Budynek inwentarski a budynek gospodarczy - Prawo budowlane 2024

2024-03-14 10:36
prawo budowlane
Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Budynek inwentarski i gospodarczy w prawie budowlanym

Czy budynek inwentarski to budynek gospodarczy? Co mówi prawo budowlane o budynku inwentarskim i gospodarczym? Jakie wymagania muszą spełniać w świetle przepisów? Wyjaśniamy.

Spis treści

 1. Budynek inwentarski i budynek gospodarczy - definicja
 2. Czym jest zabudowa zagrodowa?
 3. Budynek i jego przeznaczenie
 4. Z praktyki sądowej
 5. Budynek inwentarski a budynek gospodarczy - co nowego w Prawie budowlanym?
 6. Wymagania dla budynków inwentarskich
 7. Łączenie części gospodarczej z częścią mieszkalną

Budynek inwentarski i budynek gospodarczy - definicja

Definicja budynku inwentarskiego nie została podana w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jak to ma miejsce w przypadku budynku gospodarczego, jednakże można stwierdzić, iż budynek inwentarski i budynek gospodarczy stanowią zabudowę zagrodową objętą § 3 pkt. 3 rozporządzenia.

Czym jest zabudowa zagrodowa?

Na wstępie należy przede wszystkim odpowiedz sobie na pytanie: czym jest zabudowa zagrodowa, którą niewątpliwie tworzą budynek inwentarski i budynek gospodarczy.

Zgodnie zatem z § 3 pkt. 3 rozporządzenia, zabudowa zagrodowa to w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych.

Pojęcie "zabudowy zagrodowej" w rozumieniu § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nie może być uznane za definicję legalną "zabudowy zagrodowej" przy dokonywaniu wykładni przepisu art. 61 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nie ma żadnych podstaw, aby tej definicji, zamieszczonej w rozporządzeniu nadać tak szeroki zakres zastosowania. Każda definicja legalna ma określony zakres zastosowania, którym może obejmować jedną ustawę, ustawę wraz z aktami wykonawczymi do niej, kilka wskazanych ustaw, część ustawy, dział prawa lub cały system prawa. Tak stanowi teza Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 września 2021 r. II OSK 3171/18

Budynek i jego przeznaczenie

Zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinny być wznoszone poza zasięgiem zagrożeń i uciążliwości, przy czym rozporządzenie dopuszcza wznoszenie budynków w tym zasięgu pod warunkiem zastosowania środków technicznych, które spowodują zmniejszenie uciążliwości, bądź też zwiększających odporność budynku na te zagrożenia i uciążliwości, jeżeli nie jest to sprzeczne z warunkami, ustalonymi dla obszarów ograniczonego użytkowania.

Do uciążliwości, zalicza się w szczególności:

 • szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie pól elektromagnetycznych;
 • hałas i drgania (wibracje);
 • zanieczyszczenie powietrza;
 • zanieczyszczenie gruntu i wód;
 • powodzie i zalewanie wodami opadowymi;
 • osuwiska gruntu, lawiny skalne i śnieżne;
 • szkody spowodowane działalnością górniczą.

Z praktyki sądowej

Z przepisu § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. Nr 75, poz. 690 ze zm.), wynika, że zasadą jest wznoszenie budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi poza zasięgiem zagrożeń i uciążliwości określonych w przepisach odrębnych. Na zasadzie zaś wyjątku od tej zasady, czyli tylko wówczas, gdy zastosowane będą środki techniczne zmniejszające uciążliwości poniżej poziomu ustalonego w tych przepisach, dopuszczono możliwość wznoszenia budynków w tym zasięgu. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 lipca 2010 r. II SA/Wr 258/10

Budynek inwentarski a budynek gospodarczy - co nowego w Prawie budowlanym?

Budynek inwentarski, jak również budynek gospodarczy stanową kategorię II obiektów stanowiących załącznik do prawa budowlanego. Zgodnie natomiast z § 12 ust. 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie budynek inwentarski lub budynek gospodarczy, uwzględniając przepisy odrębne oraz przepisy § 13, § 60 i § 271-273 rozporządzenia, nie może być sytuowany ścianą z oknami lub drzwiami w odległości mniejszej niż 8 m od ściany istniejącego na sąsiedniej działce budowlanej budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku użyteczności publicznej, lub takiego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę albo zostało dokonane zgłoszenie budowy, do którego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu lub zostało wydane zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Natomiast przez budynek gospodarczy zgodnie z §3 pkt 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, rozumieć należy budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych.

Wymagania dla budynków inwentarskich

Zgodnie z § 282 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie od wymagań dotyczących klasy odporności pożarowej budynków, określonych w § 212 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zwalnia się budynki IN o kubaturze brutto do 1500 m². Natomiast na podstawie § 283 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie rozporządzenia paszarnie, kotłownie i inne pomieszczenia wyposażone w paleniska lub trzony kuchenne, znajdujące się w budynkach IN, powinny mieć podłogi, ściany i stropy wykonane z materiałów niepalnych.

Przykład praktyczny:

Czy budynek IN powinien spełniać jakieś wymagania ewakuacyjne? Jeżeli tak to jakie?

Podkreślić należy , iż zgodnie z § 284 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie , Budynek IN powinien spełniać następujące wymagania ewakuacyjne:

 1. odległość od najdalszego stanowiska dla zwierząt do wyjścia ewakuacyjnego nie powinna przekraczać przy ściółkowym utrzymaniu zwierząt - 50 m, a przy bezściółkowym - 75 m;
 2. w bezściółkowym chowie bydła, trzody chlewnej i owiec, jeżeli liczba bydła i trzody chlewnej nie przekracza 15 sztuk, a owiec - 200 sztuk, należy stosować co najmniej jedno wyjście ewakuacyjne;
 3. w budynku przeznaczonym dla większej liczby zwierząt aniżeli wymieniona w pkt 2 należy stosować co najmniej dwa wyjścia, a z pomieszczeń podzielonych na sekcje - co najmniej jedno wyjście ewakuacyjne z każdej sekcji;
 4. wrota i drzwi w budynku inwentarskim powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia.

Łączenie części gospodarczej z częścią mieszkalną

Przepisy w § 285 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie , dopuszczają umieszczenie w jednym budynku części mieszkalnej i gospodarczej pod następującymi warunkami:

 1. część mieszkalna oraz część gospodarcza mają odrębne wejścia;
 2. między częścią mieszkalną a gospodarczą zostanie wykonana ściana o klasie odporności ogniowej co najmniej R E I 60.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022  poz. 1225 ze zm.)

Szkoła Budowania: Otoczenie Domu
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej