Utrzymuje się dobra koniunktura

2007-11-15 18:15

W ciągu ostatniego półrocza 2007 nastroje wśród firm budowlanych - najlepsze od wielu lat - jeszcze się poprawiły. Odsetek menedżerów największych polskich firm budowlanych pozytywnie oceniający obecną sytuację w branży przekroczył 80%.

Po chwilowym szoku z przełomu roku, trudności firm związane z zaopatrzeniem w materiały budowlane zmniejszyły się, jednak rosnące problemy z niedoborem siły roboczej oraz wysokie koszty pracy są nadal zagrożeniem, które może spowolnić tempo wzrostu rynku budowlanego w nadchodzących latach.

Ocena obecnej sytuacji na polskim rynku budowlanym

W sektorze optymizm

Badanie przeprowadzone przez firmę badawczą PMR [specjalizuje się w dostarczaniu informacji rynkowych oraz usług firmom zainteresowanym rynkami Europy Środkowo-Wschodniej] na potrzeby raportu "Sektor budowlany w Polsce, II połowa 2007 - Analiza porównawcza województw i prognozy rozwoju na lata 2007-2010" wskazuje, że bardzo dobra koniunktura na rynku budowlanym w Polsce utrzymuje się. Zdecydowana większość - ponad 80% - największych firm budowlanych ocenia bieżącą sytuację firmy na rynku jako pozytywną. Oznacza to dalszy wzrost tego odsetka w porównaniu z poprzednim badaniem przeprowadzonym w marcu 2007. Prognozy na przyszłość są również optymistyczne, choć nie tak pozytywne, jak na początku roku. Wprawdzie zmniejszył się odsetek firm przewidujący dalszą poprawę sytuacji na rynku budowlanym (do 39% obecnie), natomiast znacząco zwiększyła się grupa oczekujących utrzymania się koniunktury na niezmienionym poziomie (do 54% obecnie). Mniejszy odsetek spodziewających się poprawy sytuacji na polskim rynku budowlanym w przyszłości jest naturalną konsekwencją faktu, że wzrósł procent firm, które poprawę koniunktury dostrzegają już obecnie. Potwierdza to fakt, iż odsetek firm spodziewających się pogorszenia sytuacji na rynku budowlanym jest znikomy - zaledwie 7%.

PMR poprosił respondentów również o prognozy za cały 2007 rok, dotyczące następujących wskaźników sytuacji na rynku budowlanym:

  • sprzedaży produkcji budowlano-montażowej
  • produkcji cementu
  • liczby wydawanych pozwoleń na budowę
  • ceny materiałów budowlanych
  • poziomu zatrudnienia w firmach budowlanych
  • poziomu wynagrodzeń w firmach budowlanych.

Respondenci przewidywali wzrosty wszystkich sześciu wskaźników. Największy odsetek badanych (94%) prognozował wzrost wynagrodzeń w sektorze budowlanym. Jedynie nieznacznie mniejszy procent firm przewidywał wzrost produkcji budowlano-montażowej. Najmniejszy odsetek badanych przewidywał wzrost cen materiałów budowlanych (60%), co oznacza znaczący spadek w porównaniu z poprzednim badaniem, gdzie praktycznie wszyscy respondenci oczekiwali wzrostu cen tych materiałów. Zmniejszył się także odsetek firm przewidujących wzrost produkcji cementu. Z kolei więcej firm prognozowało wzrost liczby wydanych pozwoleń na budowę oraz wzrost poziomu zatrudnienia w firmach budowlanych.

Trudności ze znalezieniem pracowników

Skomplikowane i często zmieniające się prawo jest przeszkodą dla niemal połowy badanych firm, co wskazuje na wzrost znaczenia tej bariery w porównaniu z badaniem z początku roku. Z kolei wyraźnie spadł odsetek firm mających trudności z zaopatrywaniem się w materiały budowlane. W badaniu PMR tę barierę wymieniło 29% firm, w porównaniu do 45% odnotowanych w marcu 2007. Systematycznie maleje także znaczenie zatorów płatniczych jako przeszkody w prowadzeniu działalności na rynku budowlanym, a także silnej konkurencji w sektorze.

Jak firma ocenia swoją obecną sytuacje finansową?

Coraz lepsza sytuacja finansowa

Sytuacja finansowa największych firm budowlanych jest dobra - uważa tak 86% badanych firm, co oznacza niewielką poprawę w porównaniu z początkiem roku. Co więcej, w ocenie niemal 70% badanych firm ta sytuacja jest lepsza niż w porównaniu z rokiem poprzednim. Gorszą sytuację finansową odczuło jedynie 9% ankietowanych firm. Ponad 70% badanych oczekuje także, iż ich sytuacja finansowa na koniec bieżącego roku będzie lepsza niż na koniec roku ubiegłego.

Oceny portfela zamówień prezentowane przez firmy w dalszym ciągu utrzymują się na bardzo wysokim poziomie - niemal 90% firm dobrze oceniło obecną ilość zamówień, co oznacza wzrost w porównaniu z początkiem roku. Dodatkowo, ponad 60% ankietowanych firm spodziewa się, iż w ciągu najbliższych 12 miesięcy ilość ich zamówień jeszcze wzrośnie.

 

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy, w działalności na rynku budowlanym wyraźnie wzrosło znaczenie bariery jaką jest niedobór siły roboczej. Odsetek firm cierpiących z tego powodu wzrósł do niemal 80%. Co ciekawe, pomimo wyraźnego wzrostu płac w sektorze budowlanym spadł odsetek firm dla których wysokie koszty pracy są barierą dla działalności. Niemniej jednak bariera ta była drugą najczęściej wymienianą w badaniu.
"Oznaczać to może, iż w świetle coraz większych problemów ze znalezieniem pracowników, firmy łatwiej godzą się na płacenie wyższych wynagrodzeń" - stwierdza Bartek Sosna, analityk rynku budowlanego PMR. W efekcie tych problemów firmy planują także zwiększać swoje moce przerobowe w inny sposób niż zwiększanie zatrudnienia -  plany takie zadeklarowało niemal trzy czwarte firm.


Bariery dla działalności na polskim rynku budowlanym według respondentów

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej