Koniunktura w budownictwie - wrzesień 2005

2007-05-29 15:17

We wrześniu ogólna koniunktura w budownictwie jest oceniana korzystnie, nieco lepiej niż w sierpniu i bardziej optymistycznie niż w analogicznym miesiącu ostatnich sześciu lat. Na sytuację tę wpływają lepsze niż w ubiegłym miesiącu pozytywne oceny bieżącego portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej i sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Odpowiednie prognozy są również optymistyczne.

Pozytywne oceny koniunktury powodują, że wzrosła liczba jednostek, które nie odczuły we wrześniu żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej (2,5 proc. wobec 2,3 proc. w sierpniu br. i 1,8 proc. we wrześniu ub. roku).
Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa związane są nadal z konkurencją ze strony innych firm. Barierę tę zgłasza 77 proc. przedsiębiorstw (73 proc przed miesiącem i we wrześniu ub. roku).
Kolejną barierą są koszty zatrudnienia (48 proc. badanych przedsiębiorstw wobec 45 proc. w sierpniu br. i 39 proc. we wrześniu ub. roku).
W porównaniu z wrześniem ubiegłego roku zmniejszyło się natomiast znaczenie barier związanych z niedostatecznym popytem, kosztami finansowej obsługi działalności i trudnościami z uzyskaniem kredytów, natomiast wzrosło znaczenie barier związanych z kosztami zatrudnienia i niedoborem wykwalifikowanych pracowników.

Ogólna sytuacja gospodarcza we wszystkich klasach wielkości przedsiębiorstw budowlano-montażowych jest oceniana pozytywnie. Najlepiej oceniają ją przedsiębiorstwa średnie (zatrudnienie wynosi od 50 do 249 osób).
W omawianym okresie przedsiębiorstwa wszystkich klas wielkości odnotowały wzrost portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe. Najbardziej optymistyczne oceny są formułowane przez przedsiębiorstwa średnie i duże (o liczbie pracujących 50 i więcej osób).
Bieżąca produkcja budowlano-montażowa jest nadal rozszerzana. Jednostki wszystkich klas wielkości odnotowują wzrost produkcji, największy firmy duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób). Najwolniej rośnie produkcja w firmach małych (od 10 do 49 osób).
Nieznacznie zmniejszyły się opóźnienia w ściąganiu płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Najmniej trudności ze ściąganiem należności odczuwają firmy duże.
Oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych we wrześniu są pozytywne i lepsze niż w sierpniu. Najbardziej optymistyczne oceny formułują firmy średnie.
Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe przewidują dalszą poprawę swojej sytuacji gospodarczej. Najbardziej korzystne prognozy formułują jednostki średnie. W ciągu najbliższych trzech miesięcy przewidywany jest dalszy wzrost portfela zamówień; przewidywania te są jednak ostrożniejsze niż przed miesiącem.
Najbardziej znaczącego wzrostu oczekują jednostki duże, najmniejszego - małe.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej