Rentowność w budownictwie - I kwartał 2007 r.

2007-06-01 16:28

Pierwsze miesiące roku są dla budownictwa zazwyczaj najsłabsze, zarówno pod względem produkcji, jak również rentowności. Na ogół wpływają na to niekorzystne warunki atmosferyczne, ale też sam cykl robót budowlanych. Te są bowiem kończone i rozliczane pod koniec roku. Tymczasem, pierwszy kwartał 2007 r. okazał się dla branży bardzo dobry. Co więcej, tak dobrych wyników nie było nawet w drugiej połowie lat 90-tych.

Pełna wersja raportu za tydzień w newsletterze

Rentowność w gospodarce i jej głównych działach w pierwszym kwartale 2007 r. 

W latach 1995 - 97, przy dobrej koniunkturze w gospodarce, średnia rentowność brutto  wynosiła około 3 - 4%, a zyskowność netto około 2%. W latach 1998 - 2002 rentowność pogorszyła się drastycznie, co ograniczyło możliwości rozwojowe i inwestycyjne wielu firm.  Przedsiębiorstwa średnio w sektorze  nie tylko nie osiągały zysku, ale przynosiły straty. Wprawdzie już w 2003 r. rentowność netto w gospodarce wzrosła do 1,7%, ale dopiero w latach 2004 - 2006 wyniki ekonomiczno-finansowe przedsię­biorstw poprawiły się znacząco (wskaźniki rentowności netto w skali roku wynosiły 3,9 - 4,8%).

W 2007 r. ta korzystna sytuacja utrzymuje się i w pierwszym kwartale wyniki finansowe przedsiębiorstw były lepsze niż przed rokiem. W rezultacie większego wzrostu przychodów z całokształtu działalności niż kosztów ich uzyskania poprawiły się podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Dobra sytuacja finansowa w sektorze i podstawowych działach gospodarki trwa już czwarty rok.  W efekcie, nastąpiło zwiększenie akumulacji wewnętrznej oraz zdolności kredytowej. Pozwoliło to na intensyfikację działalności inwestycyjnej.

Wyniki finansowe sektora przedsiębiorstw1

Wyszczególnienie

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1 kw.06

1 kw.07

Rentowność obrotu brutto w gospodarce w %

4,2

1,9

0,7

0,8

2,8

6,0

4,9

5,8

4,8

6,1

Rentowność obrotu netto w gospodarce w %

2,0

0,7

- 0,3

- 0,2

1,7

4,8

3,9

4,7

3,6

4,9

Wskaźnik płynności finansowej I stopnia

22,7

15,5

17,9

17,9

23,6

30,3

31,9

35,1

32,4

33,3

Wynik finansowy brutto w mld zł

17,5

18,4

6,4

7,3

30,2

75,4

65,0

86,3

15,9

23,7

Wynik finansowy netto w mld zł

8,5

6,2

- 2,6

- 2,0

18,0

60,7

51,4

69,8

12,0

19,0

Źródło: GUS Biuletyny Statystyczne

Kondycję finansową sektora przedsiębiorstw w  I kwartale 2007 r. charakteryzowały następujące tendencje i wielkości:

  • przychody z całokształtu działalności były o 17,4% wyższe niż przed rokiem, a koszty ich uzyskania o 15,8%, co znalazło odzwierciedlenie w poprawie wskaźnika poziomu kosztów z 95,2% do 93,9%.
  • PW I kwartale 2007 r. przedsiębiorcy wypracowali dodatni wynik finansowy brutto, w łącznej kwocie 23,7  mld zł, wobec 15,9 mld przed rokiem. Wynik finansowy netto ukształtował się na poziomie 19 mld zł wobec 12 mld zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk netto wykazywało 69% przedsiębiorstw  (oznacza to, że jeszcze co trzecia firma była deficytowa), a ich udział w przychodach z całokształtu działalności wynosił 82,2%.
  • Prentowność obrotu netto wynosiła w 2006 roku 4,7%, a w I kwartale 2007 r.  wzrosła do 4,9%.
  • 46,5% badanych przedsiębiorstw wykazało w I kwartale  2007 r. sprzedaż na eksport (44,9% rok temu). Poziom sprzedaży eksportowej był o 21,2% wyższy niż rok temu, a udział w przychodach zwiększył się do 21,1%. Podstawowe relacje ekonomiczno-finansowe osiągane przez eksporterów kształtowały się korzystniej niż ogółu badanych przedsiębiorstw.
  • wszystkie najważniejsze dziedziny gospodarki były w  I kwartale 2007 r. rentowne, chociaż różnice w rentowności były znaczące (od 0,6% w budownictwie - najniższa rentowność do 14,4% w górnictwie i kopalnictwie - najwyższa   rentowność).
  • wskaźnik płynności finansowej był w I kwartale 2007 roku  wysoki - wynosił 33,3%.  

Pełna wersja raportu za tydzień w newsletterze

 

 


 

1. Dane w I kwartale 2007 obejmowały 15596 podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej