Rok 2008 pod znakiem stabilizacji?

2008-01-22 14:20

Po latach wyraźnego zastoju w budownictwie, zbliżający się ku końcowi 2007 rok, charakteryzował się znacznym wzrostem cen i niestabilnością rynku budowlanego. Największe wzrosty cen mogliśmy odnotować w II kwartale 2007 r. i na początku III kwartału 2007 r. Od połowy III kwartału 2007 r. tempo wzrostu cen wyhamowało i ceny oraz rynek budowlany przeszły w fazę stabilizacji, co zostało uwidocznione w poniższych tabelach, opracowanych na podstawie wydawnictw BISTYP.

STAWKI ROBOCINY KOSZTORYSOWEJ
W tabeli przedstawione zostały stawki robocizny kosztorysowej netto, w postaci stawki średniej w skali kraju dla robót z branży ogólnobudowlanej, instalacyjnej, instalacji elektrycznych i robót inżynieryjnych. Z danych zawartych w tabeli wynika, że w 2007 r. wzrost stawki kosztorysowej netto wynosi: 32,96%.

Stawki robocizny kosztorysowej - wskaźniki wzrostu w 2007 r.

Stawka robocizny kosztorysowej w 2007 r. Procent wzrostu pomiędzy
I kw. 2007 II kw. 2007 III kw. 2007. IV kw. 2007. I kw. 2007
i II kw. 2007
I kw. 2007
i III kw. 2007
I kw. 2007
i IV kw. 2007
8,98 zł/rg 11,67 zł/rg 11,82 zł/rg 11,94 zł/rg 29,95% 31,62% 32,96%

Opracowano na podstawie wydawnictw BISTYP

CENY MATERIAŁÓW ZUŻYWANYCH W BUDOWNICTWIE
Największy wzrost cen materiałów budowlanych zanotowano w II kw. 2007. Najwyższe ceny można zauważyć w materiałach i elementach betonowych (68,78%) oraz wyrobach z ceramiki szlachetnej (29,30%). W III kw. najwyższy wzrost cen zanotowano w materiałach i wyrobach ceramicznych (37,58%) oraz w asortymencie szkła budowlanego (27,89%).

Zmiany cen materiałów budowlanych wg grup w 2007 roku

nazwa grupy zmiany cen w %
II kw.
do I kw.
III kw.
do II kw.
IV kw.
do III kw.
IV kw.
do I kw.
paliwa i przetwory paliw 17,78 3,42 7,16 28,36
wyroby hutnictwa żelaza 19,48 2,17 1,86 23,51
wyroby metalowe 3,12 0,06 0,058 3,24
surowce mineralne, kruszywa, materiały i elementy kamienne 11,93 9,49 10,06 31,48
materiały wiążące oraz wapienne i gipsowe 11,05 1,17 22,97 35,19
materiały i wyroby ceramiczne, wapienno-piaskowe 20,16 37,58 4,25 61,99
elementy żelbetowe budownictwa kubaturowego 5,65 20,56 6,87 33,08
elementy żelbetowe budownictwa niekubaturowego 10,97 -2,93 7,85 15,89
elementy i wyroby betonowe 68,78 -8,85 3,31 63,24
materiały izolacyjne ogniotrwałe oraz betony, zaprawy i wyprawy 3,49 0,084 9,90 13,47
szkło budowlane i techniczne 14,35 27,89 10,15 52,39
wyroby z ceramiki szlachetnej 29,30 6,48 11,05 46,83
drzewne półfabrykaty, płyty i sklejki 5,04 3,26 0,065 8,36
stolarka, wyroby z drewna 1,51 12,85 2,83 17,19
materiały, produkty i wyroby różne 4,41 3,69 3,56 11,66

Największy wzrost cen materiałów instalacyjnych zanotowano w II kw. Najwyższe ceny można zauważyć w materiałach z asortymentu rur cementowych, betonowych, elementach betonowych ( 95,63 %) oraz w rury stalowe i preizolowane (35,87%). W III kw. najwyższy wzrost cen zanotowano w materiałach z rur stalowych, oraz rur preizolowanych (23,57%), oraz rurach i kształtkach ( 10,01%).

Zmiany cen materiałów instalacyjnych wg grup w 2007 roku

nazwa grupy zmiany cen w %
II kw.
do I kw.
III kw.
do II kw.
IV kw.
do III kw.
IV kw.
do I kw.
rury stalowe, stalowe preizolowane 35,87 23,57 3,09 62,53
łączniki i kształtki do ruru stalowych 2,10 0,05 5,36 7,51
rury żeliwne 6,59 -3,39 -1,61 1,59
kształtki żeliwne 8,17 6,85 8,78 23,80
rury, kształtki kamionkowe i ceramiczne 10,06 3,56 1,39 15,01
grzejniki i osprzęt 12,15 5,05 2,61 19,81
elementy i urządzenia instalacji ogrzewczych 0,07 0,065 0,068 0,20
rury preizolowane i elementy sieci 11,31 8,10 8,66 28,07
elementy i urządzenia instalcji wodociagowych, gazowych i kanalizacyjnych 1,23 1,09 0,015 2,33
rury i kształtki z metali nieżelaznych 20,00 10,01 2,28 32,29
przewody i kształtki wentylacyjne 1,03 0,08 1,78 2,89
konstrukcje wsporcze do rur 5,41 1,86 11,01 18,28
materiały do izolacji termicznej 27,56 9,46 9,45 46,47
materiały pomocnicze 2,82 1,30 3,23 7,35

Największy wzrost cen materiałów elektrycznych zanotowano w II kw. 2007. Najwyższe ceny można zauważyć w materiałach z asortymentu kabli energetycznych (19,05%) oraz w osprzęcie kabli teletechnicznych (17,58%).

Zmiany cen materiałów elektrycznych w 2007 roku wg grup

nazwa grupy zmiany cen w %
II kw.
do I kw.
III kw.
do II kw.
IV kw.
do III kw.
IV kw.
do I kw.
aparatura elektrotechniczna niskiego napięcia 1209 11,85 2,14 26,08
aparatura elektroenergetyczna wysokiego napięcia 3,10 7,36 1,09 11,55
izolatory oraz osprzęt izolatorowy i przewodowy 0,045 -0,01 2,33 2,36
osprzęt instalacji elektrotechnicznych 6,42 3,06 4,06 13,54
osprzęt kabli energetycznych 14,33 -8,55 0,014 5,79
osprzęt kabli teletechnicznych 17,58 17,06 -19,59 15,05
osprzęt linii napowietrznych 7,00 0,052 1,82 8,87
przewody elektroenergetyczne 4,64 3,37 1,72 9,73
kable energetyczne, teletechniczne i sygnalizacyjne 19,05 0,08 1,58 20,71
słupy, szczudła, fundamenty i kanały kablowe 10,19 7,05 -3,02 14,22
wyroby z metali nieżelaznych, metale nieżelazne 6,94 4,78 -1,80 9,92
wyroby chemiczne do instalacji elektrycznych 1,91 0,035 4,08 6,02
kable techniczne światłowodowe 3,21 2,13 19,63 24,97
Opracowano na podstawie wydawnictw BISTYP

CENY NAJMU SPRZĘTU BUDOWLANEGO
Zauważalny wzrost cen najmu pojawił się w II kw. 2007. Największy wzrost cen zauważono w najmie maszyn do zagęszczania i przemieszczania gruntu (wzrost o 31,63%) oraz w najmie sprężarek powietrznych (wzrost o 48,56%). Wciąż obserwujemy wzrost cen, ale znacznie mniejszy niż w II kw. 2007.

Zmiany cen najmu sprzetu budowlanego w 2007 roku według grup

nazwa grupy zmiany cen w %
II kw.
do I kw.
III kw.
do II kw.
IV kw.
do III kw.
IV kw.
do I kw.
maszyny do odspajania i przemieszczania gruntu 20,62 -6,40 5,70 19,92
maszyny do zagęszczania i przemieszczania gruntu 31,63 -6,70 0,045 24,97
pompy 12,10 -5,60 3,64 10,14
kafary, młoty i wibromłoty 24,51 -4,10 0,045 20,45
żurawie samochodowe samojezdne i gąsienicowe 16,80 -7,31 1,83 11,32
żurawie wieżowe i suwnice bramowe 11,23 -3,65 2,77 10,35
wyciągi towarowo-osobowe i budowlane 10,94 -4,01 0,077 7,01
żurawiki, podnosniki, wciągarki, wciągniki 8,08 -1,69 5,91 12,30
przenośniki taśmowe 13,38 -1,48 4,69 16,59
ciagniki, samochody i przyczepy 21,22 -6,91 0,043 14,35
betoniarnie i betoniarki 16,53 -2,09 2,07 16,51
urządzenia do transportu betonów i zapraw 21,70 -6,75 0,054 15,00
deskowania i ślizgi 13,42 -7,1 4,17 10,49
rusztowania 18,85 -4,56 3,04 17,33
maszyny do budowy nawierzchni betonowych 10,12 -0,036 2,74 12,82
maszyny do budowy nawierzchni z mas bitumicznych 11,35 -8,45 0,097 3,00
maszyny, urządzenia do skrawania/zgrzewania mebli 18,09 -1,47 3,15 19,77
przyrządy kontrolno-pomiarowe 11,49 -1,56 2,89 12,82
maszyny do obróbki betonu i kamienia 10,17 -8,74 2,03 3,46
urządzenia malarskie 10,46 6,03 1,35 17,84
urządzenia pozostałe w robotach wykończeniowych 2,71 3,80 38,17 44,68
maszyny urządzenia do wytwarzania energii elektr. 24,64 -6,12 0,061 28,58
sprężarki powietrzne i zbiorniki do spręż. powietrza 48,56 -3,48 1,23 46,31
Opracowano na podstawie wydawnictw BISTYP

CENY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
W tabeli cen obiektów budowlanych przedstawione zostały średnie wzrosty cen dla poszczególnych grup obiektów w poszczególnych kwartałach 2007 roku oraz średni procentowy wzrost cen obiektów za cały 2007 r. Dane w tabeli zostały zaprezentowane jako średnie wskaźniki procentowego wzrostu cen dla grup obiektów, niezależnie od technologii zastosowanych przy ich wykonawstwie. Jak wynika z danych, największe wzrosty cenowe dla poszczególnych grup obiektów budowlanych można zanotować w II kw. 2007 r. Od III kwartału obserwujemy nadal wzrosty cen obiektów, ale znacznie mniejsze niż w II kw., co świadczy o uspokojeniu i stabilizacji rynku budowlanego.

Średnie wzrosty cen w 2007 r. dla poszczególnych grup obiektów

grupy obiektów budownictwa średni % wzrostu pomiędzy średni % wskaźnik
wzrostu cen obiektów
w 2007 (wzrost
pomiędzy I i IV kw.)
I kw.
do II kw.
II kw.
do III kw.
III kw.
do IV kw.
obiekty budownictwa mieszkaniowego wielo- i jednorodzinnego 15,30 4,07 2,05 21,41
obiekty budownictwa użyteczności publicznej 12,70 4,20 2,30 19,20
obiekty produkcyjne, usługowe i magazynowe 10,50 3,98 1,76 16,24
drogi kołowe 5,80 2,06 1,34 9,20
sieci gazowe 6,20 2,85 1,73 10,78
sieci ciepłownicze 4,80 1,24 0,86 6,90
sieci wodociągowe 9,40 2,83 0,96 13,19
Opracowano na podstawie wydawnictw BISTYP

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej