Moce są, tylko zleceń brak

2009-09-25 18:11
77% przedsiębiorstw budowlano-montażowych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako wystarczające w stosunku do oczekiwanego w okresie najbliższych 12 miesięcy portfela zamówień
Autor: ew 77% przedsiębiorstw budowlano-montażowych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako wystarczające w stosunku do oczekiwanego w okresie najbliższych 12 miesięcy portfela zamówień

Oceny ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie we wrześniu 2009 r. są pesymistyczne - zbliżone do zgłaszanych w sierpniu, gorsze niż w analogicznym miesiącu ostatnich 9 lat... Przewidywane na najbliższe miesiące ograniczenie portfela zamówień powoduje, że prognozy dotyczące produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej badanych przedsiębiorstw utrzymują się nadal na poziomie ujemnym.

We wrześniu 2009 r. (podobnie jak w sierpniu 2009 r.) ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 5. W obu miesiącach poprawę koniunktury sygnalizuje 17% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 22%. Pozostałe uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Przedsiębiorcy odnotowują ograniczenie portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej na poziomie zbliżonym do zgłaszanego w sierpniu br. Przewidywania w tym zakresie na najbliższe trzy miesiące są nadal pesymistyczne. Spośród badanych przedsiębiorstw 17% planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą (przed rokiem 23%).
Oceny bieżącej i przyszłej sytuacji finansowej firm budowlano-montażowych są nadal niekorzystne, podobne do zgłaszanych miesiąc temu. Utrzymują się trudności w terminowym ściąganiu płatności za wykonane roboty.
Planowane ograniczenie zatrudnienia może być nieco większe od prognozowanego w ubiegłym miesiącu. Należy oczekiwać dalszego spadku cen robót budowlano-montażowych.

Obserwuje się znaczne różnice w sytuacji przedsiębiorstw budowlano-montażowych zależnie od ich wielkości. We wszystkich ogólny klimat koniunktury jest oceniany podobnie jak przed miesiącem: w przypadku podmiotów małych są to oceny negatywne, natomiast średnich i dużych – pozytywne. Oceny produkcji i sytuacji finansowej zgłaszane przez jednostki, niezależnie od ich wielkości oceniane są niekorzystnie, podobnie jak to było dla miesiąca poprzedniego, przy czym dla firm średnich i dużych są one znacznie mniej pesymistyczne niż dla małych.
Również diagnozy portfela zamówień są dla większości negatywne – tylko podmioty duże oceniają popyt pozytywnie, choć mniej optymistycznie niż przed miesiącem.
Wszystkie przedsiębiorstwa odnotowują opóźnienia płatności, co powoduje, że ich sytuacja finansowa jest oceniana negatywnie, szczególnie przez firmy małe. Prognozy małych jednostek na najbliższe miesiące dotyczące portfela zamówień, produkcji i sytuacji finansowej są negatywne i zbliżone do zgłaszanych w sierpniu. Przedsiębiorstwa średnie i duże przewidują zwiększenie portfela zamówień. Mimo to prognozy produkcji i sytuacji finansowej przedsiębiorstw średnich są nadal negatywne, przy pozytywnych przewidywaniach w tym zakresie jednostek dużych.

Odsetek przedsiębiorstw nie odczuwających żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej kształtuje się na poziomie 5,2% (5,1% w sierpniu br. i 5,6% we wrześniu 2008 r.). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z konkurencją ze strony innych firm (62% badanych przedsiębiorstw we wrześniu, 63% w sierpniu br. wobec 49% we wrześniu 2008 r.) oraz kosztami zatrudnienia (53% we wrześniu, 51% w sierpniu br. wobec 60% przed rokiem).
W porównaniu z wrześniem ubiegłego roku najbardziej wzrosło znaczenie barier związanych z niedostatecznym popytem (z 20% do 45% przy 46% w sierpniu br.), trudnościami z uzyskaniem kredytów (z 7% do 15% we wrześniu i w sierpniu br.) oraz konkurencją ze strony innych firm, natomiast zmalało – barier związanych z niedoborem wykwalifikowanych pracowników (z 50% do 21% we wrześniu i w sierpniu br.) oraz kosztami materiałów (z 38% do 26% we wrześniu i w sierpniu br.).

We wrześniu (podobnie jak sierpniu) 13% przedsiębiorstw budowlano-montażowych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt duże w stosunku do oczekiwanego w okresie najbliższych dwunastu miesięcy portfela zamówień, 77% jako wystarczające, a 10% jako zbyt małe.
W porównaniu z wrześniem 2008 r. zmniejsza się udział jednostek oceniających swe zdolności produkcyjne jako zbyt małe, natomiast wzrasta – przedsiębiorstw, które oceniają je jako zbyt duże. W porównaniu z wrześniem ubiegłego roku przedsiębiorcy zgłaszają zmniejszenie się wykorzystania mocy produkcyjnych z 86% do 78% we wrześniu i w sierpniu br.

Ogólny klimat koniunktury gospodarczej w budownictwie
Autor: GUS
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej