Izolacja akustyczna: wyciszanie ścian wewnętrznych

2010-08-13 9:22
Izolacje akustyczne: wyciszanie ścian wewnętrznych
Autor: XELLA| Ytong Blok SILKA E18A

Izolacja akustyczna przegród budowlanych to obecnie zagadnienie stawiane już niemal na równi z izolacjamo termicznymi. Problem właściwego oddzielenia akustycznego przegród dotyczy szczególnie budynków wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej. Jak go rozwiązać?

Wymagania co do izolacyjności akustycznej zawarte są w normie PN-B-02151-3:1999, do której, choć nie bezpośrednio, odwołuje się również Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Pomimo, że z definicji norma PN-B-02151-3:1999 nie jest obowiązkowa do stosowania, to jej przywołanie w Rozporządzenie obliguje projektantów do projektowania przegród budowlanych zgodnie z jej postanowieniami.

Zobacz więcej: Izolacje termiczne i akustyczne

Izolacja akustyczna a ściany wewnętrzne

Najczęściej spotykanym przypadkiem przegród o wymaganej wysokiej izolacyjności akustycznej są ściany wewnętrzne, oddzielające mieszkania od innych mieszkań, korytarzy i klatek schodowych. Wymagana wartość izolacyjności akustycznej wynosi w tym przypadku R’A1 = 50 dB.

W celu poprawnego zaprojektowania tego rodzaju ścian, projektanci poszukują materiałów o wysokiej gęstości, chcąc uzyskać przegrody o wysokiej masie powierzchniowej. Najcięższym materiałem murowym są bloki wapienno-piaskowe (silikatowe), które często stają się naturalnym wyborem.

Bardzo duża gęstość bloków wapienno-piaskowych SILKA sprawia, że ściany międzymieszkaniowe można wznosić z bloków o grubości 18 cm. Rozwiązanie takie ma wiele zalet w porównaniu do innych materiałów murowych, czy systemów wznoszenia ścian.

Ściany z bloków wapienno-piaskowych to przegrody o wysokiej izolacyjności akustycznej RA1R = 51 dB. Wartość współczynnika RA1R określana jest na podstawie badań laboratoryjnych, które wyznaczają wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej RW oraz wskaźniki adaptacyjne C i Ctr. Wartości C i Ctr uwzględniają akustyczne „zachowanie się” przegrody ze względu na rodzaj hałasu: odpowiednio bytowy (tzw. „różowy szum”) lub komunikacyjny.

W przypadku ścian wewnętrznych do obliczenia projektowanej izolacyjności akustycznej ściany przyjmuje się wskaźnik C ze względu na hałas bytowy, a także dodatkowo poprawkę -2 dB. Wartość ta uwzględnia dokładność pomiarów laboratoryjnych oraz niedokładności wykonawstwa.

Sama wartość RW ma jedynie charakter wskaźnika dodatkowego, który dopiero należy zweryfikować ze względu na rodzaj hałasu i możliwość bocznego przenoszenia dźwięku.

Izolacyjność akustyczną ścian wewnętrznych, którą należy przyjąć do projektowania należy zatem obliczyć ze wzoru:
RA1R = RW+C–2

Większa powierzchnia, szybsze wykonanie

Bloki wapienno-piaskowe SILKA pozwalają na osiągnięcie wymaganej izolacyjności akustycznej ścian w większości projektowanych przypadków. Bardzo ważnymi zaletami bloków SILKA E18A jest przy tym ich stosunkowo mała szerokość oraz łatwość wznoszenia ścian. Bloki SILKA E18A pozwalają na spełnienie wymagania R’A1 ≥ 50 dB przy ścianie grubości 18 cm. Trudno o cieńszą ścianę murową, która mogłaby spełnić ten warunek. Dzięki temu architekt ma większe pole manewru przy projektowaniu, oraz może zaprojektować mieszkania o większej powierzchni.

Jednocześnie murowanie z bloków SILKA E18A przebiega szybciej niż w przypadku innych elementów murowych, jak pustaki ceramiczne czy betonowe. Bloki muruje się za pomocą zaprawy do cienkich spoin, zaś dzięki połączeniu na pióro i wpust nie trzeba wypełniać spoin pionowych. Jednocześnie bloki E18A wyposażone są w uchwyty montażowe, które powodują, że bloki są proste w przenoszeniu, pomimo swojego ciężaru.

Zastosowanie zaprawy do cienkich spoin sprawia, że budowa jest czystsza, a ściana zawiera znacznie mniej wilgoci technologicznej.

Izolacja termiczna: wymagania dodatkowe

W przypadku niektórych przegród wewnętrznych, obok wysokiej izolacyjności akustycznej, wymaga się także odpowiedniej ochrony cieplnej. Dotyczy to m.in. ścian oddzielających pomieszczenia ogrzewane (np. mieszkania) i nieogrzewane, jak klatki schodowe lub korytarze w budownictwie wielorodzinnym. Współczynnik przenikania ciepła ścian powinien w tym przypadku wynosić U ≤ 1,00 W/m2K.

Ze względu na wysoką gęstość, która pozwala na osiągnięcie bardzo dobrej izolacyjności akustycznej, ściany murowane z bloków wapienno-piaskowych wymagają zastosowania warstwy ocieplenia, by spełnić wymaganie izolacyjności termicznej.

Wymagania te pozwalają spełnić bloczki z betonu komórkowego YTONG MULTIPOR. Ściana z bloków SILKA E18A, ocieplona warstwą 5 cm YTONG MULTIPOR osiąga współczynnik U = 0,63 W/m2K.

Rozwiązanie to jest skuteczne nie tylko ze względu na izolacyjność termiczną, ale pozwala także na spełnienie wymagań odporności ogniowej. Zgodnie z normą PN-EN 1996-1-2 Projektowanie konstrukcji murowych Część 1-2: Reguły ogólne – Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe ściana z bloków SILKA E18A pozwala na wznoszenie przegród o odporności ogniowej REI 240 niezależnie od poziomu obciążenia.

Zastosowanie dodatkowej warstwy YTONG MULTIPOR poprawia odporność ogniową przegrody, dzięki wysokiej izolacyjności termicznej. Jest to materiał niepalny, który w czasie pożaru nie wydziela trujących gazów ani płonących kropel.

Akustyka przegród warstwowych
Izolacyjność akustyczna przegród składających się z kilku warstw materiałów ściśle do siebie przylegających w większości przypadków nie jest sumą izolacyjności poszczególnych warstw. Mają na to wpływ różne zjawiska zachodzące w przegrodzie, np. rezonans warstw o mniejszej gęstości.

Częstym zjawiskiem jest obniżenie izolacyjności akustycznej ściany, w wyniku dodania warstwy ocieplenia ze styropianu czy wełny mineralnej. Pod sztywną, ale i cienką warstwą tynku ukryta jest „miękka” warstwa materiału termoizolacyjnego. Pomimo, że ma on dobrą izolacyjność akustyczną, to nie tłumi drgań sztywnej warstwy tynku. Bardzo łatwo jest wyobrazić sobie dźwięk, jaki powstanie przy lekkim uderzeniu w zewnętrzną powierzchnię ocieplonej ściany.

YTONG MULTIPOR jest materiałem o stabilnym kształcie i wymiarach. Dzięki temu usztywnia on warstwę tynku, która w ten sposób traci możliwość swobodnego drgania i nie wpada w rezonans. Ściana nie traci w znaczący sposób izolacyjności akustycznej. Przegroda wykazuje się wyższą izolacyjnością akustyczną RA2R ze względu na hałas komunikacyjny.

Izolacje akustyczne: wyciszanie ścian wewnętrznych
Autor: XELLA| Ytong Schemat ważonych poziomów dźwięku dla różnych źródeł hałasu

Potwierdzają to badania wykonane w akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium akustyki GRYFITLAB. Badania przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN ISO 20140-3, zaś jednoliczbowe wskaźniki izolacyjności akustycznej wyznaczono zgodnie z zaleceniami normy PN-EN ISO 717-1.

Izolacje akustyczne: wyciszanie ścian wewnętrznych
Autor: XELLA| Ytong
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej