"Przedsiębiorczość w Polsce 2007" według KPP

2007-08-20 15:25
"Przedsiębiorczość w Polsce 2007" według KPP
Autor: Mariusz Maszner "Przedsiębiorczość w Polsce 2007" według KPP

Według raportu opublikowanego przez Ministerstwo Gospodarki polska gospodarka w 2006 roku rozwijała się w tempie 6,1%. W porównaniu do średniego tempa wzrostu w całej Unii Europejskiej oraz poszczególnych krajów tzw. "starej Unii" wynik ten należy uznać za dobry. Jednak, zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, konieczne jest podjęcie przez państwo szeregu działań, aby progresja gospodarcza nie zamieniła się w stagnację.

Najbardziej miarodajne jest odniesienie tempa polskiego wzrostu gospodarczego do dynamiki rozwoju państw naszego regionu. Wobec wyników Łotwy i Estonii (wzrost PKB o odpowiednio 11,9% i 11,4%) nie wygląda ono tak dobrze. W roku 2006 większy przyrost PKB niż Polska osiągnęły także Czechy, Słowacja i Litwa. Wbrew powszechnemu przekonaniu nasz wzrost gospodarczy nie należy do największych w Europie środkowo-wschodniej, jednak porównując jego poziom do lat ubiegłych, należy uznać go za zadowalający.

Zjawisko cykli koniunkturalnych powoduje możliwość osłabienia tempa wzrostu gospodarczego w niedługim czasie (symptomy możemy dostrzec już teraz). Konfederacja Pracodawców Polskich przestrzega przed nadmiernym optymizmem - pomimo dobrej sytuacji gospodarczej kraju, konieczne jest podjęcie szeregu działań, aby wzrost gospodarczy nie zamienił się w stagnację. Należy stworzyć szansę na zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego do poziomu osiąganego przez liderów naszego regionu.

Obecny stan naszej gospodarki to w przeważającej mierze zasługa polskich przedsiębiorców. Potrafią oni prowadzić i rozwijać działalność mimo niekorzystnego otoczenia prawnego i fiskalnego - dowodem jest 30% wzrost wyniku finansowego brutto w przedsiębiorstwach. Taki wynik należy docenić tym bardziej, że podmioty prowadzące działalność gospodarczą narażone są na nadużywanie uprawnień przez aparat administracyjny, a jednocześnie nie istnieją mechanizmy pozwalające na skuteczne karanie winnych tego typu zachowań. Zakres biurokratycznych obowiązków jest dodatkowo zwiększany przez powinności informacyjne. Zwiększa to koszty prowadzenia działalności gospodarczej i zabiera czas potrzebny przedsiębiorcy na rozwój swojej działalności.

Wysoki poziom naszego eksportu wskazuje, że polska przedsiębiorczość jest w dobrej kondycji. Należy jednak pamiętać, że obecnie konkurujemy głównie ceną, co w długim okresie będzie coraz trudniejsze. Według KPP należy jak najszybciej podjąć działania, które poprawią warunki prowadzenia działalności gospodarczej - nie tylko eksporterów, ale wszystkich przedsiębiorców:

  • Konieczne jest obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie w obszarze pozapłacowych kosztów pracy. Przedsiębiorcy nadal ponoszą niepotrzebne koszty, związane ze złym prawem i nadmierną biurokracją. Należy doprowadzić do ograniczenia biurokratycznych wymagań, a także poprawić otoczenie prawne biznesu, by stało się ono przyjazne wobec przedsiębiorców. Rosnąca - szczególnie w obliczu dużej emigracji zarobkowej - presja na wzrost wynagrodzeń będzie prowadzić do obniżenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Konfederacja Pracodawców Polskich jest zdania, że jedną z metod walki z negatywnymi zjawiskami występującymi na rynku pracy powinno być obniżenie pozapłacowych kosztów pracy. W tym kontekście niezbędne jest przeprowadzenie reformy finansów publicznych w taki sposób, aby zaoszczędzone tą drogą środki mogły zrekompensować, początkowo zmniejszone z tytułu obniżenia pozapłacowych kosztów pracy, wpływy do budżetu.
  • Niezbędne jest zwiększenie stopnia innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Cechą charakterystyczną współczesnej gospodarki światowej jest wzrost znaczenia innowacyjności i zaawansowanych technologii jako podstawowego czynnika determinującego procesy ekonomiczne. Dzięki wdrażaniu innowacji technologicznych, procesowych i organizacyjnych, możliwe jest obniżenie kosztów produkcji, a także podniesienie jakości produkowanych wyrobów. Polskie przedsiębiorstwa bardzo często nie mają środków na zakup nowoczesnych technologii i modernizację parku maszynowego. Dominująca w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw konkurencja cenowa  prowadzi często do produkcji towarów niższej jakości. Ze względu na obecną sytuację na rynku pracy, polskim przedsiębiorcom będzie coraz trudniej konkurować ceną na międzynarodowym rynku, zwłaszcza gdy zagraniczni konkurenci dysponują często dużo większym budżetem przeznaczonym na badania i rozwój. Inwestycje technologiczne mają charakter długoterminowy i są obarczone dużym ryzykiem. Dla małych i średnich przedsiębiorstw stanowi to istotną przeszkodę w zdobyciu środków na rozwój technologiczny. Zdaniem KPP należy wprowadzić instytucjonalne wsparcie procesów innowacyjnych. Bardzo ważna rolę może odegrać instytucja kredytu technologicznego. Należy również podjąć działania skierowane na aktywizację rodzimych ośrodków badawczo-rozwojowych. Powinny one zwiększyć skalę działań na rzecz rozwoju technologicznego małych i średnich przedsiębiorstw - nawet na warunkach komercyjnych. Takie rozwiązanie jest tańsze niż import technologii, tym bardziej, że zdobyte tą drogą rozwiązania często nie mają już waloru innowacyjności. Konieczne jest również zwiększanie wielkości środków budżetowych przeznaczanych na szeroko pojmowaną naukę. Bardzo ważne będą również środki unijne. Należy jednak zastrzec, że przedsiębiorstwa często nie posiadają komórek organizacyjnych wyspecjalizowanych w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Stąd duża rola właściwych organów administracji publicznej, które powinny służyć małym i średnim przedsiębiorstwom jak najszerszą pomocą w toku całego procesu absorpcji środków unijnych.  
  • Konfederacja Pracodawców Polskich zgadza się z autorami raportu, że funkcjonowanie polskiego sądownictwa gospodarczego jest poważnym problemem dla przedsiębiorców. Zatory płatnicze stanowią jedną z głównych barier rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. W tym obszarze niezbędne są systemowe zmiany, które z jednej strony skrócą czas trwania spraw sądowych, a z drugiej zmniejszą koszty z nimi związane.
  • Zmniejszenie stopnia reglamentacji działalności gospodarczej. W wielu obszarach rynku do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej nadal potrzebne jest uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych. KPP nie widzi uzasadnienia dla utrzymywania tego stanu rzeczy - wpływa on negatywnie na rozwój gospodarki oraz wolnej konkurencji.
  • Dalszy rozwój polskiej gospodarki może zostać zahamowany przez zbyt małą podaż pracy na rynku. Niedobór pracowników istnieje paradoksalnie w sytuacji nadal wysokiego bezrobocia. Bardzo niski odsetek ludności aktywnej zawodowo jest jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy. KPP uważa za konieczne wprowadzenie systemowych zmian w obszarze pomocy socjalnej udzielanej obywatelom przez państwo. Powinna być ona skierowana jedynie do osób, które z obiektywnych przyczyn nie są w stanie samodzielnie zdobyć środków potrzebnych do zaspokojenia swoich potrzeb. Zaktywizowanie zawodowe tej części społeczeństwa, która może podjąć pracę będzie miało pozytywny skutek zarówno dla budżetu państwa, jak i dla przedsiębiorców.       

Polska gospodarka rozwija się stosunkowo dynamicznie, jednak należy pamiętać, iż trend ten nie jest bezterminowy. Zdaniem KPP obecny rozwój należy wykorzystać do wprowadzenia potrzebnych zmian, bez których wzrost zamieni się w stagnację lub (w skrajnym wypadku) w recesję.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Centrum Informacyjnym Konfederacji - centrum.informacyjne@kpp.org.pl

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej