Układanie przewodów elektrycznych norma i przepisy

2022-08-02 10:23
Układanie przewodów elektrycznych norma i przepisy
Autor: Gettyimages Niezależnie od sposobu realizacji instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym obowiązują przepisy, normy i pewne uniwersalne zasady dotyczące jej układania

Najważniejszą regulacją określającą zasady układania instalacji elektrycznej jest ustawa Prawo budowlane oraz akt wykonawczy do niej - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepisy dotyczą każdego sposoby realizacji instalacji elektrycznej. Przepisy istotne są ze względów bezpieczeństwa, funkcjonalności i trwałości instalacji.

We wspomnianym rozporządzeniu zamieszczono szereg podstawowych i szczegółowych wymagań, które należy uwzględnić na etapie projektowania i budowy instalacji elektrycznych niskiego napięcia, dotyczących: lokalizacji złącza instalacji, jej układu sieciowego w budynku oraz podstawowych elementów wyposażenia i sposobu prowadzenia (uziomów, łączników, tras przewodów, przekrojów i materiałów przewodów, urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej, liczników energii, oprzewodowania, podziału instalacji na obwody itp.).

Przepisy dotyczą zarówno budynków mieszkalnymi jedno- jak i  wielorodzinnych.

Układanie przewodów elektrycznych - przepisy

W świetle obowiązujących przepisów w instalacjach elektrycznych w obiektach należy stosować:

  • oddzielny przewód ochronny i neutralny w obwodach rozdzielczych i odbiorczych,
  • połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji budynku,
  • zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów,
  • przewody elektryczne z żyłami wykonanymi wyłącznie z miedzi, jeżeli ich przekrój nie przekracza 10 mm2.

Ponadto w warunkach technicznych określono, że przewody i kable elektryczne należy prowadzić w sposób umożliwiający ich wymianę bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku.

Dopuszczono też możliwość stosowania rozwiązań wtynkowych, pod warunkiem pokrycia ich warstwą tynku o grubości co najmniej 5 mm.

Dodatkowo określono szereg wymagań dotyczących budynków mieszkalnych wielorodzinnych:

  • pionowe ciągi należy prowadzić poza mieszkaniami i pomieszczeniami użytkowymi, w wydzielonych kanałach lub szybach instalacyjnych, zgodnie z normami dotyczącymi wymagań w tym zakresie,
  • obwody odbiorcze trzeba prowadzić w obrębie każdego mieszkania oraz stosować wyodrębnione obwody: oświetlenia, gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, w łazience oraz do urządzeń odbiorczych w kuchni, a także odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia, przy czym pomieszczenia należy wyposażać w wypusty oświetleniowe oraz w niezbędną liczbę odpowiednio rozmieszczonych gniazd wtyczkowych,
  • oświetlenie i odbiorniki w pomieszczeniach komunikacji ogólnej oraz technicznych i gospodarczych powinny być zasilane z tablic administracyjnych.

Instalacja elektryczna jest jedną z wielu, które stanowią wyposażenie budynku mieszkalnego, dlatego należy ją lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowania, a odległość w stosunku do innych powinna umożliwiać wykonywanie prac konserwacyjnych.

Według warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie prowadzenie instalacji elektrycznej i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynku musi zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich wzajemnego usytuowania oraz uwzględniać warunki określone dla instalacji gazowej (jej poziome odcinki powinny być umiejscowione w odległości co najmniej 10 cm powyżej innych przewodów instalacyjnych (np. elektrycznych), jeżeli gęstość gazu jest większa od powietrza – poniżej przewodów elektrycznych i urządzeń iskrzących, a w przypadku krzyżowania się powinny być oddalone o co najmniej 2 cm).

Układanie przewodów elektrycznych - norma

Normą, która obejmuje wytyczne na temat instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych jest norma PN–HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych oraz jej poszczególne części.

Norma dotyczy właściwego wykonania i dobrania odpowiednich parametrów instalacji. Norma określa także środki zapewniające bezpieczeństwo jej użytkowania. Instalacja musi być wydajna, nie mogą występować przepięcia. Należy odpowiednio zabezpieczyć instalację elektryczną na wypadek pożaru, w taki sposób, aby do pożaru nie doszło lub aby się nie mógł rozprzestrzeniać.

Może Cię zainteresuje także:

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej