Koniunktura w budownictwie - luty 2003

2003-03-30 15:13

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie, kształtuje się wprawdzie w lutym 2003 roku na poziomie wyższym niż w styczniu (minus 17), ale jest to poziom niższy niż w analogicznym miesiącu lat 1994 - 2001.

Wśród badanych przedsiębiorstw 19% sygnalizuje poprawę koniunktury, a 36% - jej pogorszenie (w styczniu odpowiednio 14% i 48%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie uległa zmianie. Przedsiębiorstwa prywatne oceniają koniunkturę nieco lepiej niż firmy publiczne.

Przedsiębiorstwa odczuwają nadal spadek portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe, ale jest on mniej znaczący niż przed miesiącem, zwłaszcza w firmach prywatnych. Ogólna prognoza portfela zamówień na najbliższe trzy miesiące jest optymistyczna, dużo lepsza od przewidywań formułowanych w ubiegłym miesiącu. Przedsiębiorstwa publiczne są bardziej optymistyczne w swych prognozach niż firmy prywatne.
 
Oceny bieżącej produkcji budowlano-montażowej są negatywne, choć nieco lepsze niż przed miesiącem. Formułowane przez przedsiębiorstwa prognozy wskazują na możliwość nieznacznego wzrostu produkcji w najbliższych miesiącach. Zarówno w odniesieniu do bieżącej jak i przewidywanej produkcji, odczucia producentów publicznych i prywatnych są zbliżone.

Bieżąca ogólna sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych jest oceniana nadal negatywnie, nieco gorzej niż w styczniu. W ciągu najbliższych trzech miesięcy należy spodziewać się dalszego pogarszania sytuacji finansowej jednostek budowlanych choć mniej znaczącego niż prognozowano w ubiegłym miesiącu. Przedsiębiorstwa publiczne oceniają swą bieżącą i przyszłą sytuację finansową nieco gorzej niż firmy prywatne.

W najbliższych trzech miesiącach przedsiębiorcy firm publicznych i prywatnych przewidują dalszy spadek cen realizacji robót budowlano-montażowych, choć mniej znaczący niż przewidywano w ubiegłym miesiącu, zwłaszcza w przedsiębiorstwach publicznych.
Nadal utrzymuje się spadkowa tendencja zatrudnienia w budownictwie, przy czym skala przewidywanych na najbliższe miesiące redukcji pracowników może być mniej znacząca od prognoz z ubiegłego miesiąca, zwłaszcza w jednostkach sektora prywatnego.
W lutym nieznacznie wzrósł obserwowany od kilku miesięcy bardzo niski odsetek jednostek nie odczuwających jakichkolwiek barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej (0,6% w stosunku do 0,2% w styczniu). Nadal największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa związane są z niedostatecznym popytem (sygnalizuje je 79% przedsiębiorstw zgłaszających bariery wobec 76% w styczniu) oraz z konkurencją ze strony innych firm (wymienianą przez 70% jednostek wobec 71% w styczniu). W porównaniu z ocenami sprzed miesiąca znaczenie poszczególnych barier nie uległo istotnym zmianom.

W stosunku do popytu oczekiwanego w okresie najbliższych dwunastu miesięcy około 31% przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt wysokie, 62% jako wystarczające, a 7% jako zbyt niskie. Opinie te są zbliżone do ocen wyrażanych przed miesiącem.


 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej