Koniunktura w budownictwie - listopad 2002

2002-12-30 15:31

W listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie jest oceniany na poziomie ujemnym, niższym niż w październiku, ale nieznacznie wyższym niż w listopadzie 2001 r. Oceny obecnej i prognozy przyszłej sytuacji przedsiębiorstw pogarszają się. Ogólny klimat koniunktury w firmach publicznych i prywatnych jest oceniany na zbliżonym, negatywnym poziomie.

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie kształtuje się w listopadzie na poziomie ujemnym (minus 14), niższym niż w październiku, ale nieznacznie wyższym niż w listopadzie 2001 r. Wśród badanych przedsiębiorstw 15% sygnalizuje poprawę koniunktury, a 29% - jej pogorszenie (w październiku odpowiednio - 18% i 24%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. W firmach publicznych i prywatnych koniunkturę ocenia się na zbliżonym poziomie.

Przedsiębiorstwa sygnalizują spadek portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe, bardziej znaczący w firmach prywatnych niż publicznych. Ogólna prognoza portfela zamówień na najbliższe trzy miesiące jest pesymistyczna, w przedsiębiorstwach publicznych gorsza niż w firmach prywatnych.

Oceny bieżącej produkcji budowlano-montażowej są negatywne, nieco gorsze od ocen sprzed miesiąca (odpowiedni wskaźnik kształtuje się na poziomie minus 17). Formułowane przez przedsiębiorstwa prognozy wskazują na dalsze ograniczanie produkcji w najbliższych miesiącach. Firmy prywatne oceniają swą produkcję bieżącą i przyszłą dużo bardziej negatywnie niż firmy publiczne.

Bieżąca ogólna sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych jest oceniana negatywnie, choć nieco lepiej niż w ubiegłym miesiącu. W ciągu najbliższych trzech miesięcy należy spodziewać się dalszego pogarszania sytuacji finansowej przedsiębiorstw budowlanych. Przedsiębiorstwa prywatne oceniają swą bieżącą i przyszłą sytuację finansową dużo gorzej niż firmy publiczne.

W najbliższych trzech miesiącach przedsiębiorcy firm publicznych i prywatnych przewidują dalszy spadek cen realizacji robót budowlano-montażowych, w stopniu zbliżonym do prognoz sprzed miesiąca.

Nadal utrzymuje się spadkowa tendencja zatrudnienia w budownictwie, przy czym skala przewidywanych redukcji pracowników może być bardziej znacząca od prognoz z ubiegłego miesiąca, zbliżona w jednostkach sektora publicznego i prywatnego.

W listopadzie utrzymuje się obserwowany od kilku miesięcy bardzo niski odsetek jednostek nie odczuwających żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej (0,9%). Nadal największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa związane są z niedostatecznym popytem (w listopadzie sygnalizuje je podobnie jak w październiku 75% przedsiębiorstw zgłaszających bariery) oraz z konkurencją ze strony innych firm (wymienianą przez 72% jednostek wobec 76% w październiku). W porównaniu z ocenami sprzed miesiąca nie odnotowuje się znaczących zmian w odczuwaniu innych barier poza barierą warunków atmosferycznych, której znaczenie w listopadzie rośnie.

W stosunku do popytu oczekiwanego w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy około 30% przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt wysokie, 64% jako wystarczające, a 6% jako zbyt niskie. Opinie te są zbliżone do ocen wyrażanych przed miesiącem.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej