Koniunktura w budownictwie - styczeń 2003

2004-01-10 15:18

W styczniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie jest oceniany na poziomie ujemnym, niższym niż w grudniu, ale nieco wyższym niż w styczniu 2002 roku.

Pogarszają się znacznie oceny bieżącej działalności budowlano-montażowej przedsiębiorstw. Ogólny klimat koniunktury w firmach publicznych jest nieco gorszy niż w przedsiębiorstwach prywatnych.

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie kształtuje się w styczniu na poziomie ujemnym (minus 32), niższym niż w grudniu, ale wyższym niż w styczniu 2002 r. Wśród badanych przedsiębiorstw 14% sygnalizuje poprawę koniunktury, a 46% - jej pogorszenie (w grudniu odpowiednio 12% i 35%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Przedsiębiorstwa publiczne oceniają koniunkturę gorzej niż firmy prywatne.

Przedsiębiorstwa sygnalizują dużo większy niż przed miesiącem spadek portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe, bardziej znaczący w firmach publicznych niż prywatnych. Ogólna prognoza portfela zamówień na najbliższe trzy miesiące jest pesymistyczna, choć dużo lepsza od przewidywań formułowanych w ubiegłym miesiącu. Firmy prywatne są mniej pesymistyczne w swych prognozach niż przedsiębiorstwa publiczne.

Oceny bieżącej produkcji budowlano-montażowej są negatywne, dużo gorsze niż przed miesiącem. Formułowane przez przedsiębiorstwa prognozy wskazują na dalsze, choć mniej znaczące niż przewidywano w grudniu, ograniczanie produkcji w najbliższych miesiącach. Zarówno w odniesieniu do bieżącej jak i przewidywanej produkcji, odczucia producentów sektora publicznego są gorsze niż producentów prywatnych.

Bieżąca ogólna sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych jest oceniana nadal negatywnie, nieco gorzej niż w grudniu. W ciągu najbliższych trzech miesięcy należy spodziewać się dalszego, choć mniej znaczącego niż prognozowano w ubiegłym miesiącu, pogarszania się sytuacji finansowej jednostek budowlanych. Przedsiębiorstwa prywatne oceniają swą bieżącą i przyszłą sytuację finansową lepiej niż firmy publiczne.

W najbliższych trzech miesiącach przedsiębiorcy firm publicznych i prywatnych przewidują dalszy spadek cen realizacji robót budowlano-montażowych: w firmach prywatnych mniej znaczący niż przewidywano w ubiegłym miesiącu, natomiast w przedsiębiorstwach publicznych - szybszy w porównaniu z prognozami z grudnia.
Nadal utrzymuje się spadkowa tendencja zatrudnienia w budownictwie, przy czym skala przewidywanych redukcji pracowników może być mniej znacząca od prognoz z ubiegłego miesiąca, zwłaszcza w jednostkach sektora prywatnego.
W styczniu jeszcze bardziej obniżył się obserwowany od kilku miesięcy bardzo niski odsetek jednostek nie odczuwających żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej (0,2% w stosunku do 0,7% w grudniu). Nadal największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa związane są z niedostatecznym popytem (sygnalizuje je 77% przedsiębiorstw zgłaszających bariery wobec 74% w grudniu) oraz z konkurencją ze strony innych firm (wymienianą przez 71% jednostek wobec 72% w grudniu). W porównaniu z ocenami sprzed miesiąca nieco spadło znaczenie bariery związanej z kosztami obsługi finansowej, wzrosło - bariery warunków atmosferycznych.
W stosunku do popytu oczekiwanego w okresie najbliższych dwunastu miesięcy około 31% przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt wysokie, 61% jako wystarczające, a 8% jako zbyt niskie. Opinie te są zbliżone do ocen wyrażanych przed miesiącem.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej