Spadek zatrudnienia i płac w budownictwie

2007-05-30 14:29

Ubiegły rok nie był najkorzystniejszy dla budownictwa. W porównaniu z rokiem 2002 spadło zatrudnienie (o 3,6 proc.) oraz płace (o 1,7 proc.). Sytuację w pozostałych gałęziach gospodarki prezentuje raport GUS "Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I-III kwartale 2003 roku".

Według raportu GUS "Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I-III kwartale 2003 roku" w końcu września ubiegłego roku liczba pracujących ogółem w gospodarce narodowej wyniosła ok. 14,8 mln osób i była nieco niższa niż w końcu 2002 roku.

Zatrudnienie
Ogólna liczba pracujących w gospodarce narodowej według stanu na 30 września 2003 roku wyniosła 7614,6 tys. osób i była niższa niż przed rokiem o 1,8 proc. Udział pracujących w sektorze prywatnym wyniósł 53,6 proc. (podobnie jak przed rokiem). Przeciętne zatrudnienie w okresie trzech kwartałów 2003 r. wyniosło 7341,6 tys. osób i było o 2,6 proc. niższe niż przed rokiem.
W okresie trzech kwartałów ub. r., w większym stopniu niż odpowiednio przed rokiem ograniczono w skali roku zatrudnienie w sekcjach: budownictwo (spadek o 16,4 proc. wobec 12,8 proc.), górnictwo i kopalnictwo (o 6,1 proc. wobec 5,8 proc.), a w mniejszym - w transporcie, gospodarce magazynowej i łączności (o 4,6 proc. wobec 7,2 proc.) oraz w przetwórstwie przemysłowym (o 2,6 proc. wobec 7,0 proc.). Spadło również zatrudnienie w hotelach i restauracjach (o 7,2 proc.), handlu i naprawach (o 3,5 proc.) oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, wodę (o 2,8 proc.), podczas gdy odpowiednio przed rokiem notowano w tych sekcjach wzrost. Podobnie jak w analogicznym okresie w latach poprzednich, wzrost zatrudnienia wystąpił w obsłudze nieruchomości i firm oraz w administracji publicznej.
W końcu września ubiegłego roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 3073,3 tys. osób bezrobotnych (w tym 1612,8 tys. kobiet). Liczba bezrobotnych w porównaniu z analogicznym okresem 2002 roku zmalała o 39,3 tys. osób (o 1,3 proc.).

Wynagrodzenie
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w okresie trzech kwartałów ukształtowało się w na poziomie 2176,41 zł tj. o 3,4 proc. wyższym niż w analogicznym okresie ub. roku. W sektorze publicznym wyniosło 2383,60 zł (wzrost do anologicznego okresu ub. roku o 4,1 proc., a w sektorze prywatnym 2033,44 zł (wzrost odpowiednio o 2,7 proc.).

W porównaniu z okresem dziewięciu miesięcy ub. roku największy wzrost płac wystąpił w sekcjach:  rybołówstwo i rybactwo (o 18,9 proc.), edukacja (6,5 proc.), ochrona zdrowia i opieka społeczna (o 4,9 proc.), hotele i restauracje (o 3,5 proc.) oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, wodę i w pośrednictwie finansowym (o 2,9 proc.), a najmniejszy - w transporcie, gospodarce magazynowej i łączności (o 1,2 proc.), budownictwie oraz w górnictwie i kopalnictwie (o 1,7 proc.).

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej