Koniunktura w budownictwie - lipiec 2003

2003-08-30 14:56

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie kształtuje się w lipcu na poziomie dodatnim, niższym niż w czerwcu (plus 15), ale wyższym niż w analogicznym miesiącu dwóch poprzednich lat. Wśród badanych przedsiębiorstw 32% sygnalizuje poprawę koniunktury, a 17% - jej pogorszenie (w czerwcu odpowiednio 37% i 14%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Przedsiębiorstwa sygnalizują wzrost portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe zbliżony do ocen sprzed miesiąca. Jedynie firmy sektora publicznego oceniają bieżący portfel zamówień dużo lepiej niż w czerwcu. Ogólna prognoza portfela zamówień na najbliższe trzy miesiące jest mniej optymistyczna od przewidywań formułowanych w ubiegłym miesiącu. Bardziej ostrożne w swych przewidywaniach są przedsiębiorstwa prywatne.

Oceny bieżącej produkcji budowlano-montażowej są zbliżone do ocen sprzed miesiąca, zwłaszcza w firmach prywatnych. Oceny przedsiębiorstw publicznych są bardziej pozytywne niż w ubiegłym miesiącu. Prognozy produkcji na najbliższe trzy miesiące są ostrożniejsze niż przewidywano w ubiegłym miesiącu, zwłaszcza w firmach prywatnych. Bieżąca ogólna sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych jest oceniana nadal negatywnie, choć mniej pesymistycznie niż w czerwcu. Poprawę tę odczuły zwłaszcza firmy publiczne. W ciągu najbliższych trzech miesięcy należy spodziewać się nieznacznego pogorszenia sytuacji finansowej jednostek budowlanych sektora prywatnego, poprawy - sytuacji finansowej przedsiębiorstw publicznych.

W najbliższych trzech miesiącach przedsiębiorcy przewidują dalszy spadek cen realizacji robót budowlano-montażowych, przy czym tempo tego spadku będzie zbliżone do tempa prognozowanego przed miesiącem. Tylko jednostki sektora publicznego prognozują wolniejszy spadek cen niż przewidywano w czerwcu. Nadal utrzymuje się spadkowa tendencja zatrudnienia w budownictwie, przy czym skala przewidywanych na najbliższe miesiące redukcji pracowników może być bardziej znacząca w stosunku do prognoz z ubiegłego miesiąca. Jedynie przedsiębiorstwa publiczne przewidują nieznaczne zmniejszenie skali zwolnień pracowników, chociaż będzie to nadal skala znacząca.

W lipcu 1,6% jednostek nie odczuwa jakichkolwiek barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej (w czerwcu br. 1,7% przedsiębiorstw, w lipcu ub.r. - 1,3%). Nadal największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa związane są z niedostatecznym popytem (sygnalizuje je 75% przedsiębiorstw zgłaszających bariery, wobec 76% w czerwcu br. i 78% w lipcu ub.r.) oraz z konkurencją ze strony innych firm (wymienianą przez 78% jednostek, wobec 75% w czerwcu br. i lipcu ub.r.). W porównaniu z ocenami sprzed miesiąca znaczenie większości barier nie uległo istotnym zmianom, natomiast w porównaniu z odczuciami sprzed roku wzrosło jedynie znaczenie bariery związanej z dostępem do kredytów bankowych (w lipcu 2003 sygnalizuje ją 34% przedsiębiorstw zgłaszających bariery, w lipcu 2002 - 27% jednostek).

W stosunku do popytu oczekiwanego w okresie najbliższych dwunastu miesięcy około 28% przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt wysokie, 66% jako wystarczające, a 6% jako zbyt niskie. Opinie te są zbliżone do ocen wyrażanych przed miesiącem. Przed rokiem odpowiednie wskaźniki kształtowały się następująco: 30%, 65%, 5%.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej