Pierwsze konkursy na proklimatyczne inwestycje (biogazownie, elektrociepłownie)

2010-08-03 16:35

Dla inwestorów dostępne są już pierwsze środki z zarobionych dotąd pieniędzy ze sprzedaży polskiej nadwyżki jednostek AAU – prawie 300 mln zł. W pierwszej kolejności o dofinansowanie ubiegać się mogą inwestorzy w zakresie biogazowni, elektrociepłowni na biomasę i przebudowy sieci elektroenergetycznych w celu podłączenia odnawialnych źródeł energii wiatrowej, jak również termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Ministerstwo Środowiska zarobiło dotąd na klimacie ponad 80 mln euro.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił cztery pierwsze konkursy na finansowanie inwestycji ze środków pochodzących ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji (AAUs). Wsparcie finansowe dla proklimatycznych inwestycji w formie dotacji będzie wynosiło od 20 do 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Środki na finansowanie przedsięwzięć pochodzą z podpisanych umów sprzedaży polskich jednostek AAU w ramach Systemu Zielonych Inwestycji.

- Klimat to jeden z priorytetów polskiej i europejskiej polityki. Udowadniamy, że ochrona klimatu to nie tylko wydatki, ale też zyski i szansa na rozwój! Ogłoszenie konkursów to ważny etap wdrażania polskiego Systemu Zielonych Inwestycji, który jest wiarygodny i transparentny oraz gwarantuje wszystkim kupującym, iż środki ze sprzedaży jednostek zostaną wydatkowe na inwestycji w zakresie ochrony klimatu, co przyczyni się do rozwoju polskiej gospodarki. Jestem pewny, iż system oparty na dobrej podstawie prawnej oraz doświadczonej jednostce wdrażającej zapewni wysoką jakość "zazieleniania" – mówi Andrzej Kraszewski, Minister Środowiska.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy Operator Systemu Zielonych Inwestycji ogłosił nabory wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach pierwszego konkursu programu priorytetowego:
1.p.n.: System zielonych inwestycji Część 2) – biogazownie rolnicze (kwota środków w postaci dotacji przeznaczona na dofinansowanie wynosi 36 mln zł; termin składania wniosków: od 30 sierpnia do 28 września 2010 r.
2.p.n.: System zielonych inwestycji Część 3) – elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę (kwota środków w postaci dotacji przeznaczona na dofinansowanie wynosi 36 mln zł, termin składania wniosków: od 29 września do 28 października 2010 r.
3.p.n.: System zielonych inwestycji Część 4) – budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu podłączenia odnawialnych źródeł energii wiatrowej (kwota środków w postaci dotacji przeznaczona na dofinansowanie wynosi 43,7 mln zł, termin składania wniosków: od 30 sierpnia do 28 września 2010 r.

Dofinansowanie w konkursach udzielane będzie w formie dotacji ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym, czyli wyodrębnionym koncie w NFOSiGW (pkt 1 i 2 – do 30 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia; pkt. 3 – 200 zł za każdy kW przyłączonej mocy ze źródeł wiatrowej energii odnawialnej, lecz nie więcej niż 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia).

Ponadto NFOŚiGW zwiększa alokacje dla ogłoszonego 30 czerwca 2010 r. naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach II konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji Część 1) - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Alokacja została zwiększona z 104 mln zł do 181 mln zł. Dofinansowanie w II konkursie udzielane będzie również w formie dotacji ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym, do 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Termin składania wniosków: od 29 października do 29 listopada 2010 r.

W ramach konkursów nie przewiduje się dodatkowych dotacji ze środków NFOŚiGW. Możliwe jest natomiast uzyskanie (dla działań wskazanych w pkt. 1 i 2 powyżej oraz dla zadań dotyczących zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej) pożyczki ze środków własnych NFOŚiGW na współfinansowanie tych inwestycji.

Wyniki konkursów zostaną ogłoszone na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nadwyżka emisji, dzięki której Polska dotąd zarobiła ponad 80 mln euro, jest wynikiem redukcji emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z rokiem 1988 (rok bazowy dla Polski zgodnie z Protokołem z Kioto) o 30 proc. wobec zobowiązań z Protokołu wynoszących 6 proc. W tym samym czasie PKB w Polsce zwiększył się o 70 proc. Nadwyżka jednostek AAU jaką posiada Polska jest przede wszystkim wynikiem trudnej i kosztownej restrukturyzacji polskiej gospodarki przeprowadzonej po 1990 roku, ale także działań na rzecz środowiska. Działania były możliwe dzięki ustanowieniu kompleksowego systemu finansowania ochrony środowiska oraz w dalszej kolejności dostosowywaniu naszych krajowych wymogów do prawa unijnego.

Polska posiada trzecią co do wielkości nadwyżkę jednostek AAU na świecie (ok. 500 mln jednostek za lata 2008-2012 - po Rosji i Ukrainie). System Zielonych Inwestycji, czyli możliwość zawierania transakcji sprzedaży dla jednostek emisji i przeznaczania środków na inwestycje proekologiczne wprowadziła do polskiego prawa przygotowana przez ministra środowiska „Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji” z 17 lipca 2009. Dzięki ustanowieniu tego sytemu, ze środków ze sprzedaży jednostek AAU finansowane mogą być projekty z zakresu poprawy efektywności energetycznej, zmniejszenia energochłonności polskiej gospodarki i zapotrzebowania na energię, odnawialne źródła energii i inne.

Polska podpisała dotąd cztery umowy sprzedaży nadwyżek emisji na ponad 80 mln euro, czyli ponad 320 mln zł (z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju działającym na rzecz Rządu Hiszpanii i Rządu Irlandii oraz 2 prywatnymi firmami z Japonii). Trwają negocjacje z kolejnymi kontrahentami.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej