Rentowność w gospodarce i jej głównych działach (raport - I półrocze 2007)

2007-09-14 13:40
Rentowność w gospodarce i jej głównych działach (raport - I półrocze 2007)
Autor: brak danych Rentowność w gospodarce i jej głównych działach (raport - I półrocze 2007)

Od 2004 roku gospodarka osiąga wysokie wskaźniki rentowności. Rok 2007 jest czwartym z kolei, kiedy kondycja finansowa podstawowych działów gospodarki systematycznie wzrasta. W efekcie następuje zwiększenie akumulacji wewnętrznej oraz zdolności kredytowej. Pozwala to na intensyfikację działalności inwestycyjnej.

Nigdy w minionych latach (nawet w drugiej połowie lat 90., kiedy koniunktura w gospodarce była dobra) nie osiągano tak korzystnych wyników finansowych. W I półr. 2007 średnia rentowność sektora przedsiębiorstw była lepsza niż przed rokiem.

Wyniki finansowe sektora przedsiębiorstw 1
wyszczególnienie 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1-6.06 1-6.07
rentowność obrotu
bruttow gospodarce w %
 4,2  1,9   0,7   0,8  2,8  6,0  4,9  5,8  5,6  6,5
rentowność obrotu
nettow gospodarce w %
 2,0  0,7 - 0,3 - 0,2  1,7  4,8  3,9  4,7  4,5  5,3
wskaźnik płynności
finansowej I stopnia
22,7 15,5 17,9 17,9 23,6 30,3 31,9 35,1 32,6 32,9
wynik finansowy
brutto w mld zł
17,5 18,4   6,4  7,3 30,2 75,4 65,0 86,3 38,5 52,5
wynik finansowy
netto w mld zł
 8,5  6,2 - 2,6 - 2,0 18,0 60,7 51,4 69,8 30,8 42,8

Źródło: GUS Biuletyny Statystyczne  [ 1 dane w I półr. 2007 obejmowały 16120 podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których pracuje 50 osób i więcej.  
   

W gospodarce

Kondycję finansową sektora przedsiębiorstw w I półr. 2007 charakteryzowały następujące tendencje i wielkości:

  • przychody z całokształtu działalności były wyższe o 16,1% niż przed rokiem, a koszty ich uzyskania o 14,9%, co znalazło odzwierciedlenie w poprawie wskaźnika poziomu kosztów z 94,4% do 93,5%;
  • przedsiębiorcy wypracowali dodatni wynik finansowy brutto, w łącznej kwocie 52,5 mld zł, wobec 38,5 mld przed rokiem. Wynik finansowy netto ukształtował się na poziomie 42,8 mld zł wobec 36,5 mld zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk netto wykazywało 75,4% przedsiębiorstw (oznacza to, że jeszcze co czwarta firma była deficytowa), a udział przedsiębiorstw wykazujących zysk netto w przychodach z całokształtu działalności wynosił 85,6%;
  • rentowność obrotu netto wynosiła w 2006 roku 4,, a w I półr. 2007 wzrosła do 5,3%;
  • 48,8% badanych przedsiębiorstw wykazało sprzedaż na eksport (47,4% rok temu). Poziom sprzedaży eksportowej był o 18,3% wyższy niż rok temu, a udział w przychodach wynosił 20,9%. Ponad 70% całości sprzedaży eksportowej przypadało na przedsiębiorstwa, w których eksport wynosi więcej niż połowa obrotu. Podstawowe relacje ekonomiczno - finansowe osiągane przez eksporterów kształtowały się korzystniej niż ogółu badanych przedsiębiorstw;
  • wszystkie najważniejsze dziedziny gospodarki były rentowne, chociaż różnice w rentowności były znaczące (najniższa rentowność od 2,3% w handlu do najwyższej 12,9% w górnictwie i kopalnictwie);
  • wskaźnik płynności finansowej był wysoki - wynosił 32,9%.

 

 

W budownictwie

W okresie głębokiego regresu w budownictwie, w latach 2001-2003 przedsiębiorstwa (średnio) przynosiły straty. Przełomowy okazał się rok 2004, kiedy popyt na roboty budowlane zaczął wzrastać, a wskaźnik rentowności netto ukształtował się na poziomie 1,1%. Kolejne dwa lata - to okres rosnącej koniunktury w budownictwie i coraz większej produkcji budowlanej, której towarzyszyła zwiększająca się rentowność do 1,7 i 3,5% w roku 2006.

W I półr. 2007 rentowność netto branży budowlanej wynosiła 2,9% i była wyższa od rentowności osiągniętej w analogicznym okresie 2006 (wówczas 1,5%).

Pierwszy kwartał jest zawsze w budownictwie najsłabszy, zarówno pod względem produkcji jak i rentowności, co odbija się na wskaźnikach pierwszego półrocza. Wpływają na to niekorzystne na ogół warunki atmosferyczne dla działalności przedsiębiorstw, ale też cykl robót budowlanych; roboty budowlane są kończone w rozliczane najczęściej w końcu roku. W kolejnych latach, od 2001 do 2006, w pierwszym kwartale budownictwo notowało straty - największe w latach 2002 i 2003.

Natomiast w 2007 roku, zarówno pierwszy kwartał jak też półrocze, okazały się bardzo korzystne dla działalności budowlanej, notowano dodatnią rentowność netto, co nie zdarzało się nawet w drugiej połowie lat 90., kiedy sytuacja w budownictwie była bardzo dobra.

Wyniki finansowe sektora budownictwa 2
wyszczególnienie 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 I półr. 2007
rentowność obrotu
brutto w %
 3,5   2,1  -0,1  -1,8   0,3  1,7   2,4   4,4      3,8
rentowność obrotu
netto w %
 1,6   0,9  -1,2  -2,6  -0,6  1,1   1,7   3,5      2,9
    w tym I kwartał -1,5  -2,2   -3,4  -5,4  -5,5  -4,0  -3,7   -3,2      0,6
wskaźnik płynności
finansowej I stopnia
 25,0  16,6   20,0  22,6  25,2  29,1  38,2   40,0    29,1
wynik finansowy
brutto w mld zł
778,8 1191,0  -54,4 -832,8  114,3 782,5 1273,5 2781,6 1178,9
wynik finansowy
netto w mld zł
356,8  516,6 -636,3 -1179,8 -245,2 501,6  894,9 2216,7   899,7
Źródło: GUS Biuletyny Statystyczne [2 w 2006 r. badaniami wyników finansowych w budownictwie objęto 1411 przedsiębiorstw, w pierwszym półroczu 2007 r. 1526]

 W przemyśle
materiałów budowlanych 3

Przemysł materiałów budowlanych należał zawsze do rentownych. Nawet w okresie dekoniunktury w gospodarce, przedsiębiorstwa wytwarzające materiały i wyroby dla budownictwa przynosiły zyski. Wprawdzie wskaźniki rentowności były w latach 2001-2003 relatywnie niższe a poszczególne branże różniły się efektywnością, to jednak średnia rentowność netto badanych firm była przez wszystkie lata dodatnia, przy czym w wielu okresach - bardzo wysoka. Również w I półr. 2007 rentowność producentów mineralnych materiałów budowlanych była wysoka, w drugim kwartale wyższa niż w pierwszym.


Wyniki finansowe przedsiębiorstw materiałów budowlanych 4
wyszczególnienie 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1-6.07
rentowność obrotu
brutto w %
 6,6  7,3  3,3  3,6  6,2 11,0  8,9 11,6 16,3
rentowność obrotu
netto w %
 3,7  5,3  1,9  2,1  2,4  9,3  7,3  9,7 14,0
wskaźnik płynności
finansowej I stopnia
30,7 17,4 19,1 28,2 36,3 35,4 36,6 42,9 49,2
Źródło: GUS Biuletyny Statystyczne

 
W I kw. 2007 średni wskaźnik rentowności netto wynosił - 11%, a po  sześciu miesiącach - 14%. Wszystkie branże mineralnych materiałów budowlanych wykazują wysoką rentowność - od 4,9% (najniższa rentowność netto w produkcji kamienia budowlanego) do 21,3% (dla ceramiki budowlanej).
Zwracają uwagę wysokie wskaźniki płynności finansowej (w niektórych branżach występuje nadpłynność, uważa się, że płynność finansowa w granicach 20-25% zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
Średnio w przemyśle materiałów dla budownictwa od 2004 r. wskaźniki płynności finansowej I stopnia (relacja inwestycji krótkoterminowych do zobowiązań krótkoterminowych) wynosiły 35% do 45%, a w niektórych branżach w 2006 r., nawet 60%. 
Wskaźniki płynności finansowej były wysokie (wyższe niż w 2006 r.), w: branży cementu, wapna i gipsu 64,8%, produkcji płytek ceramicznych 57,7%, ceramiki budowlanej 51,1%, w pozostałych branżach od 27,1 do 38,3%.

[3 Wg klasyfikacji PKD "Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych"]
[4W 2006 roku badaniami wyników finansowych w dziale "produkcja z pozostałych surowców niemetalicznych" objęto 394 przedsiębiorstwa, w pierwszym półroczu 2007 r. 405.]

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej