Koniunktura w budownictwie w lipcu 2004

2007-05-29 19:06

W lipcu ogólna koniunktura w budownictwie oceniana jest pozytywnie, lepiej niż w czerwcu, choć gorzej niż przed rokiem. Pozytywna ocena koniunktury jest konsekwencją poprawy ocen bieżącego portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej oraz utrzymania się optymistycznych prognoz.

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie jest oceniany w lipcu pozytywnie i lepiej niż w poprzednim miesiącu. Wśród badanych przedsiębiorstw 28 proc. zasygnalizowało poprawę koniunktury, a 16 proc. - jej pogorszenie (w czerwcu odpowiednio 26 i 19 proc.).
Sytuacja pozostałych przedsiębiorstw nie uległa zmianie.
Pozytywna i lepsza niż przed miesiącem jest także ocena portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe. Firmy sektora publicznego oceniają bieżący portfel zamówień znacznie lepiej niż przedsiębiorstwa prywatne. Prognozy portfela zamówień na najbliższe trzy miesiące są optymistyczne (lepsze dla przedsiębiorstw publicznych niż prywatnych).
Oceny bieżącej i przewidywanej produkcji budowlano-montażowej są pozytywne, przy czym przedsiębiorstwa publiczne oceniają ją dużo lepiej niż firmy prywatne. Poprawia się wciąż trudna bieżąca sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych, choć tylko firmy publiczne oceniają swoją bieżącą sytuację finansową pozytywnie.
Przedsiębiorcy przewidują niewielki wzrost zatrudnienia w budownictwie. Dotyczy to jedynie firm sektora prywatnego; jednostki sektora publicznego przewidują nieznaczne redukcje zatrudnionych.
Podobnie jak w miesiącu poprzednim oraz w analogicznym miesiącu ubiegłego roku, w lipcu 1,6 proc. jednostek nie odczuwa jakichkolwiek barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej. Nadal największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa wiążą się z konkurencją ze strony innych firm (74 proc. przedsiębiorstw) oraz z niedostatecznym popytem (60 proc.).
W skali roku najbardziej wzrosło znaczenie bariery związanej z kosztami materiałów i surowców (34 proc. w lipcu, 33 proc. w czerwcu br., 14 proc. w lipcu ub. roku).
W tym miesiącu ok. 22 proc. przedsiębiorstw ocenia swoje możliwości produkcyjne (w stosunku do portfela zamówień oczekiwanego w okresie najbliższych dwunastu miesięcy) jako zbyt duże, 69 proc. jako wystarczające, a 9 proc. jako zbyt małe.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej