc dla rodzin zastępczych, pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki. Aby otrzymać pomoc materialną, najczęściej trzeba spełnić kryterium dochodowe.

W odniesieniu do czternastej emerytury mamy właśnie przypadek, że „ustawa stanowi inaczej” -  określając, iż nie wlicza się jej do dochodu decydującego o pieniężnych świadczeniach z pomocy społecznej.

Dochód z czternastki: co ze świadczeniami rodzinnymi

Ponadto zgodnie z art. 9. czternastej emerytury nie wlicza się do dochodu, o którym mowa w art. 3 pkt 1 z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a więc nie ograniczy ono w żaden sposób świadczeń rodzinnych.

Świadczenie rodzinne to zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy), jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe), świadczenie rodzicielskie, do których prawo nabywa się w sposób określony w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Tu znajdziesz tekst ustawy w Dzienniku Ustaw.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej