Co zawiera certyfikat charakterystyki energetycznej budynku? W jakich sytuacjach wymagany?

2020-12-04 15:01
Dom pasywny MULTICOMFORT w Stawigudzie
Autor: Multicomfort Brawo Domy Pasywne Dom pasywny Multicomfort w Stawigudzie.

Certyfikat charakterystyki energetycznej budynku, inaczej świadectwo charakterystyki energetycznej czy paszport energetyczny) to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia. Co zawiera Centralny Rejestr Charakterystyki Energetycznej Budynków?

Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową wynika z prawa europejskiego. Zobowiązania państw członkowskich Unii Europejskiej zapisane w dyrektywie 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zostały wprowadzone do polskiego prawa przez nowelizację ustawy Prawo budowlane. Obowiązek sporządzania certyfikatów charakterystyki energetycznej budynku ma na celu promowanie budownictwa efektywnego energetycznie.

Dzięki informacjom zawartym w certyfikacie charakterystyki energetycznej budynku właściciel, najemca lub użytkownik może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany z zapotrzebowaniem na energię.

Certyfikat charakterystyki energetycznej budynku – co powinien zawierać?

Podstawą do sporządzenia certyfikatu charakterystyki energetycznej jest charakterystyka energetyczna budynku, określona w dokumentacji technicznej lub dla budynku istniejącego, jeśli brak jest dla niego dokumentacji technicznej - wyznaczana w wyniku inwentaryzacji techniczno-budowlanej.

Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia.

Dla potrzeb sporządzenia charakterystyki energetycznej budynków przemysłowych i magazynowych nie uwzględnia się ilości energii dostarczanej do tych budynków dla celów technologiczno-produkcyjnych.

W certyfikacie ocenia się wielkość zapotrzebowania na energię wynikającego z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych, czyli na podstawie jego stałych, obiektywnych cech, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii, gdyż trudno poddać obiektywnej ocenie sposób użytkowania budynku przez jego użytkowników.

Świadectwo sporządza się na podstawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest centralny rejestr charakterystyki energetycznej. Metodologię określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej budynku.

Kto może sporządzić certyfikat charakterystyki energetycznej budynku?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku może sporządzić inżynier z uprawnieniami budowlanymi wpisany do wykazu osób uprawnionych do sporządzania certyfikatów charakterystyki energetycznej w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków. Wykaz znajduje się na stronie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

W Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków (CRCHEB) znajdziemy wykazy:

 • osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej,
 • osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji,
 • świadectw charakterystyki energetycznej,
 • protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji,
 • budynków, których powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej przekracza 250 m2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów, zawierający informacje o charakterystyce energetycznej tych budynków oraz ich powierzchni.

Kiedy wymagany jest certyfikat charakterystyki energetycznej budynków?

Certyfikat charakterystyki energetycznej budynku wymagany jest w sytuacji, gdy:

 • budynek zbywany jest na podstawie umowy sprzedaży,
 • budynek zbywany jest na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • budynek będzie wynajmowany.

Kto zleca wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej?

Wykonanie certyfikatu charakterystyki energetycznej budynku zleca:

 • właściciel lub zarządca budynku (w przypadku sprzedaży lub najmu),
 • osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w przypadku zbycia tego prawa),
 • najemca (w przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 3 ustawy).

Po wykonaniu certyfikat charakterystyki energetycznej budynku powinien zostać przekazany nabywcy lub najemcy.   Nabywcy lub najemcy przysługuje prawo do wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej na koszt osoby sprzedającej albo wynajmującej budynek. Nabywca albo najemca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania certyfikatu.

Certyfikat charakterystyki energetycznej budynku - ile kosztuje audyt?

Na rynku jest wiele osób i firm, które profesjonalnie zajmują się sporządzeniem świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Ceny się nieco różnią w różnych miastach. Poniżej podajemy przybliżone koszty wykonania certyfikatu charakterystyki energetycznej budynków.

 • budynek jednorodzinny o powierzchni do 150 m2 - około 300 zł brutto,
 • budynek jednorodzinny o powierzchni powyżej 150 m2 - od około 350 zł brutto,
 • budynek wielorodzinny - od około 1500 zł netto, cena zależy od wielkości inwestycji,
 • budynek niemieszkalny o powierzchni do 500 m2 - około 400 zł netto.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej