Most z pylonami w Płocku

2007-05-25 16:12

W kwietniu rozpoczęte zostały prace regulacyjne brzegów Wisły w rejonie projektowanego mostu. Roboty budowlane przy moście rozpoczną się w III kwartale bieżącego roku po zakończonej procedurze przetargowej. Zadanie inwestycyjne składa się z mostu stalowego o długości 1200 m i dróg dojazdowych o łącznej długości 7800 m.

Inwestorem bezpośrednim zadania o wartości przekraczającej 500 milionów złotych jest Miasto Płock. Środki na jego realizację zapewnił Kontrakt Wojewódzki z 2001 roku. Autorem projektu mostu jest firma Budoplan z Płocka, a dróg dojazdowych do mostu firma Profil sp. z o.o. z Warszawy.

Most, którego rozwiązanie zostało wyłonione w drodze konkursu zorganizowanego przez Związek Mostowców RP na mocy porozumienia zawartego w 1995 r. pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Publicznych, Gminą Płock, Społecznym Komitetem Budowy Mostu Ratunek dla Płocka i ZMRP, zaprojektowano dla potrzeb transportu drogowego według normatywnych wymagań dla drogi II klasy technicznej przyjmując: klasę obciążenia A wg PN-85/S-10030, szerokość całkowitą 27,45 m (pomost wspólny dla obu kierunków ruchu, w tym: jezdnia 2 x 7,00 m, pas dzielący 5,27 m,
chodniki 2 x 2,5 m. Obiekt składa się z dwóch części: nurtowej o długości 615 m i zalewowej o długości 585 m.

Część główna - nurtowa

Została zaprojektowana jako konstrukcja stalowa, podwieszona z dwoma pylonami o układzie want typu zmodyfikowanej harfy, umieszczonymi w pionowej płaszczyźnie środkowej mostu. Rozpiętości przęseł wynoszą: 60 + 60 +375 + 60 + 60 m.
Pylony - stalowe, w postaci pojedynczych słupów o wysokości 68,5 m (od poziomu jezdni) o przekroju prostokątnym lekko zwężające się ku górze są sztywno połączone z belką mostu opierającą się na podporach poprzez łożyska. Belka mostu ma schemat statyczny belki ciągłej 5-przęsłowej z dodatkowym podparciem podatnym w postaci want. W przekroju poprzecznym jest to trójkomorowa skrzynia stalowa o stałej wysokości 3,5 m i ze wspornikami w pasie górnym o wysięgniku 5,38 m każdy. Płyta belki mostu - ortotropowa. Wanty - na każdym pylonie po 7 par (razem na moście 28 want) rozmieszczone są co 22,5 m na przęśle głównym i co 15 m na przęsłach bocznych (z wyjątkiem odległości pierwszych want od pylonu po obu jego stronach, która wynosi odpowiednio 41,5 i 30 m). Każda wanta składa się z dwóch kabli umieszczonych jeden nad drugim. Na pylonie wanty rozmieszczone są co 6,25 m począwszy od 25 m wysokości pylonu.
Cześć zalewowa usytuowana na terenie zalewowym lewego brzegu, składająca się z dwóch belek ciągłej konstrukcji zespolonej, stalowo - betonowej o rozpiętości przęseł 58,50 m i stałej wysokości 3,00 m.
Wszystkie podpory mostu żelbetowe oparte na ławach fundamentowych posadowionych na palach wierconych wielkich średnic. Stalowa konstrukcja mostu zabezpieczona antykorozyjnie poprzez metalizację warstwą cynku oraz 2+ 3 warstwami powłok malarskich epoksydowo - poliuretanowych.

Drogi dojazdowe

Drogi dojazdowe do mostu po lewej i prawej stronie Wisły podzielone zostały na trzy odcinki.
Odcinek I o długości 1860 m początek ma w osi istniejącej ulicy Wyszogrodzkiej należącej do ciągu drogi krajowej Nr 62. Projekt przewiduje połączenie trasy mostowej z ulicą Wyszogrodzką za pomocą ronda o średnicy wewnętrznej 40 m. W zakres robót drogowych wchodzi również modernizacja ulicy Wyszogrodzkiej oraz budowa dwóch obiektów inżynierskich: stalowej kładki dla pieszych i tunelu w ciągu ulicy Grabówka.
Odcinek II o długości 1440 m od mostu po lewej stronie rzeki do ulicy Dobrzykowskiej wraz z węzłem. Skrzyżowanie trasy mostowej z ulicą Dobrzykowska zaprojektowano jako węzeł dwupoziomowy z ulicą Dobrzykowska poprowadzoną wiaduktem nad trasą główną. Na moście przez Wisłę przewidziano ruch rowerowy i pieszy.
Odcinek III o długości 4500 m rozpoczynający się za węzłem "Dobrzykowska" i biegnący przez grunty rolnicze do połączenia z drogą krajową Nr 60 w miejscu skrzyżowania ulicy Kutnowskiej z ulicą Łącką tzw. węzeł "Góry". Na odcinku tym zlokalizowane są trzy obiekty inżynierskie: przejazd gospodarczy pod trasą główną, wiadukt "Ciechomicka" i dwupoziomowy węzeł "Góra" typu "trąbka".

Parametry techniczne projektowanej trasy

  • klasa techniczna III,

  • prędkość projektowa 100 km/h.

Zasadniczy przekrój poprzeczny:

  • dwie jezdnie szer. po 7,00 m rozdzielone pasem dzielącym szerokości 4,0 m,
  • bustronne wewnętrzne opaski bitumiczne szer. po 0,5 m,
  • obustronne zewnętrzne pobocza bitumiczne szer. po 2,50 m,
  • obustronne opaski ziemne Szer. po 1,25 m,
  • łącznie szerokość pasa drogowego 25,5 m.

Ogólny koszt inwestycji to około 540 mln zł, w tym:

  • budowa mostu - 200 mln zł,

  •  budowa dróg dojazdowych - 320 mln zł,

  •  roboty towarzyszące (regulacja brzegów rzeki Wisły, odwodnienie mostu wraz z podczyszczalnią wód opadowych itp.)- 20 mln zł.

 

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej