Koniunktura w budownictwie - grudzień 2002

2007-05-25 15:30

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie kształtuje się w grudniu na poziomie ujemnym (minus 22), niższym niż w listopadzie, ale wyższym niż w grudniu 2001 roku.

Wśród badanych przedsiębiorstw 13% sygnalizuje poprawę koniunktury, a 35% - jej pogorszenie (w listopadzie odpowiednio - 14% i 29%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Firmy publiczne i prywatne oceniają koniunkturę negatywnie.

Przedsiębiorstwa sygnalizują większy niż przed miesiącem spadek portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe, bardziej znaczący w firmach publicznych niż prywatnych. Ogólna prognoza portfela zamówień na najbliższe trzy miesiące jest pesymistyczna, zbliżona w przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych.

Oceny bieżącej produkcji budowlano-montażowej są negatywne, dużo gorsze niż przed miesiącem. Formułowane przez przedsiębiorstwa prognozy wskazują na dalsze istotne ograniczanie produkcji w najbliższych miesiącach. Firmy prywatne oceniają swą produkcję bieżącą bardziej negatywnie niż firmy publiczne, natomiast w prognozach produkcji budowlano-montażowej firmy publiczne są nieco większymi pesymistami niż przedsiębiorstwa prywatne.

Bieżąca ogólna sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych jest oceniana nadal negatywnie, gorzej niż w listopadzie. W ciągu najbliższych trzech miesięcy należy spodziewać się dalszego wyraźnego pogarszania się sytuacji finansowej jednostek budowlanych. Przedsiębiorstwa prywatne oceniają swą bieżącą sytuację finansową gorzej niż firmy publiczne, natomiast prognozy obu sektorów w tym zakresie są zbliżone.

W najbliższych trzech miesiącach przedsiębiorcy firm publicznych i prywatnych przewidują dalszy spadek cen realizacji robót budowlano-montażowych, w stopniu większym niż przewidywały prognozy sprzed miesiąca.

Nadal utrzymuje się spadkowa tendencja zatrudnienia w budownictwie, przy czym skala przewidywanych redukcji pracowników może być bardziej znacząca od prognoz z ubiegłego miesiąca, zbliżona w jednostkach sektora publicznego i prywatnego.

W grudniu utrzymuje się obserwowany od kilku miesięcy bardzo niski odsetek jednostek nie odczuwających żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej (0,7%). Nadal największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa związane są z niedostatecznym popytem (sygnalizuje je - podobnie jak w listopadzie - 75% przedsiębiorstw zgłaszających bariery) oraz z konkurencją ze strony innych firm (wymienianą przez 71% jednostek wobec 72% w listopadzie). W porównaniu z ocenami sprzed miesiąca nie odnotowuje się znaczących zmian w odczuwaniu innych barier poza barierą warunków atmosferycznych, której znaczenie w grudniu rośnie.

W stosunku do popytu oczekiwanego w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy około 31% przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt wysokie, 62% jako wystarczające, a 7% jako zbyt niskie. Opinie te są zbliżone do ocen wyrażanych przed miesiącem.

 

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej