Rarytasy z warszawskiego parkietu

2007-05-25 18:24

Na rynku obligacji pojawiła się nowość - Magiczna Trójka, obligacje, które formalnie nie różnią się niczym innym od innych obligacji. W praktyce jednak ich zyskowność zależy od  koniunktury na światowych giełdach akcji i towarów oraz cen nieruchomości.

Obligacje emituje Deutsche Bank AG. Magiczna Trójka różni się od standardowych obligacji dwiema podstawowymi cechami. Po pierwsze, jest to obligacja zerokuponowa, co oznacza, że nie są wypłacane od niej żadne odsetki aż do terminu zapadalności. Po drugie, stanowi obligację strukturyzowaną, czyli cena wykupu określona jest formułą, uzależnioną od wskaźników rynkowych. Inwestor, który nabył obligację w terminie zapadalności uzyska cenę wykupu określoną według  wzoru: PLN 100 + (PLN 100*stopa zwrotu z najlepszego portfela* współczynnik udziału). Stopa zwrotu z najlepszego portfela równa jest najwyższej stopie zwrotu z jednego z trzech, określonych w warunkach emisji, portfeli. Każdy z portfeli ma 9 takich samych składników, tzn. 4 indeksy rynków akcji, 3 indeksy towarów, indeks rynku nieruchomości, indeks rynku pieniężnego - przy czym portfele różnią się wagami przypisywanymi poszczególnym składnikom. Stopa zwrotu jest średnią stopą zwrotu z miesięcznych obserwacji. Współczynnik udziału równy jest procentowi, w jakim inwestor partycypuje w stopie zwrotu z najlepszego portfela (zgodnie ze wskazaniem emitenta będzie to pomiędzy 105 a 135 proc., czyli inwestycja będzie miała swoistą dźwignię finansową).


Potencjalne ryzyko
Najgorszy scenariusz dla inwestora, a zarazem największe ryzyko, to sytuacja, w której wszystkie z portfeli inwestycyjnych notują ujemne stopy zwrotu. Wtedy inwestor w terminie zapadalności uzyska wyłącznie zwrot zainwestowanego kapitału, czyli 100 zł za każdą posiadaną obligację.

Prawdopodobieństwo takiego scenariusza nie jest jednak wysokie. Indeks rynku pieniężnego, będący jednym ze składników portfeli, nigdy nie będzie miał bowiem negatywnej stopy zwrotu. Konstrukcja indeksu polega bowiem na tygodniowym dopisywaniu stawki WIBOR. Oznacza to, że aby portfel ostrożny, przypisujący indeksowi rynku pieniężnego 60-proc. wagę zanotował negatywną stopę zwrotu, to musi dojść albo do dramatycznego spadku jednego ze składników portfela, albo do krachu na większości rynków finansowych na świecie. Jest to raczej mało prawdopodobne, gdyż składniki w koszykach pochodzą z czterech dość niezależnych klas aktywów. Widać to na poniżej zaprezentowanym przykładzie:

 

Portfel ostrożny

Wagi

Stopy zwrotu

5 proc.

-6 proc.

5 proc.

-6 proc.

5 proc.

-6 proc.

5 proc.

-6 proc.

3.30 proc.

-6 proc.

3.30 proc.

-6 proc.

3.30 proc.

-6 proc.

10 proc.

-6 proc.

60 proc.

4 proc.

Jeżeli ostrożnie założy się 4-proc. stopę zwrotu z indeksu rynku pieniężnego, co jest dość rozważnym podejściem, a następnie okaże się, że pozostałe aktywa będą miały negatywną stopę zwrotu -6  proc, to i tak w tej sytuacji portfel będzie wykazywał pozytywną, choć minimalna stopę zwrotu.

Obligacje Magiczna Trójka to inwestycja przewidziana na 3 lata. Jak na razie planowana jest emisja papierów o wartości nie większej niż 1,000,000,000 zł. Emisję reguluje prawo niemieckie, które dopuszcza ofertę publiczną papierów wartościowych emitenta z siedzibą w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, pod warunkiem zatwierdzenia prospektu przez organ nadzoru w państwie macierzystym emitenta. W tym przypadku emisja została zatwierdzona przez niemiecki organ regulujący.

Choć strata na trzyletniej inwestycji nie wchodzi raczej w grę, to jednak obligacji będzie można się pozbyć wcześniej. Magiczna Trójka będzie notowana na Giełdzie Papierów wartościowych. W przypadku wcześniejszego zakończenia inwestycji, trzeba się jednak liczyć z tym, że na skutek niekorzystnej sytuacji gospodarczej cena giełdowa może być niższa od 100 zł.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej