Koniunktura w budownictwie - wrzesień 2003

2003-10-30 13:52

We wrześniu obserwuje się dalsze pogorszenie ogólnego wskaźnika koniunktury w budownictwie. Kształtuje się on wprawdzie nadal na poziomie dodatnim, ale niższym niż w analogicznym miesiącu poprzednich lat. Ostrożniejsze oceny koniunktury są wynikiem gorszych niż w sierpniu ocen bieżącego i przyszłego portfela zamówień oraz działalności budowlano-montażowej, a w konsekwencji i sytuacji finansowej przedsiębiorstw.

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie kształtuje się wprawdzie we wrześniu na poziomie dodatnim (plus 2), ale niższym niż w sierpniu, niższym też niż w analogicznym miesiącu poprzednich lat. Wśród badanych przedsiębiorstw 23% sygnalizuje poprawę koniunktury, a 21% - jej pogorszenie (w sierpniu odpowiednio 28% i 15%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Przedsiębiorstwa publiczne oceniają koniunkturę lepiej niż firmy prywatne
Po raz pierwszy od kwietnia br. przedsiębiorcy sygnalizują spadek portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe. Firmy sektora publicznego oceniają bieżący portfel zamówień pozytywnie. Ogólna prognoza portfela zamówień na najbliższe trzy miesiące jest dużo mniej optymistyczna od przewidywań formułowanych w ubiegłym miesiącu. Prognozy przedsiębiorstw publicznych są negatywne, gorsze od przewidywań firm prywatnych.
Zarówno oceny bieżącej produkcji budowlano-montażowej jak i jej prognozy na najbliższe trzy miesiące są negatywne i gorsze od odpowiednich ocen sprzed miesiąca. Ograniczeń bieżącej produkcji nie odczuwają jedynie przedsiębiorstwa publiczne. Przyszłą produkcję oceniają negatywnie jednostki obu sektorów własności.
 
Bieżąca ogólna sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych jest oceniana nadal negatywnie, bardziej pesymistycznie niż w sierpniu. Jedynie przedsiębiorstwa publiczne odnotowują niewielką poprawę swojej sytuacji finansowej. W ciągu najbliższych trzech miesięcy należy spodziewać się pogorszenia sytuacji finansowej jednostek budowlanych należących do obu sektorów.
 
W najbliższych trzech miesiącach przedsiębiorcy przewidują utrzymanie tempa spadku cen realizacji robót budowlano-montażowych na dotychczasowym poziomie. Firmy publiczne spodziewają się nawet przyspieszenia tempa spadku cen.
 
Nadal utrzymuje się spadkowa tendencja zatrudnienia w budownictwie, przy czym skala przewidywanych na najbliższe miesiące redukcji pracowników może być bardziej znacząca aniżeli prognozowano w ubiegłym miesiącu, zarówno w przedsiębiorstwach publicznych jak i prywatnych.
 
We wrześniu 2,4% jednostek nie odczuwa jakichkolwiek barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej (w sierpniu br. 2,5%, we wrześniu ub. roku - 1,8%). Nadal największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa związane są z konkurencją ze strony innych firm (wymienianą przez 77% jednostek, wobec 78% w sierpniu br. i 79% we wrześniu ub. roku) oraz z niedostatecznym popytem (71% przedsiębiorstw zgłaszających bariery, wobec 73% w sierpniu br. i 76% we wrześniu ub. roku). W skali roku wzrosło znaczenie bariery związanej z dostępem do kredytów bankowych (we wrześniu br. sygnalizuje ją 34% przedsiębiorstw zgłaszających bariery wobec 26% przed rokiem).
 
W stosunku do popytu oczekiwanego w okresie najbliższych dwunastu miesięcy około 27% przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt wysokie, 65% jako wystarczające, a 8% jako zbyt niskie. Opinie te są zbliżone do ocen wyrażanych przed miesiącem. Przed rokiem odpowiednie wskaźniki kształtowały się następująco: 28%, 64%, 6%.

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej