Koniunktura w budownictwie - maj 2003

2003-06-01 15:05

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie kształtuje się w maju na poziomie dodatnim, wyższym niż w kwietniu (plus 23), wyższym też niż w analogicznym miesiącu dwóch poprzednich lat.

Wśród badanych przedsiębiorstw 38% sygnalizuje poprawę koniunktury, a 15% - jej pogorszenie (w kwietniu odpowiednio 34% i 19%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Przedsiębiorstwa publiczne oceniają koniunkturę lepiej niż firmy prywatne.

Przedsiębiorstwa sygnalizują wzrost portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe. Poprawa ta dotyczy firm prywatnych. Oceny bieżącej działalności przedsiębiorstw publicznych są negatywne, gorsze niż w ubiegłym miesiącu. Ogólna prognoza portfela zamówień na najbliższe trzy miesiące jest optymistyczna, lepsza od przewidywań formułowanych w ubiegłym miesiącu. Przedsiębiorstwa publiczne są bardziej optymistyczne w swych prognozach niż firmy prywatne.

Oceny bieżącej produkcji budowlano-montażowej są negatywne, choć dużo lepsze niż przed miesiącem. Takie oceny formułują jednostki sektora prywatnego. Firmy publiczne zgłaszają natomiast niewielki wzrost produkcji. Formułowane przez przedsiębiorstwa prognozy wskazują na możliwość wzrostu produkcji w najbliższych miesiącach, na większą skalę w przedsiebiorstwach publicznych niż prywatnych.

Bieżąca ogólna sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych jest oceniana nadal negatywnie, choć mniej pesymistycznie niż w kwietniu. W ciągu najbliższych trzech miesięcy należy spodziewać się dalszego pogarszania sytuacji finansowej jednostek budowlanych, choć mniej znaczącego niż prognozowano w ubiegłym miesiącu.

W najbliższych trzech miesiącach przedsiębiorcy przewidują dalszy spadek cen realizacji robót budowlano-montażowych, chociaż tempo tego spadku będzie nieco wolniejsze od prognoz sprzed miesiąca. Dotyczy to jednostek należących do sektora prywatnego. Przedsiębiorstwa publiczne prognozują jeszcze szybszy spadek cen niż przewidywano miesiąc wcześniej.

Nadal utrzymuje się spadkowa tendencja zatrudnienia w budownictwie, chociaż skala przewidywanych na najbliższe miesiące redukcji pracowników może być mniej znacząca od prognoz z ubiegłego miesiąca. Jedynie przedsiębiorstwa publiczne przewidują zwiększenie skali zwolnień pracowników.

W maju nieznacznie wzrósł do 1,2% obserwowany od kilku miesięcy bardzo niski odsetek jednostek nie odczuwających jakichkolwiek barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej (w kwietniu br. wynosił on 0,8%, przed rokiem w maju 1,0%). Nadal największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa związane są z niedostatecznym popytem (sygnalizuje je - podobnie jak w kwietniu br. i w maju ubiegłego roku - 81% przedsiębiorstw zgłaszających bariery) oraz z konkurencją ze strony innych firm (wymienianą - podobnie jak przed rokiem - przez 75% jednostek). W porównaniu z ocenami sprzed miesiąca znaczenie większości barier nie uległo istotnym zmianom.

W stosunku do popytu oczekiwanego w okresie najbliższych dwunastu miesięcy około 31% przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt wysokie, 63% jako wystarczające, a 6% jako zbyt niskie. Opinie te są zbliżone do ocen wyrażanych przed miesiącem. Przed rokiem odpowiednie wskaźniki kształtowały się następująco: 26%, 68%, 6%.

Komunikat w sprawie wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej

Na podstawie § 11 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków (Dz.U. Nr 62, poz. 719 oraz z 2001 r. Nr 116, poz. 1234 i Nr 154, poz. 1806) ogłasza się, iż ceny produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2003 r. w stosunku do IV kwartału 2002 r. obniżyły się o 0,7%.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej