Uwaga: konkurs na pl. Trzech Krzyży

2010-01-28 14:29
Planowane przez władze Warszawy rewitalizacje ulic i placów - Plac Trzech Krzyży
Autor: UM Warszawa

Więcej zieleni i miejsc do spotkań i spacerów zamiast węzła komunikacyjnego – tak można streścić założenia ogłoszonego właśnie konkursu urbanistyczno-architektonicznego na koncepcję odnowienia i przebudowy placu Trzech Krzyży w Warszawie.

Celem konkursu jest uzyskanie wysokiej jakości, reprezentacyjnej przestrzeni publicznej, w której plac mógłby spełniać tradycyjną rolę miejsca spotkań i spacerów, jak również uroczystych wydarzeń. Plac wymaga wyeksponowania swoich historycznych i turystycznych walorów. Obecnie centrotwórczy potencjał placu Trzech Krzyży jest zdominowany przez układ drogowy i pełni rolę przede wszystkim węzła komunikacyjnego i parkingu.

Bardzo ważnym kryterium konkursowym jest też spójność przyszłego placu, zarówno z układem przestrzennym południowego śródmieścia, jak i przede wszystkim rewitalizowanego Traktu Królewskiego. W aspekcie technicznym istotne jest natomiast uzyskanie takich rozwiązań projektowych odnośnie ukształtowania przestrzeni i nawierzchni placu, które umożliwiałyby ewentualną realizację parkingu podziemnego w drugim etapie inwestycji.

Kluczowe terminy:

 • Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 26 lutego 2010 r. do godz. 15.00;
 • Składanie prac konkursowych: do 13 maja 2010 r. do godziny 15.00;
 • Rozstrzygnięcie konkursu: do 4 tygodni od terminu składania prac konkursowych.

Kryteria oceny prac konkursowych:

 • Jakość przestrzeni publicznej - maksymalnie45 pkt.
 • Rozwiązania komunikacyjne - maksymalnie 45 pkt.
 • Ekonomiczność proponowanych rozwiązań - maksymalnie 10 pkt.

Rodzaje i wysokość nagród:

 • I nagroda, w wysokości 56 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki;
 • II nagroda, w wysokości 36 000 zł;
 • Wyróżnienia, w łącznej wysokości 36 000 zł

Koszt realizacji inwestycji na podstawie projektu wyłonionego w konkursie nie może przekroczyć kwoty 16 mln zł netto. Podana kwota nie obejmuje kosztów realizacji parkingu podziemnego.

Sąd konkursowy:

 • przewodniczący: mgr inż. arch. Jolanta Latała (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. W-wy)
 • jury: dr inż. arch. Krzysztof Bojanowski (SARP); mgr inż. arch. Tomasz Gamdzyk (Wydział Estetyki Przestrzeni Publicznej BAiPP Urzędu m.st. W-wy); mgr inż. Janusz Galas (Inżynier Ruchu m. st. Warszawy); mgr inż. arch. Jerzy Grochulski (SARP);  dr hab. inż. arch. Piotr Lorens (TUP); mgr inż. arch. krajobrazu Dorota Rudawa; prof. dr inż. Wojciech Suchorzewski

Zakres szczegółowego opracowania pracy po konkursie
Uczestnik konkursu, który otrzymał nagrodę w postaci zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej zobowiązany będzie do:

 • Opracowania kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej (materiały wyjściowe do projektowania, projekty budowlane i wykonawcze), materiałów przetargowych (przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) stanowiące podstawę do realizacji zadania;
 • Pełnienia nadzorów autorskich przy realizacji projektu;
 • Sporządzenia wytycznych do projektu planu miejscowego dla rejonu Placu Trzech Krzyży;
 • Sporządzenia wytycznych do wielobranżowego projektu garażu podziemnego;

Organizatorem konkursu jest miasto stołeczne Warszawa (z siedzibą pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa), w imieniu którego postępowanie prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego.

Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z dnia 20 listopada 2007 r. Nr 223, poz. 1655), Konkurs jest jednoetapowy, prowadzony w języku polskim.

Regulamin konkursu

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej