Koniunktura w budownictwie - czerwiec 2003

2007-05-25 15:32

W czerwcu odnotowano nieznaczną poprawę ogólnego wskaźnika koniunktury w budownictwie. Kształtuje się on na poziomie dodatnim, wyższym niż w analogicznym miesiącu dwóch poprzednich lat. Ogólny klimat koniunktury w firmach publicznych jest lepszy niż w przedsiębiorstwach prywatnych.

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie kształtuje się w czerwcu na poziomie dodatnim, nieco wyższym niż w maju (plus 23), wyższym też niż w analogicznym miesiącu dwóch poprzednich lat. Wśród badanych przedsiębiorstw 38% sygnalizuje poprawę koniunktury, a 15% - jej pogorszenie (w maju odpowiednio 37% i 16%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Przedsiębiorstwa publiczne oceniają koniunkturę lepiej niż firmy prywatne.

Przedsiębiorstwa sygnalizują wzrost portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe. Poprawa ta dotyczy w szczególności firm sektora publicznego. Ogólna prognoza portfela zamówień na najbliższe trzy miesiące jest nieco mniej optymistyczna od przewidywań formułowanych w ubiegłym miesiącu. Bardziej ostrożne w swych przewidywaniach są przedsiębiorstwa prywatne. Oceny bieżącej i przyszłej produkcji budowlano-montażowej są lepsze niż przed miesiącem, zwłaszcza w firmach publicznych.

Bieżąca ogólna sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych jest oceniana nadal negatywnie, choć mniej pesymistycznie niż w maju. W ciągu najbliższych trzech miesięcy należy spodziewać się nieznacznej poprawy sytuacji finansowej jednostek budowlanych sektora prywatnego, nieznacznego pogorszenia - przedsiębiorstw publicznych.

W najbliższych trzech miesiącach przedsiębiorcy przewidują dalszy spadek cen realizacji robót budowlano-montażowych, chociaż tempo tego spadku będzie nieco wolniejsze od prognoz sprzed miesiąca. Dotyczy to jednostek należących do obu sektorów własności.

Nadal utrzymuje się spadkowa tendencja zatrudnienia w budownictwie, chociaż skala przewidywanych na najbliższe miesiące redukcji pracowników może być mniej znacząca od prognoz z ubiegłego miesiąca. Jedynie przedsiębiorstwa publiczne przewidują zwiększenie skali zwolnień pracowników.

W czerwcu nieznacznie wzrósł do 1,8% obserwowany od kilku miesięcy bardzo niski odsetek jednostek nie odczuwających jakichkolwiek barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej (w maju br. wynosił on, podobnie jak w czerwcu przed rokiem, 1,2%). Nadal największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa związane są z niedostatecznym popytem (sygnalizuje je 77% przedsiębiorstw zgłaszających bariery, wobec 79% w maju br. i 81% w czerwcu ub.r.) oraz z konkurencją ze strony innych firm (wymienianą przez 76% jednostek, wobec 75% w maju br. i 77% w czerwcu ub.r.). W porównaniu z ocenami sprzed miesiąca znaczenie większości barier nie uległo istotnym zmianom, natomiast w porównaniu z odczuciami sprzed roku wzrosło jedynie znaczenie bariery zwiazanej z dostępem do kredytów bankowych (w czerwcu 2003 sygnalizuje ją 32% przedsiębiorstw zgłaszających bariery, w czerwcu 2002 - 23% jednostek).

W stosunku do popytu oczekiwanego w okresie najbliższych dwunastu miesięcy około 29% przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt wysokie, 65% jako wystarczające, a 6% jako zbyt niskie. Opinie te są zbliżone do ocen wyrażanych przed miesiącem. Przed rokiem odpowiednie wskaźniki kształtowały się następująco: 31%, 63%, 6%.

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej