Koniunktura dobra a w materiałach dla budownictwa zastój...

2008-08-20 12:59

Pierwsze półrocze 2008 r. podsumowuje się dobrą koniunkturą i ponownym wzrost budownictwa (o 18,2%). Szczególnie istotny i korzystny jest - po słabym drugim półroczu 2007 - wzrost budownictwa drogowego i infrastrukturalnego. Oczekiwano, że wywoła to presję na materiały budowlane. Jednakże produkcja materiałów budowlanych wzrasta wolniej niż budownictwo. W pierwszym kwartale 2008 produkcja sprzedana materiałów budowlanych wzrosła o 10,2%, w drugim była niższa niż rok temu, a w skali całego półrocza wskaźnik wzrostu produkcji sprzedanej materiałów dla budownictwa wynosił 3,6%.

Dlaczego tak się dzieje? Jest prawdopodobne, że firmy budowlane, obserwując malejące ceny materiałów - odkładają zakupy na później. Nie bez znaczenia są również możliwości importu wielu wyrobów, szczególnie do prac wykończeniowych. Poza tym firmy mogą jeszcze mieć zapasy materiałów z końca roku ubiegłego - analiza struktury środków obrotowych w sektorze budownictwa wskazuje na wzrost wartości zapasów o ponad 15%.

Produkcja materiałów budowlanych uzależniona jest od tempa wzrostu, wolumenu i struktury rodzajowe budownictwa. Od 2005 roku budownictwo jest dziedziną o wysokich wskaźnikach wzrostu, co wywołuje popyt na materiały budowlane. Przy wzroście budownictwa o 17,5% w 2006 r., wartość produkcji sprzedanej mineralnych materiałów budowlanych zwiększyła się o 19,4%, również wysoki wzrost notowały inne dziedziny pracujące na rzecz budownictwa, np. przemysł drzewny, konstrukcje stalowe czy tworzywa sztuczne.

W 2007 r. produkcja budowlana wzrosła o 15,7, a materiały budowlane mineralne o 12,4%. Wysoki wzrost produkcji materiałów dla budownictwa miał miejsce w pierwszym półroczu, a w drugim produkcja była już stabilna lub w niektórych branżach nawet zmniejszała się. Wzrost budownictwa w pierwszym półroczu 2007 r. wywołał duże potrzeby na materiały. Zakłady zwiększały produkcję, lawinowo podwyższały ceny. Pomimo ponad 30% wzrostu budownictwa nie doceniono, że może pojawić się "bariera materiałowa". Brak materiałów był zaskoczeniem dla wielu firm, bowiem ugruntowane było przekonanie, że w Polsce jest nie tylko nowoczesna, ale też i wystarczająca baza materiałów. Trudności materiałowe nałożyły się na barierę zatrudnienia i drugie półrocze 2007 r. przyniosło znaczne obniżenie tempa wzrostu budownictwa, co w efekcie złagodziło niedobór materiałów i spowodowało sukcesywne obniżanie cen.

Podstawowe wskaźniki ilustrujące sytuację w budownictwie i w przemyśle materiałów budowlanych

wyszczególnienie 2006 2007 1-6.07 1-6.08
produkcja budowlana; rok poprzedni = 100 117,5 115,7 130,2 118,2
produkcja sprzedana materiałów budowlanych; rok poprzedni = 100 119,4 112,4 128,4 103,6
wzrost cen produkcji budowlanej; rok poprzedni = 100 102,9 108,4 108,7 104,7
wzrost cen mineralnych materiałów budowlanych; rok poprzedni = 100   99,5 108,9 111,2 103,5
rentowność netto budownictwa w %     3,5     4,9     2,9     1,6*
rentowność netto producentów materiałów budowlanych w %     9,7   13,5   14,0   11,9*
Źródło: GUS Biuletyny Statystyczne, Informacje o sytuacji społeczno - gospodarczej kraju; */ w 1 kwartale 2008 r.

Jeżeli przeanalizujemy wskaźniki wzrostu produkcji sprzedanej materiałów budowlanych w 2007 roku wg kwartałów, to zwraca uwagę wyraźnie zmniejszające się tempo wzrostu - od wzrostu w pierwszym kwartale o 48%, do 1,5% w końcu roku. W I kwartale 2008 r. odnotowano wzrost o 10,4%, a w drugim produkcja zmniejszyła się o 1,8%.

Porównanie miesięcznych wskaźników wzrostu budownictwa i materiałów budowlanych wskazuje, że tempo wzrostu w 2007 roku było zbliżone. Natomiast w pierwszym półroczu 2008 r., różnice między wzrostem budownictwa a produkcją sprzedaną krajowych materiałów budowlanych są znaczące.

Wielkość produkcji

Ilościowy wzrost produkcji był bardzo zróżnicowany, przy czym na wartość produkcji sprzedanej wpływały malejące ceny materiałów (w tabeli zestawienie wielkości produkcji wybranych grup wyrobów stosowanych w budownictwie).

Produkcja materiałów i wyrobów budowlanych
wyszczególnienie 2006 2007 2007
2006
1-6.08*
1-6.07
cement w tys. ton 14 688 16 964 115,5 102,9
spoiwa gipsowe w tys. ton    1190    1422 119,5 111,7
bloki i płyty ścienne gipsowe w tys. ton    1178    1150   97,6 103,5
cegły i elementy ceramiczne, wypalane z gliny, stos. pod oblicowaniem w mln szt.    1705    2027 118,9 108,7
bloki ścienne z betonu lekkiego w tys. m3    4571    5895 129,0   91,2
stolarka budowlana w tys. m2 13 339 12 922   96,9   90,0
płyty pilśniowe w mln m2   445,8   481,4 108,0   97,8
płyty parkietowe z drewna do podłóg mozaikowych w tys. m2   2969    2396   80,7   72,9
płyty parkietowe z drewna pozostałe (z panelami) w tys. m2 32 074 32 494 101,3 107,4
wykładziny podłogowe i ścienne z tworzyw sztucznych w mln m2    21,0     19,2   91,4 115,8
wyroby sanitarne ceramiczne w tys. ton    93,9   103,7 110,4 116,0
wyroby izolacji termicznej z wełny mineralnej w tys. ton  453,1   461,9 101,9   75,4
Źródło: GUS Produkcja wyrobów przemysłowych w zakładach zatrudniających > 9 osób), */w zakładach > 49 osób

Ceny, zarówno produkcji budowlanej jak też materiałów budowlanych, w ostatnich 2 latach charakteryzowały się dużymi zmianami. Szczególnie intensywnie wzrastały ceny materiałów budowlanych w pierwszym półroczu 2007 roku, na co wpływał wysoki popyt i brak wielu materiałów. W trzecim kwartale 2007 ceny się stabilizowały, w ostatnich miesiącach roku wzrost cen materiałów dla budownictwa wyraźnie zmalał i taka tendencja utrzymuje się w pierwszym półroczu 2008 r. Wzrost cen wyrobów drzewnych był mniej intensywny, a obecnie spadek jest znacznie głębszy.

Po okresie względnej stabilizacji cen robót budowlanych, od pierwszego półrocza 2007 r. ceny w budownictwie wzrastały szybciej od inflacji, m.in. z powodu rosnącej koniunktury (zamówienia przekraczały możliwości realizacyjne firm), presji na płace w budownictwie (braki zatrudnienia) i rosnących cen materiałów budowlanych.

W grudniu 2006 ceny robót budowlanych były wyższe o 4,3% niż w roku poprzednim, a w trzecim kwartale 2007 r. ceny w budownictwie wzrosły o blisko 10%. Nawet przy tak wysokim wskaźniku wzrostu cen, zdaniem wielu ekspertów i przedstawicieli firm budowlanych, podwyżki zarówno robót budowlanych jak też materiałów stosowanych w budownictwie były w rzeczywistości wyższy od wskaźników publikowanych przez GUS. Ostatnie miesiące 2007 r. i pierwsze półrocze 2008 przyniosły zahamowanie tempa wzrostu cen w budownictwie, znaczne "uspokojenie" miało też miejsce na rynku materiałów dla budownictwa. W grudniu 2007 wskaźnik wzrostu cen w budownictwie wynosił 8,4%, a w czerwcu 2008 r. 4,7%. Średnie ceny budowlanych materiałów mineralnych, które w połowie roku 2007 wzrastały o 12%, w czerwcu 2008 wzrosły o 3,6%.

Rentowność producentów

     Źródło: GUS Biuletyny Statystyczne

Przemysł materiałów budowlanych należał zawsze do rentownych. Nawet w okresie dekoniunktury w gospodarce, przedsiębiorstwa wytwarzające materiały i wyroby dla budownictwa przynosiły zyski, bowiem produkcja niektórych branż kierowana była na eksport. Również w 2007 i 2008 r. rentowność producentów mineralnych materiałów budowlanych jest wysoka, mimo zmniejszającego się tempa wzrostu produkcji sprzedanej.

W skali całego roku 2007, średni wskaźnik rentowności netto wynosił 13,5% (rok wcześniej 9,7%). Wpływ na tak wysokie wskaźniki wywierały w większym stopniu rosnące ceny sprzedawanych materiałów, niż racjonalizacja kosztów. W pierwszym kwartale 2008 r. rentowność netto przemysłu wytwarzającego materiały i wyroby z surowców mineralnych wynosiła 11,9%. Wszystkie branże mineralnych materiałów budowlanych (z wyjątkiem produkcji kamienia dla budownictwa) były rentowne.
 
       Źródło: GUS Nakłady i wyniki przemysłu

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej