Rentowność nadal na wysokim poziomie

2008-06-23 14:45

W pierwszym kwartale 2008 r. rentowność w gospodarce i jej głównych działach nadal utrzymywała się na wysokim poziomie, chociaż niektóre wskaźniki nieco pogorszyły się. W ocenach ekspertów jest to sytuacja przejściowa, a pierwszy kwartał zawsze wykazuje słabsze wyniki finansowe. Nie brak jednak opinii, że kolejne miesiące mogą charakteryzować się tendencją malejącej rentowności.

W I kwartale 2008 r. przedsiębiorstwa objęte badaniami (16 416 z zatrudnieniem powyżej 50 osób) osiągnęły wyższe niż przed rokiem kwoty zysku. Pomimo poprawy wyników obniżyły się podstawowe wskaźniki ekonomiczno - finansowe w stosunku do notowanych przed rokiem.
Sytuację finansową sektora przedsiębiorstw charakteryzowały następujące tendencje i wielkości:

  • przychody z całokształtu działalności były o 13,5% wyższe niż rok wcześniej, a koszty ich uzyskania o 13,9%, co znalazło odzwierciedlenie w pogorszeniu wskaźnika poziomu kosztów z 93,9% do 94,2%;
  • przedsiębiorcy wypracowali dodatni wynik finansowy brutto o łącznej kwocie 25,7 mld zł (wobec 23,7 mld przed rokiem). Wynik finansowy netto wynosił 20,4 mld zł (19 mld zł rok wcześniej). Zysk netto wykazywało 67% przedsiębiorstw (oznacza to, że jeszcze co trzecia firma była deficytowa), a ich udział w przychodach z całokształtu działalności wynosił 81%;
  • rentowność obrotu netto wyniosła 4,6% (w I kwartale 2007 r. była wyższa, wynosiła 4,9%);
  • 46,4% badanych przedsiębiorstw wykazało sprzedaż na eksport, udział sprzedaży eksportowej w przychodach wynosił 20,6%, a podstawowe relacje ekonomiczno - finansowe osiągane przez eksporterów kształtowały się korzystniej niż ogółu badanych przedsiębiorstw;
  • wszystkie najważniejsze dziedziny gospodarki były w I kwartale 2008 rentowne, przy znacznym zróżnicowaniu rentowności; 
  • wskaźnik płynności finansowej wynosił podobnie jak rok temu - 33%.

Wyniki finansowe sektora przedsiębiorstw

wyszczególnienie 1 kw.06 2006 1 kw.07 2007 1 kw.08
rentowność obrotu brutto w gospodarce w % 4,8 5,8 6,1 6,1 5,8
rentowność obrotu netto w gospodarce w % 3,6 4,7 4,9 5,0 4,6
wskaźnik płynności finansowej I stopnia 32,4 35,1 33,3 33,8 33,0
wynik finansowy brutto w mld zł 15,9 86,3 23,7 104,9 25,7
wynik finansowy netto w mld zł 12,0 69,8 19,0 86,2 20,4
Źródło: GUS Biuletyny Statystyczne


Rentowność w budownictwie
Od 2005 r. koniunktura w budownictwie jest dobra, a rosnącej produkcji budowlanej towarzyszy zwiększająca się rentowność: 1,7% w 2005 roku, 3,5% - 2006 i 4,9% - 2007. Rentowność osiągana w pierwszym kwartale zawsze bywa niższa niż w kolejnych okresach. Wpływają na to warunki atmosferyczne, które przekładają się na poziom produkcji budowlanej i jej organizację, przygotowania do realizacji robót (wymaga to nakładów a nie daje jeszcze zysków) i niższa wydajność pracy w miesiącach zimowych. Do 2006 roku w pierwszym kwartale rentowność zawsze była ujemna. Przełomowy był rok 2007, kiedy w pierwszym kwartale wskaźnik rentowności netto wynosił 0,6%, ale warunki atmosferyczne były wówczas bardzo korzystne. W 2008 r. rentowność netto wynosiła w pierwszym kwartale 1,6%. Wprawdzie coraz lepsza jest organizacja pracy w budownictwie, a konkurencja wymusza racjonalizację kosztów, ale rosnące zyski to także efekt zwiększających się cen robót budowlanych.

Wyniki finansowe sektora budownictwa

wyszczególnienie 1 kw.06 2006 1 kw.07 2007 1 kw.08
rentowność obrotu brutto w % - 2,6 4,4 1,4 5,9 2,7
rentowność obrotu netto w % - 3,2 3,5 0,6 4,9 1,6
wskaźnik płynności finansowej I stopnia 40,6 40,0 35,3 46,2 37,1
Źródło: GUS Biuletyny Statystyczne (badaniami objęto 1590 przedsiębiorstw)

Rentowność w przemyśle materiałów budowlanych
Przemysł materiałów budowlanych należał zawsze do rentownych. Nawet w okresie dekoniunktury w gospodarce, przedsiębiorstwa wytwarzające materiały i wyroby dla budownictwa przynosiły zyski, bowiem produkcja niektórych branż kierowana była na eksport. Również w 2007 r. rentowność producentów mineralnych materiałów budowlanych była wysoka, wzrastała w kolejnych kwartałach, mimo zmniejszającego się tempa wzrostu produkcji sprzedanej w drugim półroczu 2007.
W skali całego roku 2007, średni wskaźnik rentowności netto wynosił 16,2% (rok wcześniej 11,6%). Wpływ na tak wysokie wskaźniki wywierały w większym stopniu rosnące ceny sprzedawanych materiałów, niż racjonalizacja kosztów. Wszystkie branże mineralnych materiałów budowlanych wykazywały w 2007 r. wysoką rentowność - od 22,7% (najwyższa rentowność netto w produkcji cementu, wapna i gipsu) do 8,2% (najniższa rentowność w produkcji szkła i wyrobów ze szkła).
Również w pierwszym kwartale 2008 r. rentowność netto przemysłu wytwarzającego materiały i wyroby z surowców mineralnych była wysoka - 11,9%. Wskaźnik ten był nieco wyższy od osiągniętego w pierwszym kwartale 2007 r. (wyniki finansowe wg branż będą opublikowane pod koniec czerwca 2008).


Wyniki finansowe przedsiębiorstw wytwarzających materiały budowlane

wyszczególnienie 2006 2007 1 kw.07 1 kw.08
rentowność obrotu brutto w % 11,6 16,2 12,7 14,0
rentowność obrotu netto w % 9,7 13,5 11,0 11,9
wskaźnik płynności finansowej I stopnia 42,9 56,4 45,2 53,7

Źródło: GUS Biuletyny Statystyczne


Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej