Obwodnica Augustowa: umowa podpisana

2011-03-14 12:37
Budowa autostrady A2 (Stryków - Konotopa)
Autor: Ministerstwo Infrastruktury

Została podpisana umowa na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Augustowa, która przebiegać będzie przez miejscowość Raczki. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Miejskim w Augustowie, w miejscu wokół którego od lat organizowane były spotkania, pikiety i wiece na rzecz budowy obwodnicy. Kontrakt wart 659 mln zł podpisał w imieniu GDDKiA Jerzy Doroszkiewicz, dyrektor podlaskiego oddziału GDDKiA oraz Alina Zalewska, zastępca dyrektora oddziału. Ze strony wykonawcy firmy Budimex SA podpis złożył Dariusz Blocher, prezes zarządu.

- Nie wracajmy do historii, patrzmy w przyszłość  mówił dyrektor Jerzy Doroszkiewicz. Prezes Budimexu obiecywał, że droga powstanie szybciej niż zakładają plany (42 miesiące od chwili podpisania umowy).

Rys historycznyBudowa obwodnicy Augustowa w nowym przebiegu, to efekt wielokryterialnej oceny kilku wariantów, którą - na zlecenie GDDKiA sporządziła  firma DHV. Opracowanie  to wskazało  że najkorzystniejszym wariantem jest ten, który przebiega w rejonie miejscowości Raczki. Po wejściu w życie (listopad 2009) nowego Rozporządzenia Rady Ministrów o zmianie przebiegu dróg ekspresowych na Podlasiu, obwodnica  Augustowa,  w uaktualnionym wariancie,  stała się na odcinku około 13 km fragmentem nowej, planowanej drogi ekspresowej S 61. Ostatecznie  wybór wariantu potwierdziła decyzja środowiskowa wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w dniu 29 grudnia 2009 r. Stała się ona ostateczna  w lutym 2010 r.Równolegle na zlecenie GDDKiA  firma Halcrow  przygotowała "Program funkcjonalno – użytkowy", który zawierał opis przedmiotu zamówienia oraz specyfikacje  techniczną  wykonania i odbioru  robót budowlanych. Wszystkie te działania umożliwiły przeprowadzenie i rozstrzygnięcie dwuetapowego przetargu.

WybórDecyzją  GDDKiA  obwodnica ma powstać w systemie „Zaprojektuj i Zbuduj”.  Spośród 19 firm które zgłosiły się do przetargu, do drugiego etapu zaproszonych zostało 18, z czego 8 złożyło oferty cenowe. Otwarcie ofert nastąpiło 1 lutego  2011, a najkorzystniejszą propozycję  przedstawiła firma Budimex S.A.  To właśnie ona – za 659 mln zł - zaprojektuje i zbuduje najsłynniejsza obwodnicę w Polsce – obwodnicę Augustowa. Ma na to 42 miesiące – od daty podpisania umowy - 11.03.2011.Przedsięwzięcie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 (na odcinku od węzła „Augustów” do węzła „Szkocja” - włączając węzły) i drogi ekspresowej S - 61 (na odcinku od węzła „Szkocja” do węzła „Lotnisko” - włączając węzły). Obwodnica Augustowa będzie pełnić głównie funkcję drogi tranzytowej.

 Zakres przedsięwzięcia obejmuje:- wykonanie dokumentacji projektowej, w tym projektów budowlanych, - uzyskanie w imieniu GDDKiA  wymaganych decyzji administracyjnych - wykonanie robót budowlanych niezbędnych do oddania do użytku publicznego obwodnicy Augustowa.Realizowane będą dwa nowe odcinki dróg przecinające się w planowanym węźle Szkocja, które tworząc jeden spójny ciąg drogowy będą stanowiły obwodnicę Augustowa:- odcinek nr 1 to jednojezdniowa droga krajowa nr 8 o długości 23,3 km i szerokości 8,4 m- odcinek nr 2 to dwujezdniowa droga ekspresowa nr S 61 o długości około 13 km z 11 metrowym pasem rozdzielającym (rezerwa pod dodatkowe pasy ruchu)W sumie, szacowana długość planowanej obwodnicy wynosi około 36,3 km.

 W ramach przedsięwzięcia planuje się zaprojektowanie i budowę:- nowych, asfaltowych nawierzchni drogowych (oraz przebudowę istniejących);- równoległych dróg serwisowych o nawierzchni asfaltowej;- systemu odwodnienia drogi;- sieci infrastruktury technicznej (oraz przebudowę istniejącej);- urządzeń chroniących środowisko;- węzłów: "Augustów", "Borki", "Janówka", "Szkocja", "Lotnisko";- ,ostów nad rzekami: Kamienny Bród, Rospuda, Szczeberka;- wiaduktów nad drogami poprzecznymi.- przejść dla zwierząt oraz przepustów pod koronami dróg i na zjazdach.- miejsc Obsługi Podróżnych (MOP - ów), (2 x MOP klasy II i 2 x MOP klasy III).- bwodu Utrzymania Drogi.- innych niezbędnych elementów wymaganych do oddania drogi do eksploatacji.

Planowana obwodnica nie będzie kolidować z obszarami włączonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz obszarami parków narodowych i krajobrazowych. Inwestycja nie będzie kolidować z rezerwatami przyrody.

 LokalizacjaPlanowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w województwie podlaskim w powiatach augustowskim i suwalskim, w miastach: Augustów i Suwałki, w gminach Augustów, Nowinka, Raczki i Suwałki.Lokalizacja odcinka nr 1 - droga krajowa nr 8 klasy GP- Początek odcinka na istniejącej drodze krajowej nr 8 przed skrzyżowaniem z istniejącą drogą krajową nr 61 w odległości około 500 m przed węzłem "Augustów". - Koniec odcinka po włączeniu w drogę wojewódzką nr 655 w odległości około 3000 m na północny zachód za węzłem "Szkocja".Lokalizacja odcinka nr 2 - droga ekspresowa S 61- Początek odcinka około 600 m na zachód od węzła "Szkocja".- Koniec odcinka za skrzyżowaniem z istniejącą droga powiatową nr 1148B wraz z węzłem "Lotnisko".

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej