Koniunktura w budownictwie - sierpień 2003

2003-09-30 14:54

W sierpniu obserwuje się zahamowanie notowanej w poprzednich miesiącach poprawy ogólnego wskaźnika koniunktury w budownictwie. Mimo to kształtuje się on nadal na poziomie dodatnim, wyższym niż w analogicznym miesiącu dwóch poprzednich lat.

Ostrożniejsze oceny koniunktury są wynikiem gorszych niż w lipcu ocen bieżącego i przyszłego portfela zamówień oraz działalności budowlano-montażowej. Ogólny klimat koniunktury w firmach publicznych jest lepszy niż w przedsiębiorstwach prywatnych.
Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie kształtuje się w sierpniu na poziomie dodatnim, niższym niż w lipcu (plus 13), ale wyższym niż w analogicznym miesiącu dwóch poprzednich lat. Wśród badanych przedsiębiorstw 28% sygnalizuje poprawę koniunktury, a 15% - jej pogorszenie (w lipcu odpowiednio 31% i 16%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Przedsiębiorstwa publiczne oceniają koniunkturę lepiej niż firmy prywatne. Sygnalizowany wzrost portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe jest wolniejszy niż w ubiegłym miesiącu. Firmy sektora publicznego oceniają bieżący portfel zamówień lepiej niż przedsiębiorstwa prywatne. Ogólna prognoza portfela zamówień na najbliższe trzy miesiące jest mniej optymistyczna od przewidywań formułowanych w ubiegłym miesiącu. Bardziej ostrożne w swych przewidywaniach są przedsiębiorstwa prywatne.

Zarówno oceny bieżącej produkcji budowlano-montażowej jak i jej prognozy na najbliższe trzy miesiące są zbliżone do odpowiednich ocen sprzed miesiąca, zwłaszcza w firmach prywatnych. Odpowiednie oceny formułowane przez przedsiębiorstwa publiczne są mniej pozytywne niż w ubiegłym miesiącu. Bieżąca ogólna sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych jest oceniana nadal negatywnie, choć mniej pesymistycznie niż w lipcu. Mimo odnotowanej poprawy w stosunku do ubiegłego miesiąca, sytuacja finansowa przedsiębiorstw prywatnych jest nadal zdecydowanie gorsza niż firm publicznych. W ciągu najbliższych trzech miesięcy należy spodziewać się nieznacznego pogorszenia sytuacji finansowej jednostek budowlanych sektora prywatnego, poprawy - sytuacji finansowej przedsiębiorstw publicznych.

W najbliższych trzech miesiącach przedsiębiorcy przewidują dalszy spadek cen realizacji robót budowlano-montażowych, przy czym tempo tego spadku będzie wolniejsze niż przed miesiącem, zarówno w firmach publicznych jak i prywatnych. Nadal utrzymuje się spadkowa tendencja zatrudnienia w budownictwie, przy czym skala przewidywanych na najbliższe miesiące redukcji pracowników może być mniej znacząca w stosunku do prognoz z ubiegłego miesiąca, zarówno w przedsiębiorstwach publicznych jak i prywatnych.

W sierpniu 2,1% jednostek nie odczuwa jakichkolwiek barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej (w lipcu br. 1,6%, w sierpniu ub. roku - 1,2%). Nadal największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa związane są z konkurencją ze strony innych firm (wymienianą przez 79% jednostek, wobec 78% w lipcu br. i 76% w sierpniu ub. roku) oraz z niedostatecznym popytem (73% przedsiębiorstw zgłaszających bariery, wobec 75% w lipcu br. i 77% w sierpniu ub. roku). W skali roku wzrosło znaczenie bariery związanej z dostępem do kredytów bankowych (w sierpniu br. sygnalizuje ją 38% przedsiębiorstw zgłaszających bariery wobec 26% przed rokiem). W stosunku do popytu oczekiwanego w okresie najbliższych dwunastu miesięcy około 29% przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt wysokie, 65% jako wystarczające, a 6% jako zbyt niskie. Opinie te są zbliżone do ocen wyrażanych przed miesiącem. Przed rokiem odpowiednie wskaźniki kształtowały się następująco: 25%, 67%, 8%.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej